Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Haugesund DEBO | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Nesbyen | Oppegård | Rælingen | Sande | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Tjøme | Ullensaker | Vadsø | Østensjø | Ål

<= Hjem
Presenta-
sjon av
     
DES Norge

* generelt
* styret
* foto
Vedtekter:
DES-
- Norge
- klubber
- borettslag
- spørsmål og svar
Sam-
arbeids-

- partnere
Nyttige
* linker
Tema/
      emner

*En oversikt
*Starte et
borettslag
( Kontakt  Web-snekker
her )

 Ny informasjon fra DES-Norge:

Nye medlemmer melder seg inn i lokale klubber i sine nærområder.

(Her kan du laste ned Adobe Reader for å lese/skrive ut PDF-filer)

De eldres boligspareklubber er samlet i DES-Norge, stiftet år 2000

Besøksadresse: Nedre Slottsgate 4, 0157 OSLO. Telefon:  970 46 157 eller 930 45 780 (styret)
Avtaler med advokat Lyngtveit:  
22 00 79 30 eller 901 96 384
Post:
DES-Norge, Nedre Slottsgate 4, 0157 OSLO  E-post: post@des-norge.no
Bankgiro: 1607 44 31228 Organisasjonsnr: 990 753 903

statistics   nettbesøk siden  6. mars 2007

DES-Norge er en paraplyorganisasjon som har som mål
å skape et forum for alle boligspare- klubber for eldre i Norge.
DES-Norge ble stiftet i år 2000 og skal være et talerør for bolig- spareklubbene rettet mot statlige organer og bistå klubbene med råd og veiledning.

DES-Norge ønsker å gi eldre gode bo- og leveforhold. En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.

DES Norge vil arbeide aktivt for å:  

/  Være et bindeledd mellom kommunaldepartementet og DES-klubben
/  Videreføre gunstige botilbud for eldre
/  Samarbeide med finansieringsinstitusjoner for tilbud om finansiering
/  Utarbeide vedtekter og retningslinjer for DES-klubber
/  Støtte ved etablering av nye klubber
/  Arrangere fellesmøter med myndigheter, utbyggere og representanter for DES-klubbene
/  Bistå  DES-klubber med råd og veiledning

  Starte boligklubb for eldre?
*  En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som   prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.
*  En DES-bolig betyr lettstelte, trygge og sentralt beliggende boliger, hvor en kan klare seg   lengst mulig ved egen hjelp.
*  De eldres boligspareklubber er et tilbud styrt av medlemmene, og kan etableres over hele   landet.
*  Ved omsetning av boligenheter gjelder spesielle regler, - herunder maksimalpriser
*  DES-medlemmer har forkjøpsrett til boligene etter ansiennitet.
*  DES bidrar til å dekke kommunenes behov for eldreboliger. 


[ Til toppen ]    

DES-klubbene i Norge kan i dag se tilbake på mange års arbeid for å fremskaffe gunstige boliger for eldre tilpasset pensjonisters behov. Boligene skal være funksjonelle og praktisk tilpasset eldre, men uten å være omsorgsboliger. Det tas videre sikte på at beboerne skal være selvhjulpne.

Det var Sparebanken Oslo og Akershus ved banksjef Arne Jensen som tok initiativ til konseptet med sparing og bygging av rimelige boliger tilpasset for eldre. I løpet av 1970- og 80-årene ble det stiftet en rekke DES-klubber gjennom de lokale sparebanker.

Advokat Francis Harbitz - "boligspareklubbens far"
I vår "søking" i gamle arkiver fant vi en presentasjon av adv. Francis Harbitz i Romerike Blad fra 1982 som forteller litt om hvordan det hele startet opp. Francis Harbitz i Sparebanken Oslo Akershus forteller:
"Vi har som hovedoppgave å skaffe velegnede boliger for pensjonister, hvor de virkelig kan trives og hvor tingene samtidig er lagt til rette. Vi satser på 2-værelsers leiligheter for enslige og 3-værelsers for ektepar. Myndighetene er fullt klar over at vårt tiltak har flere positive sider, derfor oppnår vi både tomtetildeling, husbanklån og all mulig hjelp og støtte for å komme i gang", sier Francis Harbitz.
Dagens myndigheter har ikke alltid den samme positive holding til start av DES-klubber som Francis Harbitz møtte, - men resultatet av hans aktive arbeid finner vi også i dag. Vår søking i arkivet gir stadig resultater og vi arbeider aktivt med å samle klubbene i DES-Norge.
De Eldres Boligspareklubb (DES) i Oslo ble stiftet i 1972 og nye klubber ble etter hvert etablert utover det ganske land. Utviklingen på boligmarkedet har skapt en «ny kultur» for omsetting av boliger nettopp for vår målgruppe, slik at rimelige andels­leiligheter er kommet ut på det åpne marked og til «fri pris».
Det var på denne bakgrunn at det i juni 2000 ble arrangert et møte for 15 DES-klubber for å drøfte disse forhold. Resultatet ble at Samarbeidende DES-klubber i Norge ble opprettet og det første styre valgt fram til 2001. 

Et utkast til vedtekter er på plass og § 1 og § 2 forteller litt om arbeidet:
§ 1 MEDLEMSKAP

Samarbeidende DES-Klubber i Norge har som sitt mål å samle De eldres Bolig­spareklubber (DES) i Norge som er opprettet/opprettes med det formål å skaffe og forvalte eldreboliger. Også andre interessegrupper som har det samme formål som DES-klubbene kan søke opptagelse.

§ 2 FORMÅL

Samarbeidende DES-Klubber i Norge ønsker å skape et forum for videreføring av gunstige botilbud for eldre. Denne målsetting søkes nådd ved:
- aktivt arbeid mot Husbanken og departementer for finansieringstilbud, retnings­linjer og vedtekter for DES-klubber.
- tilby faglig støtte ved etablering og bygging av tidsmessige boliger for eldre i DES­regi.
- arrangere fellesmøter for myndigheter/utbyggere og representanter for DES-klubbene.

[ Til toppen ]    

Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag.

En av de viktigste oppgaver DES-Norge har er å utarbeide forslag til vedtekter for klubb og borettslag. Dette er særlig aktuelt etter revideringen av Lov om Borettslag i 2004.

Vårt forslag til vedtekter tar hensyn til de spesielle bestemmelser som gjelder både DES-klubber og DES-borettslag:

Endringer av vedtektene i de enkelte borettslag er ikke gyldig uten samtykke av styret i DES-klubben. ( jfr. vedtekter for DES-klubb §7 )

1. Vedtektsbestemmelsene som gjelder vilkårene for å bli andelseier i laget.

2. Vedtektsbestemmelsene som gjelder forkjøpsrett.

3. Vedtektsbestemmelsene om pris ved overføring av andel.

Forholdet til borettslagslovene.

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene om lov om borettslag av 6.juni 2003.

DES-Norge kan kontaktes ved spørsmål om ajourføring av lover og ved start av klubber.

Medlemsklubber
For tiden er 23 medlemsklubber tilknyttet Samarbeidende DES-klubber i Norge, og antall betalende medlemmer er ca 5000.

Årskontingenten er fra år 2010 kun kr 30,00 per medlem
 

Styret i DES-Norge med kontaktadresser:

Rolle

Etternavn:

Fornavn:

Mobil

E-Post

Leder

Melgaard

Gunnar

930 45 780

gmelgard@online.no

Styremedl.

Engstu

Kjartan

954 84 648

to-engs@online.no

Styremedl.

Olsen

Odd Arne

920 60 176

odd.a.olsen@live.no

Sekretær

Hvinden

Bjørn

970 46 157

bjohvin@online.no

Styremedl.

Mulvik

Ola Alfred

917 20 880

ola@mulvik.com

Varamedl.

Quist-Hanssen

Claus

905 74 528

claus-qh@online.no

Varamedl.

Furuseth

Idar

907 90 856

idar.furuseth@gmail.com

 

 

 

 

 

Valgt av styret:

 

 

 

 

Advokat

Lyngtveit

Knut

901 96 384

knut.lyngtveit@lyngtveitco.no

Revisor

Engebretsen

Bjørn

951 34 074

Boenge@broadpark.no

Spesialkonsulent

Flåt

Olav

911 42 285

ol-f2@online.no

Rådgiver bygg

Ilsaas

Per Egil

414 77 393

peilsaas@online.no

Regnskap

Solberg

Bjørn Leif

481 16 043

bjo-leif@online.no

Valgkomiteen
valgt av styret

 

 

 

 

DES Oppegård

Arnesen

Rolf

909 23 164

rolarn2@online.no

DES Ski

Prytz

Bjørn Arvid

915 62 703

eirin@follotruckutleie.no

DES Bygdøy

Ødegaard

Bjarne

482 42 888

bjarneo@getmail.no

 

Juridisk rådgiver i DES-Norge.
Styret har oppnevnt advokat Knut Lyngtveit, Oslo, som rådgiver i spørsmål knyttet til blant annet våre vedtekter. Ta kontakt med styret ved behov for hjelp.

Vi ønsker flere kvinner velkommen!
Forslag til styreleder/ styremedlemmer /varamedlemmer ved neste valg kan sendes til valgkomiteen DES-Norge,
Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo, i god tid før årsmøtet.

Her kan du se foto fra noen styremøter

 

Medlems-
klubber:
Bygdøy
Bærum  
Eidsvoll
eksempel
Geilo
Gjøvik
Gol
Haugesund DEBO
Kongsberg
Kongsvinger
Larvik
Moderklubb
Nesbyen
Oppegård
Rælingen
Sande
Sandefjord
Skedsmo
Ski        
Tjøme
Ullensaker
Vadsø
Østensjø

Ål

[ Til toppen  Siden er sist oppdatert: 09.12.16

 

Besøksadresse: Nedre Slottsgate 4,  0157 OSLO
Telefon: 970 46 157 eller 930 45 780 (styret)

E-postadresse:  post@des-norge.no
Post: 
DES-Norge,
Postboks 6748 St. Olavs plass,
0130 OSLO

Bankgiro:  1607 44 31228
Organisasjonsnr:  990 753 903