Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Haugesund DEBO | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Nesbyen | Oppegård | Rælingen | Sande | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Tjøme | Ullensaker | Vadsø | Østensjø | Ål

En oversikt over emner/tema omtalt i våre Info-sider og -hefter
  Info 1-2018
  Info 3-2017
Årsmøtet | Årsberetning 2016 | Regnskap 2016 | Revisjonsberetning | Budsjett 2017 | Valgforslag | Spørsmål og svar | Noe å tenke på? | Aktuelle utklipp Info 2-2017
Kontingenten 2017 | Årsmøte 2017 | Spørsmål og svar | Styreleder har ordet |
Sekretæren har ordet | DEBO Haugesund |Noe å tenke på? | Aktuelle utklipp
Info 1-2017
 Årsmøte Granfos | Styreleder har ordet | Sekretæren melder | Spørsmål og svar | Advokatens innlegg | Aktuelle utklipp Info 3-2016
Årsmøtet | Årsberetning 2016 | Regnskap 2016 | Revisjonsberetning | Budsjett 2017 | Valgforslag | Spørsmål og svar | Noe å tenke på? | Aktuelle utklipp Info 2-2017
Kontingenten 2017 | Årsmøte 2017 | Spørsmål og svar | Styreleder har ordet |
Sekretæren har ordet | DEBO Haugesund |Noe å tenke på? | Aktuelle utklipp
Info 1-2017
 Årsmøte Granfos | Styreleder har ordet | Sekretæren melder | Spørsmål og svar | Advokatens innlegg | Aktuelle utklipp Info 3-2016
Årsmøtet | Årsberetning 2015 | Regnskap 2015 | Revisjonsberetning |
 Budsjett 2016 | Valgforslag | Spørsmål og svar | Noe å tenke på? | Aktuelle utklipp
Info 2-2016
Kontingenten 2016 | Årsmøte 2016 | Spørsmål og svar | Styreleder har ordet |
Sekretæren har ordet | Noe å tenke på? | Nye boligprosjekter | Aktuelle utklipp |
Info 1-2016
Siste styremøte | Årsmøte Granfos |Styreleder har ordet| Spørsmål og svar | Aktuelle utklipp Info 3-2015
Årsmøtet | Årsberetning 2014 | Regnskap 2014 | Revisjonsberetning |
 Budsjett 2015 | Valgforslag | Spørsmål og svar | Noe å tenke på? | Aktuelle utklipp
Info 2-2015
Kontingenten 2015 | Årsmøte 2015 | Søknad til Husbanken | Spørsmål og svar | Noe å tenke på? | Velferdsteknologi | Nye boligprosjekter | Aktuelle utklipp | Info 1-2015
Revisjonsberetning for 2013 | Foto fra Granfos | Deltagerliste | Referat fra Årsmøte | Endring vedtekter | Arv vs. ansiennitet | Spørsmål og svar | Aktuelle utklipp Info 3-2014
Årsmøtet | Årsberetning 2013 | Regnskap 2013 | Revisjonsberetning |  Budsjett 2014 | Valgforslag | Aktuelle utklipp Info 2-2014
Kontingenten 2014 | Årsmøte 2014 | Raport til Husbanken | Nye medlemsklubber | Spørsmål og svar | Noe å tenke på? | Nytt fra styret | Byggeprosjekt Kornmoenga ved Rolf Arnesen | Aktuelle utklipp Info 1-2014

Presentasjon av Moderklubben | Overdragelse av fast eiendom | Byggeprosjekt Skedsmo 

Info 3-2013
Årsmøtet 2012 | Årsberetning 2012 | Presentasjon DEBO Haugesund | Ligningsverdi på bolig Info 2-2013
Bygdøy Boligspareklubb | Flytteskatt | Dokumentavgift | Nedbetaling som sparing | Teknologi og eldrebølgen | Skjema for prisfastsettelse Info 1-2013
Rapport fra årsmøtet | Områdemøte for DES-klubber i Hallingdal | De eldres Boligklubb Tjøme er 25 år | Brev til alle DES-klubbar i Noreg | Generelle betraktninger etter Høyesteretts dom i tvisten mellom BBE og Kjellberg Info 3-2012
Årsberetning | Årsregnskap | Budsjett 2012 | Revisjonsberetning | Valgforslag | Innlegg av takstmann Ilsaas | Presentasjon av DES-Ullensaker Info 2-2012
Kontingent | Presentasjon av DES-Norge | Generalforsamling | Advokat Lyngtveit | Presentasjon av DES-Kongsvinger | Nyhetsbrev fra NBBL Info 1-2012
Medlemskontingent | Styret for DES-Norge | Årsmøtet 2012 | Nytt fra styrets arbeid | Juridisk rådgiver i DES-Norge | Bygdøy Boligspareklubb for Eldre | Eldre og Bolig | Takk for samarbeidet | Revisjonsberetning | Kongsberg Boligspareklubb Info 2-2011
PROGRAM for årsmøtet | ÅRSBERETNING FOR DES-NORGE 2010 | Velkommen som juridisk rådgiver i DES-Norge! | BUDSJETT 2011 | DES-NORGE VALG 2011 | DES-klubbenes samarbeid med eiendomsmeglere, banker og boligbyggelag. | DES-KLUBBEN I SKEDSMO HAR BYGGEPLANER! | DES-KLUBBEN I OPPEGARD l SAMARBEID MED SELVAAG | STYRET I DES-BÆRUM SAMLET TIL JULEFEST | Arv av andel i borettslag | Presentasjon av DES-klubben i Ski Info 1-2011
Referat fra årsmøtet på Granfos 10. mai 2010 | Nytt fra styret - Minneord i forbindelse med Haralds bortgang | Presentasjon av DES-Stjørdal | DES-Norges hjemmeside er svært godt besøkt i 2010 | Innkalling til Generalforsamling mandag 9. mai 2011 Info 4-2010
Alt du trenger å vite for å starte en DES-klubb og DES-borettslag Info 3-2010
Årsberetning 2009 | Regnskap 2009 | Budsjett 2010 | Valg av styreleder - styremedlemmer - varamedlemmer – revisor | Etter avsluttet årsmøte vil vi i informasjonsdelen få innlegg av stortingsrepresentant Michael Tetzschner fra Høyre | Ivar Leverås, Statens Seniorråd | ordfører Anita Orlund, Skedsmo | advokat Nils-Henrik Pettersson fra Advokatfirmaet Schjødt Info 2-2010
--- arvinger som ikke kvalifiserer til å bli andelseiere, og som derved heller ikke er godkjent som nye andelseiere, skal ikke ha stemmerett. Om en arving skulle kvalifisere til å bli andelseier, vil vedkommende først få stemmerett etter å ha blitt godkjent som andelseier". Info 1-2010
Referat fra årsmøtet mandag 4. mai 2009 | Samarbeidsavtale mellom DES-Norge og Husbanken | Informasjonsprosjekt 2009 - 2011 | Bevilgning fra Husbanken | Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag | Kommunal og Regionaldepartementets informerer | DES-Norge i møte med ordførere i Høyre Info 3-2009
Forslag til Vedtekter for klubber og borettslag Info 2-2009
Innkalling til Generalforsamling mandag 4. mai 2009 | Årsberetning 2008 - Regnskap 2008 – Budsjett 2009 | Valg av styreleder – styremedlemmer – varamedlemmer og revisor | Etter avsluttet årsmøte vil vi i informasjonsdelen få innlegg av Stortingsrepresentant Per-Kristian Foss, Høyre. ”Hvordan kan Stortinget medvirke til at DES-klubbene lokalt, settes i stand til å bygge og tilrettelegge boliger, for en stadig voksende seniorbefolkning” | Ordfører Odd Reinsfelt, Bærum kommune | Seniorrådgiver Åse Ribe, Husbanken | Husbankens arbeid med boliger for eldre | Forsker Ivar Brevik, Institutt for By og Regionforskning. | Innledning til debatt: ”Bygging av boliger for seniorer er god kommunal økonomi” Et eget panel vil besvare spørsmål fra DES-klubbene. | Presentasjon av DES-Eidsvoll | Innlegg i Informasjonsskriftet. Info 1-2009
Generalforsamlingen på Granfos 5. mai 2008 - referat fra møtet. | Nytt fra styrets arbeid. Vi følger opp nye klubber med informasjon, besøk og forslag om medlemskap i DES-Norge. | Presentasjon av DES-Gjøvik. Fotomontasje fra borettslaget finner du på vår hjemmeside. | Hva er riktig kontingent for DES-klubbenes medlemmer? | Planlegging av nye prosjekter - bistand fra arkitekter - eller jurister. | Er det nødvendig å bygge opp egenkapital? Info 3-2008
Innkalling til Generalforsamling mandag 5. mai 2008. | Årsberetning 2007 - Regnskap 2007 - Budsjett 2008 - Valg av styre og varamedlemmer | 2008/2010 og revisor 2008/2009. |
Etter avsluttet årsmøte vil vi i informasjonsdelen få følgende innlegg: Ordfører Fabian Stang "Eldreboliger i Oslo" | Forsker Ivar Brevik " Spørsmål og svar på grunnlag av tilsendt kortversjon" | Direktør Stig Janson " Bygging av tilrettelagte og tilgjengelige boliger i regi av Selvaag Pluss" | Seniorrådgiver Åse Ribe "Husbankens arbeid med boliger for eldre" | Presentasjon av DES-VADSØ - Innlegg i informasjonsskriftet.
Info 2-2008
Informasjonsskrift Nr. 1 - 2008 (Kortutredning) ble sendt medlemsklubbene pr post Info 1-2008
Generalforsamlingen på Granfos mandag 7. mai 2007. | Melding til Husbanken 1. oktober 2007 | Det nytter! DES-klubber starter opp nye boligprosjekter | Vi ønsker velkommen nye medlemsklubber i DES-Norge | Utredning om bygging av tilrettelagte boliger for seniorer! DES-Norge utgir en kortutredning forfattet av forsker Ivar Brevik. | HVA SOM KAN TINGLYSES I GRUNNBOKEN. | Notat fra seniorrådgiver Hugo Torgersens innlegg på årsmøtet. | Nytt fra styrets arbeid! | Tiden for årsmøtet 2008 er alt bestemt Info 3-2007
Innkalling til Generalforsamlingen mandag 7. mai 2007. | Årsberetning 2006 - regnskap 2006 - budsjett 2007 og forslag til valg av styre/varamedlemmer - valgkomité og revisor 2007. | I forbindelse med årsmøtet vil det bli gitt en redegjørelse fra Dom i Borgarting Lagmannsrett 22.01.07 der Bygdøy Boligspare-klubb ble frifunnet. Dommen ble den 22.02.07 anket til Høyesterett. | Redegjørelse ved advokat Fabian Stang. | Etter avsluttet årsmøte vil vi i informasjonsdelen få innlegg om følgende aktuelle saker: Forsker Ivar Brevik i Norsk institutt for by- og regionforskning “ Slik vil eldre bo - men hva vil staten bidra med?” | Seniorrådgiver Hugo Torgersen i Statens Kartverk “Hva som kan tinglyses i Grunnboken i medhold av borettslagsloven § 6-2. Fremgangsmåten for tinglysning” | Politisk rådgiver Geir Pollestad i Kommunal og regionaldepartementet. “ Hvordan kan departementet medvirke til at DES-klubbenes målsetning kan videreføres?” | Styremedlem i DES-klubben i Sandefjord Bjørn Solberg “Erfaringer med eierformen stiftelse i DES-klubben” Info 2-2007
Styrets sammensetning 2006/2007 - Valgkomiteen starter opp | Handlingsplan for virksomheten i DES-Norge. | DES-klubbenes samarbeidspartnere. | Presentasjon av DES-klubben i Sandefjord. | DES-klubbens melding pr. 1/1-2007. | Rapport til Husbanken for perioden 1/10-05 til 1/10-06. | Innbetaling av kontingenten 2007. | Nytt fra styrets arbeid. | DES-Norges hjemmeside er på plass. | På vanlig måte sender vi DES-klubben informasjonsskriftet til fordeling blant styrets medlemmer. Ta gjerne kopier av heftet og fordel disse til borettslagenes styreledere - stoffet er sikkert av interesse for disse. | Neste utgave kommer ut i god tid før Generalforsamlingen 7. mai 2007 med alle saksdokumenter til årsmøtet. Info 1-2007
 
[ Til toppen  Siden er sist oppdatert: 28.03.17
 
 

Besøksadresse: Nedre Slottsgate 4,  0157 OSLO
Telefon: 970 46 157 eller 930 45 780 (styret)

E-postadresse:  post@des-norge.no
Post: 
DES-Norge, Lyngtveit & Co,
Nedre Slottsgate 4,  0157 OSLO

Bankgiro:  1607 44 31228
Organisasjonsnr: 
990 753 903