Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Fana | Geilo | Gjøvik | Gol | Kirkenes | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Odda | Oppegård | Ringsaker | Rælingen | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Stjørdal | Tjøme | Tønsberg | Ullensaker | Vadsø | Vang | Ål

 

Årsmøte 2010 Granfos
Referat | Deltakerliste | Presentasjon av DES-Stjørdal


Advokat Nils-Henrik Pettersson fra Advokatfirmaet Schjødt DA redegjør for dom i Oslo tingrett

Leder av Statens Seniorråd Ivar Leverås forteller om erfaringer fra sine oppgaver i Husbanken og Statens Seniorråd

Stortingsrepresentant Michael Tetzschner er Bligpolitisk talsmann i Høyres Stortingsgruppe

Pek på person for mer informasjon

Varaordfører i Skedsmo kommune Boye Bjerkholt

Pek på person for mer informasjon

Bjarne Ødegaard fra Moderklubben (Bygdøy/Skarpsno)

Pek på person for mer informasjon

Pek på person for mer informasjon

Velkommen som styremedlem i DES-Norge.
Ved årsmøtet på Granfos 2010 ble Bjørg Møllerplass  valgt inn i styret for perioden 2010 -2012.

Bjørg kommer fra DES-klubben i Gol som er en aktiv klubb med gode tilbud til sine medlemmer.


Siri Gunn Simonsen og Svein Erik Strande  DES-Gjøvik

Per B Brosstad DES-Norge og Kjell Halvorsen DES-Bærum

Pek på person for mer informasjon

Pek på person for mer informasjon

Referat  | Deltakerliste

Deltagere på DES-Norges årsmøte på Granfos konferansesenter mandag  10. mai 2010,
40  deltagere fra 17 DES-klubber :

DES-Moderklubb
v/Anne-Turid Steinsvik og Bjarne Ødegård

  DES-Bygdøy v/Jacob Nordan og

 

 

  Trygve Holtan

 

 

DES-Vadsø
v/Leif Nystrøm og Sigrunn Ballo

DES-Bærum
v/Kjell Halvorsen og Olaf Gjessing

DES-Skedsmo
v/Aase Biseth

  DES-Oppegård
v/Gunnar Larssen og Rolf Arnesen

DES-Sandefjord
v/Rolf Larsen

DES-Gol
v/Bjørg Møllerplass og Aslak Brenno

DES-Ullensaker
v/Jorunn Ringen og Knut Skyttersæter

DES-Eidsvoll
v/Inger Melbye

DES-Rælingen
v/Erling Degerdal

DES-Stjørdal
v/Oddvar N Arntzen

DES-Gjøvik
v/Svein Erik Strande og Siri Gunn Simonsen

DES-Kongsberg
v/Jorunn Olafsen

  DES-Tjøme
v/Torunn Kopperud

DES-Kirkenes
v/Trude Larsen

DES-Ski
v/ Bjørn Arvid Prytz

DES-Kongsvinger
v/Synnøve Amundrud og Kåre Sakrisud

GJESTER:

Statens Seniorråd
v/ Ivar Leveraas

Skedsmo kommune
v/varaordfører Boye Bjerkholt

Stortinget
v/stortingsrepresentant Michael Tetschner

Advokatfirmaet Schjødt
v/advokat Nils-Henrik Pettersson

STYRET:

v/Per B. Brosstad, Harald E. Bruusgaard, Bjørn Engebretsen, Bjørn Leif Solberg, Kjartan Engstu, Idar Furuseth og Aud Ljødal
Rådgiver Olav Flåt

Revisor:
Conrad Gogstad

Valgkomiteen:
Kari Johnsrud
Oddvar Sending

Referat  | Deltakerliste

REFERAT FRA ÅRSMØTET MANDAG 10. MAI 2010 PÅ GRANFOS KONFERANSESENTER, LYSAKER.

Møtet startet kl. 10:00 og var delt i to. Det ordinære årsmøtet ble avviklet først, deretter informasjons- og debattdelen.

Del 1. ÅRSMØTET

1. Konstituering

Styreleder Per Brosstad ønsket velkommen. DES-Stjørdal ble særskilt ønsket velkommen som ny klubb i DES-Norge.

Ingen merknader til innkallingen som var sendt ut i mars i år.
Kjartan Engstu og Bjørn Leif Solberg ble valgt til referenter.

Sekretær Harald Bruusgaard foretok navneopprop.
Inklusive styremedlemmer, valgkomité, spesialkonsulent og revisor, var det totalt 35 deltagere, og 5 gjester.

2. Årsberetning 2009

Sekretær Bruusgaard gjennomgikk årsberetningen. Ingen merknader til den.

Formann Per Brosstad kommenterte siste avsnitt i beretningen som er en oppsummering av 10 års virksomhet i DES-Norge. Dette fikk tilslutning fra forsamlingen.

3. Regnskap for 2009

Regnskap for 2009 ble gjennomgått av Bjørn Engebretsen. Noen kommentarer ble besvart.

Regnskapet ble godkjent med et overskudd på kr. 6.328,-.
Beløpet er tillagt egenkapitalen som da fremkommer med kr. 31.432,-

4. Fastsettelse av kontingent

Styret foreslår å beholde medlemskontingenten på kr. 30,- pr. medlem pr. år. Ingen klubb betaler for mer enn 500 medlemmer.

5. Godtgjørelser

Sekretærgodtgjørelsen økes med kr. 5.000,- til kr. 45.000,-. (inkl. MVA)
 Kontorhold styreleder beholdes på kr. 6.000,-

Styremøtegodtgjørelsen beholdes på kr. 250,- pr. møte.

Enstemmig godkjent.

6. Innkomne forslag:  Ingen forslag til behandling.

7. Valg

Valgkomiteen ved Oddvar Sending presenterte komiteens innstilling.
Bjørn Engebretsen har bedt seg fritatt fra styret.

Bjørg Inger Møllerplass fra DES-Gol foreslås som nytt styremedlem.

Det kom ingen andre forslag, og komiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Styreleder: Per Brosstad, Bærum 2010/2011 gj.v. for 1 år

Styremedlem: Harald E. Bruusgaard, Oslo 2010/2012 gj.v.

Kjartan Engstu, Gjøvik 2010/2012 gj.v.

Bjørn Leif Solberg, Sandefjord 2009/2011 ikke på valg

Bjørg Inger Møllerplass, Gol 2010/2012 ny

Varamedlem: Aud Ljødal, Eidsvoll 2010/2011 gj.v. og Idar Furuseth, Ski 2010/2011 gj.v.

Revisor: Conrad Gogstad, Oslo 2010/2011 gj.v.

Valgkomiteen: Oddvar Sending, Kongsberg 2009/2011 ikke på valg

(styrets forslag) Kari Johnsrud, Skedsmo 2010/2011 gj.v.

Styreleder Per Brosstad berømmet Bjørn Engebretsen for hans arbeide i styret helt siden starten i 1999, - dvs. gjennom 11 år. Han takket for godt arbeide og godt vennskap. Sekretær Bruusgaard overrakte en gave og opplyste at Bjørn Engebretsen vil forsette som spesialrådgiver; dette på grunn av hans lange og gode erfaring.
Bjørn Engebretsen takket for gave og pene ord.

Del 2. INFORMASJ0N

Bygdøy boligspareklubb - anke av tingrettsdom - v/adv. Nils-Henrik Pettersson,
Advokatkontoret Schjødt.

Det ble orientert om ankesaken som beregnes å komme opp i febr. 2011. Vedtektene sier at kostprisen reguleres fra ferdigstillelse i 1985 med konsumprisindeksen, - dog kan styret avvike ved bruk av skjønn. Da byggekostnadsindeksen har vært større, har man søkt å komme arvingene i møte ved å bruke denne.

Adv. Pettersson mener tingretten tar feil når den anser indeksregulering som urimelig, samtidig som borettslagsloven utrykkelig tillater slik regulering. Retten legger dessuten for stor vekt på styrets mulighet til å utøve skjønn. Han har tro på ankesaken.

Det er viktig at vedtektene uttrykker nøyaktig hvordan kostprisen skal reguleres.
Leveraas: Bør ikke alle DES-klubber benytte samme kalkyleform?

Da var klokka blitt 11:30 og alle deltagerne gikk til en velsmakende lunch fram til kl. 12:30.

Ivar Leveraas - leder Statens Seniorråd (tidl. Dir. i Husbanken i 8 år)

- erfaringer fra Husbanken og Statens Seniorråd

- gjennomgikk alle sine verv og stillinger gjennom alle år

- jobber i dag med oppgaver i forb. Med eldrebølgen

- boligen er en stor sosial verdi for folk flest - det har noe med strukturene i samfunnet å gjøre

- verdien er noe mer enn det som er Innenfor veggene - s. s. service, kommunikasjon m.m.

- boligpolitikken endres gjennom tiden, noe som Husbanken har vært med på.

- Subsidieringen fra Staten har gått over fra rentestøtte til bostøtte.

- Boligpolitikken er et samarbeide mellom stat, kommune og private.

- Boligprisene presses av investorer og byggefirma.

- Boligen skal ha tilgjengelighet både ute og inne og være trygg.

- Hagen-utvalget gir mulighet for eldre til å benytte de hjelpemidler som finns, både kommunale og private.

Boye Bjerkholt - varaordfører Skedsmo (venstre)

- Samarbeide Skedsmo kommune og DES-klubben i 25 år

- DES-klubben har 92 boliger i dag

- Er positiv til å tilrettelegge for ytterligere DES-klubb-boliger

- Når folk bor lengre i eget hjem, gir det høyere livskvalitet for den enkelte og reduserte kostnader for det       offentlige.

- Boligene bør ligge sentralt i forhold til servicetilbud fra kommune

- Det jobbes med flere omsorgsboliger i samarbeide med DES-klubben

 

Michael Tetzschner - Stortingsrepresentant (høyre)

- Det er viktig at kommunene stiller tomter til rådighet

- Man arbeider med bygningsloven for å få bort noe av byråkratiet

- Nytt krav om minimumsbeløp på innskudd i nye borettslag. Det medfører stor risiko å kjøpe seg inn i nye borettslag der innskuddskapitalen utgjør så lite som 10%.

Årsmøtet ble avsluttet klokken 15.30.

Referat  | Deltakerliste

 

Adresse:   Nedre Slottsgt. 7,   0157 Oslo  

  Organisasjonsnr:       990 753 903

Bankgiro:  1607 44 31228