Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Kirkenes | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Odda | Oppegård | Ringsaker | Rælingen | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Stjørdal | Tjøme | Tønsberg | Ullensaker | Vadsø | Vang | Ål


Årsmøte 2011 Granfos

Deltakere | Regnskap | Referat

Idylliske omgivelser Granfossen Styret fra venstre revisor Bjørn Engebretsen, Kjartan Engstu, styreleder Per B Brosstad, sekretær Bjørn Leif Solberg, Bjørg Inger Møllerplass og juridisk rådgiver Knut Lyngtveit
Kåre Tretteberg med historisk tilbakeblikk og stor takk til avtroppende styreleder i DES-Norge Jakob W Nordan redegjorde for ankesaken på Bygdøy Ingeborg Moræus Hanssen holdt et tankevekkende og morsomt kåseri over de eldres livssituasjon
Ordfører Bjørn Idberg fra Gjøvik redegjorde for samarbeidet mellom kommunen og DES-klubben Forsker Ivar Brevik fortalte om hva som har skjedd etter at Info-heftet "Bygging av tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunal økonomi" (1-2008) ble sendt ut Avdelingsdirektør Stig Stark-Johansen  redegjorde for hvordan Husbanken kan bidra til finansiering av boliger for eldre.
Valgkomiteen ved Kari Johnsrud og Oddvar Sending Første rad Kjell Halvorsen og Torbjørn Hoel fra Bærum, andre rad Elna Regine Andersen og Sigrunn Ballo fra Vadsø og bakerst Bjarne Ødegaard fra Moderklubben
Regnskapsansvarlig Conrad T Gogstad og nyvalgt styremedlem Bjarne Ødegaard Fra venstre Knut Skyttersæter DES-Ullensaker, Sjur Brande Eldrerådet i Ålesund og Ola Mulvik fra DEBO Haugesund
Til venstre Kåre Sakrisrud og Berit Stolt fra Kongsvinger og nærmest foran Gunnar Larssen og Rolf Arnesen fra Oppegård Første rad fra venstre Oddvar N Arntzen fra Stjørdal, Aase Biseth og Arne Nuvin fra Skedsmo, andre rad takstmann Per Egil Ilsaas, Jakob W Nordan fra Bygdøy og Bjørn Arvid Prytz fra Ski, bakerste rad Dag Gulbrandsen fra Kongsberg og ordførerer Bjørn Idberg fra Gjøvik

Til toppen
Deltagere på DES-Norges årsmøte på Granfos konferansesenter
mandag den 9. mai 2011.
Representanter fra klubbene:

DES-Moderklubb
v/ Bjarne Ødegaard
DES-Bygdøy
v/Jacob W. Nordan
DES-Vadsø
v/Elna Regine Andersen og Sigrunn Ballo
DES-Bærum
v/Kjell Halvorsen og Torbjørn Hoel
DES-Skedsmo
v/Aase Biseth og Arne Nuvin
DES-Oppegård
v/Rolf Arnesen og Gunnar Larssen
DES-Sandefjord
v/Rolf Larsen
DES-Kongsberg
v/Dag Gulbrandsen
DES-Gol
v/ Aslak Brenno
DES-Ullensaker
v/Turid Jørgensen og Knut Skyttersæter
DES-Eidsvoll
v/Inger Melbye
DES-Stjørdal
v/Oddvar N. Arntzen
DES-Tjøme
v/Liv Ellen Nyquist
DES-Gjøvik
v/Siri Gunn Simonsen
DES-Ski
v/Bjørn Arvid Prytz
DES-Kongsvinger
v/Kåre Sakrisrud og Berit Stolt

OBSERVATØRER:

Eldrerådet i Ålesund: Sjur Brande
DEBO Haugesund Ola Mulvik

Gjester:

Ordfører i Gjøvik kommune: Bjørn Idberg
Forsker Ivar Brevik
Tidl. kinosjef i Oslo Ingeborg Moræus Hanssen
Avd.direktør i Husbanken: Stig Stark-Johansen
Tidl. styreleder i DES-Bærum: Kåre Trætteberg

Takstmann i Bærum: Per Egil Ilsaas

Styret:

v/Per B. Brosstad, Bjørn Leif Solberg, Bjørg Inger Møllerplass,
Kjartan Engstu,
Varamedlemmer: Idar Furuseth.
Konsulenter: Bjørn Engebretsen og Olav Flåt
Revisor:
Bjørn Engebretsen
Juridisk veileder: Knut Lyngtveit
Regnskapsansvarlig: Conrad T. Gogstad

Valgkomite:

Oddvar Sending
Kari Johnsrud

41 deltagere.

Til toppen
DES Norge - regnskap for 2010

Tekst Beløp 2010 Beløp 2009 Beløp 2008
Inntekter      
Kontingenter fra medlemsklubbene 154 340,00 103 350,00 96 260,00
Deltagerbetaling årsmøte 7 500,00 7 000,00 5 750,00
Støtte fra Husbanken 33 810,00 39 507,00  
Renterinntekter bankkonto 134,00 80,51 107,83
Sum inntekrer 195 784,00 149 937,51 102 117,83
       
Utgifter      
Sekretariat inkl. mva 45 000,00 40 000,00 37 500,00
Kontorhold styreleder 6 000,00 6 000,00 5 000,00
Kontorhold forretningsfører 17 000,00    
Årsmøte Granfos 25 104,00 32 117,50 8 912,00
Trykking info-skrifter 29 364,36 14 383,79 13 190,43
Porto 4 739,00 8 634,00 9 000,00
Rekvisita 15 876,00 1 329,00 6 161,00
Styremøter 12 012,00 11 457,00 15 705,57
Reiseutgifter 3 860,00 16 391,00 4 904,00
Krans Harald Bruusgaards båre 1 290,00    
Kopiering   9 044,26 10 121,26
Bankgebyrer   918,00  
Diverse   3 334,22 2 667,00
Sum utgifter 160 245,36 143 608,77 113 161,26
       
Årsresultat 35 538,64 6 328,74 -11 043,43
       
Bankinnskudd 1.1 31 432,36 25 103,62 36 147,05
Bankinnskudd 31.12 66 971,00 31 432,36 25 103,62
       
Balanse 31.12      
Netto egenkapital 66 971,00 31 432,36 25 103,62
Gjeld og egenkapital 66 971,00 31 432,36 25 103,62

Til toppen
Årsmøtereferat

Sted: Fossekallen konferansesenter, Lysaker.

Møtet startet kl 11:00 og var delt i to avdelinger – først det ordinære årsmøtet, deretter en informasjons- og debattdel.

Del 1 årsmøtet

1. Konstituering

Styreleder Per Brosstad ønsket velkommen og overlot ordet til Kåre Trætteberg som til innledning leste et dikt med medfølgende rosende ord og takk til Per Brosstad for det arbeid han har nedlagt i DES–Norge.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Bjørn Engebretsen og Kjartan Engstu ble valgt til referenter.

Sekretær Bjørn Leif Solberg foretok navneopprop. Inklusive styremedlemmer, valgkomité, konsulenter, juridisk veileder og regnskapsansvarlig var det 33 deltakere og 6 gjester.

2. Årsberetning for 2010

Sekretær Solberg gjennomgikk årsberetningen. Det var ingen merknader til den. Styreleder Brosstad fikk ordet og gikk spesielt inn på siste avsnitt i avslutning hvor blant annet advokat Harald Bruusgaards dødsfall ble nevnt.

3. regnskap for 2010

Regnskapet for 2010 ble gjennomgått av regnskapsansvarlig Conrad T. Gogstad. Regnskapet ble godkjent med et overskudd på kr. 35 538,- som tillagt egenkapitalen fremkommer med kr. 66 941,-

 Revisor Bjørn Engebretsen leste revisorberetningen som ble godkjent av forsamlingen.

4. Fastsettelse av kontingent.

Styre foreslår å beholde medlemskontingenten på kr. 30,- pr medlem pr år. Ingen klubb betaler for mer enn 500 medlemmer. Dette ble godkjent.

5. Godtgjørelser

Styreleders godtgjørelse økes med kr 1000,- til kr. 7000,- pr år. Styremedlemmers godtgjørelse beholdes på kr. 250,- pr møte. Enstemmig godkjent.

6. Innkommende forslag.

Ingen forslag til behandling.

7. Valg

Valgkomiteen ved Oddvar Sending presenterte komiteens innstilling:

Per Brosstad har bedt seg fritatt som styreleder, men valgkomiteen har dessverre ikke funnet en ny kandidat. Aud Ljødal har bedt seg fritatt som varamedlem. Det kom ingen andre forslag og komiteens forslag ble enstemmig valgt:

Styremedlem:    Bjørn Leif Solberg,        Sandefjord (2009/2011)        gj.valgt.     2011/2013

Styremedlem:    Bjørg Inger Møllerplass, Gol (ikke på valg)            2010/2012

Styremedlem:    Kjartan Engstu,            Gjøvik (ikke på valg)         2010/2012

Styremedlem:    Bjarne Ødegaard,         Oslo         (ny)                  2011/2013

Styremedlem:    Berit Stolt,                   Kongsvinger (ny)              2011/2013

Varamedlem:     Idar Furuseth,            Ski (2010/2011) gj.valgt.     2011/2012

Varamedlem:     Bjørn R. Løvås,           Kongsberg (ny)                  2011/2012

Revisor:            Bjørn Engebretsen,             Oppegård  (ny)          2011/2012

Valgkomité:       Styrets forslag

                        Kari Johnsrud,                    Strømmen (2009/2011) ok for et år

                        Oddvar Sending,                Kongsberg (2009/2011) ok for et år

Per Brosstad uttrykte en takk til Aud Ljødal som ikke var til stede for sin tid som styremedlem og senere varamedlem og overbrakt en gave og en hilsen fra forsamlingen, som ble tatt med av representanten fra Eidsvoll.

På vegne av styret og forsamlingen ga Bjørn Solberg uttrykk for stor takk til Per Brosstad for det arbeidet han har nedlagt som leder av DES-Norge siden det ble startet. Til stående applaus fra forsamlingen ble Brosstad overbrakt en gave.

Kl. 11:45 ble årsmøtet avsluttet

Del 2 informasjon og debatt.

Frem til lunch kl 12:00 orienterte Jacob W. Norden, fra Bygdøy om ”ankesaken”.

DES-Bygdøy vant i Lagmannsretten mot arvingene som ville selge DES–leiligheten til markedspris, arvingene har anket dommen til høyesterett, og høyesterett vil behandle anken i løpet av høsten.

KL 12:00 Lunch

Kl 13: Kåseri ved Ingeborg Moræus Hanssen. ”Livet som kinodame til forfatter og foredragsholder”.

Moræus Hansen fortalte humørfylt om sitt liv som kinosjef i Oslo og ekteskap med en handikapet mann. Hun har med bakgrunn i sitt liv skrevet 4 bøker bl.a. ”Gammel gretten kjerring” og ” Stell pent med mannen”

Ordfører Bjørn Idberg, Gjøvik kommune

Idberg innledet sitt innlegg med en kort oversikt over Gjøvik kommunes vekst og utvikling frem til i dag, hvor Gjøvik har ca 29 000 innbyggere. Idberg orienterte også om den sosiale boligpolitikken i Gjøvik.

Kommunes strategi for målrettet utvikling av Gjøvik som helse- og omsorgskommune er bl.a.:

·    Legge til rette for at innbyggerne skal bo lengst mulig i eget hjem
·    Spille på de mulighetene og ressursene brukerne, familien og nærmiljøet har
·    Bevisstgjøre innbyggerne om eget ansvar for tilrettelegging og ta i bruk
    hjelpemidler og kommunale og frivillige omsorgsressurser.
·    Utvikle hjemmetjenestetilbudet i takt med økende behov.

Ordfører Idberg avsluttet med en konklusjon om at samarbeidet mellom Gjøvik kommune og DES-klubben bør forsterkes med henblikk på å få til flere boligprosjekter. Ordførerens dør er åpen for oppfølgingsmøter på Gjøvik.

Forskeren Ivar Brevik har tidligere gjestet vårt årsmøte og innformert om sitt forskerarbeid vedrørende eldres boforhold. DES-opplegget passer godt inn i de krav og forhold seniorer har satt opp som krav til sin bolig.

Brevik poengterte denne gang de betydelige besparelser det offentlige ville få dersom man maktet å få de eldre til å klare seg selv i egen bolig et eller flere år lenger. Det er spørsmål om tilrettelegging ved planlegging, tomtepolitikk og økonomisk stimulering.

Avd. direktør i husbanken Stig Stark-Johansen.

Antall 100 åringer vil øke sterkt i årene fremover. ”kongen kommer til å få mye å gjøre”

De kommunale kostnadene for eldre personer er i dag:

  •         Sykehjem                                  1,2 mil kr.

  •         Omsorgsbolig                             0,8 mil kr.

  •         Private hjem med hjemmehjelp    0,4 mil kr.

Det må bygges tilgjengelig både innvendig og utvendig.
Det må fokuseres på at boliger for unge mennesker må bygges for å kunne vare livet ut uten nødvendige forandringer.

Ny teknologi er på vei inn på markedet til hjelp for eldre mennesker:

  •                 Robotteknologi

  •                 Sensorteknologi

  •                 Smarthusteknologi

  •                 Sporingsteknologi

”Det er mer teknologi i norske fjøs enn det er i norske hjem.”
90 % av boligene i 2020 er bygd i dag.

Kl. 15:00 Møtet avsluttet.

Til toppen

Besøksadresse:    Kongens gate 9,  0153 OSLO
Telefon:  
33 45 94 66 eller 481 16 043 (styret)

E-postadresse:  post@des-norge.no
 Postboks: 
2472 Solli,   0202 OSLO
Bankgiro:     1607 44 31228
  Organisasjonsnr:      990 753 903