Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Kirkenes | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Oppegård | Rælingen | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Tjøme | Tønsberg | Ullensaker | Vadsø | Vang | Ål


Fra årsmøtet på Granfos  7. mai 2012

Deltagerliste | Referat | Advokat Pål Grønnæss, Hjort | Varaordfører Vidar Andersen, Sandefjord
 Innlegg av takstmann Per Egil Ilsaas | og Odd Grann som holdt et humørfylt kåseri


Her har vi styret i DES-Norge under årsmøtet.
(styreleder Bjarne Ødegaard mangler et øyeblikk)
Fra venstre: Berit Stolt, Bjørg Inger Møllerplass, spesialrådgiver og revisor Bjørn Engebretsen, Kjartan Engstu, sekretær Bjørn Leif Solberg og advokat Knut Lyngtveit

Edvin M Pedersen, Thorbjørn Hoel, Bjarne Ødegaard (stående), Solfrid Langmark, Arne Nuven, Odd Grann, Sjur Brande og Turid Nygård

Bjarne Ødegaard, Sigrunn Ballo,
Edvin M Pedersen og Sjur Brande

Arne Stolt, Svein Erik Strande, Per Egil Ilsaas, Kåre Trætteberg, Rolf Larsen og Bjørn Leif Solberg (stående)

3 i front: Kåre Sakrisrud, Kjell Berget og Sigrunn Ballo

Arne Stolt, Per Egil Ilsaas, Kåre Trætteberg og Bjørn Arvid Prytz

Arne Stolt, KåreTrætteberg, Bjørn Arvid Prytz, Per B Brosstad, Solfrid Langmark og Edvin M Pedersen
[ Til toppen

Knut Skyttersæther, Arne Nuven, Turid Nygård og Thorbjørn Hoel

Deltagere på Årsmøtet 2012 (18 fra klubbene + 18 gjester med styret = 36)

Klubber:     Roller Etternavn: Fornavn:
Oppegård Gunnar Larsen  

Styremedl.

Engstu Kjartan
Svein Årset   Styremedl. Møllerplass Bjørg Inger
    Sekretær + Regnskap Solberg Bjørn Leif
Moderklubben Solfrid Landmark   Styremedl. Stolt Berit
    Styremedl. Ødegaard Bjarne
Kongsvinger Kåre Sakrisrud   Varamedl. Furuseth Idar
Kjell R. Berget   Valgt av styret:    
Arne Stolt   Revisor Engebretsen Bjørn Ove
    Spesialkonsulent Flåt Olav
Bærum Torbjørn Hoel   Spesialkonsulent Brosstad Per
Marit Opsahl Grefberg   Advokat Lyngtveit Knut
Ullensaker Arne Moe        
Knut Skyttersæther   Valgkomiteen - valgt av Årsmøtet:  
Gol Inge Raknes     Jonsrud Kari
Geilo Borgny Thorsrud        
Ski Bjørn Arvid Prydz   Gjester:    
Gjøvik Svein Erik Strande   DES Bærum Trætteberg Kåre
Vadsø Sigrunn Ballo     Grann Odd 
    DES Østensjø Pedersen Edvin M.
Sandefjord Rolf Larsen   Takstmann Ilsaas Per Egil
Skedsmo Turid Nygaard   Varaordfører Andersen Vidar
Arne Nuvin   Advokat Grønnæs Pål
    Sande i Vestfold    
    Eldrerådsmedlem Brande Sjur

Kåre Trætteberg fra Bærum innledet årsmøtet med velvalgte ord i både prosa og poesi.

Kåre Trætteberg har vært med i DES-systemet helt fra den spede begynnelse på 70-80-tallet

[ Til toppen

   Referat:

DES-NORGE - Samarbeidende Des-klubber i Norge

Årsmøte mandag 7.mai 2012, DES-Norge

Sted: Fossekallen konferansesenter, Lysaker

Møtet startet kl. 10.00 og var som vanlig i to avdelinger, først det ordinære årsmøtet, deretter en informasjons- og debattdel.

Del 1: Årsmøtet

1. Konstituering

Bjarne Ødegaard ønsket velkommen og en spesiell velkommen til inviterte gjester. Han overlot ordet til Kåre Trætteberg som ville lese et dikt. Han innledet med et ønske om at vi holder hode og kropp i orden. Han leste Andre Bjerkes dikt ” Kunsten å eldes ”.

Ødegaard takket Trætteberg og ”satte” årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Ødegaard ble valgt til møteleder.

Sekretær Bjørn Solberg foretok navneopprop. Inklusive styremedlemmer, valgkomité, konsulenter, juridisk konsulent var det 26 deltagere og 7 gjester.

Bjørn Engebretsen og Kjartan Engstu ble valgt til referenter.

2 personer ble valgt til å underskrive protokoll, disse er: Kari Jonsrud og Kåre Sakrisrud

2. Årsberetning for 2011

Bjarne Ødegaard gjennomgikk årsberetningen. Han har siste år fungert som leder. Av saker siste år fremhevet han resultatet at høyesterettsdommen på Bygdøy. Dommen vil få store positive konsekvenser for klubbene rundt i landet. Det fremkom ingen kommentarer til årsberetningen, som derved ble godkjent.

3. Regnskap for 2011

Regnskapet for 2011 ble gjennomgått av Bjarne Ødegaard. Regnskapet ble godkjent med et overskudd på kr. 32 964.- Overskuddet tillegges egenkapitalen, som da blir kr. 99 934.-.

Det ble fra forsamlingen stilt spørsmål om det beløpet på kr. 87 500.- som høyesterett tilkjente DES-Norge etter Bygdøy-saken. Advokat Knut Lyngtveit opplyste at dette tilfalt juristene som førte saken for DES.

Revisor Bjørn Engebretsen leste revisorberetningen som ble godkjent av forsamlingen.

4. Fastsettelse av kontingent

Styret foreslår å beholde medlemskontingenten på kr. 30.- pr år pr. medlem. Ingen klubb betaler for mer enn 500 medlemmer. Dette ble godkjent.

5. Godtgjørelse til styrets medlemmer.

Styreleders godtgjørelse beholdes på kr.7000.- pr. år. Sekretærs godtgjørelse beholdes på kr. 5000.- pr. år. Styremedlemmenes møtegodtgjørelse på kr. 250.- pr. møte beholdes. Enstemmig godkjent.

6. Innkommende forslag

Ødegaard gjennomgikk styrets forslag til et budsjett for 2012 som var balansert med et overskudd på kr. 7100.-. Dette ble godkjent. Ingen andre forslag var innkommet.

[ Til toppen

7, Valg 

På vegne av valgkomiteen presenterte Kari Jonsrud innstilling til styre:

 • Leder: Bjarne Ødegaard Oslo Ikke på valg 2012-2013
 • Sekretær: Bjørn Solberg, Sandefjord Ikke på valg 2011-2013
 • Styremedlem: Bjørg Møllerplass Gol Gjenvalgt 2012-2014
 • ” Kjartan Engstu, Gjøvik ” 2012-2014
 • ” Berit Stolt Kongsvinger Ikke på valg 2011-2013
 • Varamedlem: Idar Furuseth Ski Gjenvalg 2012-2013
 • ” Jan Wiggo Hansvoll Kongsberg Ny 2012-2013 (foto)

Det kom ingen andre forslag og komiteens innstilling ble dermed enstemmig vedtatt.

Styret vil selv velge revisor og ny valgkomité.

Kl. 10.55 ble årsmøtet avsluttet.

Del 2 : Informasjon og debatt

Frem til lunsj kl. 12.oo orienterte advokat Pål Grønnæss om dommen i Høyesterett 9.des.2011 etter ankesaken mot Bygdøy Boligspareklubb For Eldre (BBE), der saken angikk prisregulering av andeler i et borettslag. Arvingene Kjellberg, sammen med en del andre, ønskes markedspris, noe BBE ikke godkjente. Kjellberg tok ut stevning i 2004 og vant i Tingretten. BBE anket til Lagmannsretten hvor det ble fastslått at pris skal baseres på BBE sine vedtekter. Kjellberg anket til Høyesterett hvor BBE fikk medhold på alle punkter.

Det er viktig å merke seg konklusjonen om at : ” Det er viktig med klare vedtekter, og at DES-Norges standard vedtekter er gode”.

Kl. 12.00- 13.00 lunsj.

Odd Grann holdt et humørfylt innlegg med utgangspunkt i FAFO-rapport: ” Helse – Humør – Alder ”. Det er viktig å holde hode og kropp i aktivitet. Han orienterte også om ideen om en naboring fra ” Tenketanken på Bogstad ”. Han la frem informasjonsmateriell om dette.

Takstmann Per Egil Ilsaas orienterte om forholdene ved taksering av andelsleiligheter i borettslag som er tilknyttet Boligspareklubber for Eldre. Han gjennomgikk og viste eksempler på de skjemaene som benyttes ved taksering. Han påpekte også viktigheten av å ha klare og entydige vedtekter som grunnlag for takseringen, og at vedtektene til borettslagene som dannes under de enkelte boligspareklubbene er like og sammenfallende. DES-Norge har laget gode standardvedtekter som bør benyttes av klubbene.

Kl. 15.20 Møtet avsluttet

Vidar Andersen (foto) er varaordfører i Sandefjord kommune.
Han representerer FrP, og ble i februar valgt til leder/talsmann for partiets seniorpolitikk.

Varaordfører Vidar Andersen fra Sandefjord orienterte bl.a. om samarbeidet mellom kommunen og DES-klubben, som har 107 boliger. Sandefjord kommune har ca. 44100 innbyggere på et relativt lite areal, så det er et stort press på byggeklare tomter. Etter sammenslåing med Sande, har kommunen 5 eldresentre med godt utbygget pleie- og omsorgstjeneste. 14 % av kommunens innbyggere er over 67 år. Andersen påpekte viktigheten av utvikling av tekniske hjelpemidler for eldre slik som kroppssensorer, smarthusteknologi, sporingsteknologi, roboter og lignende. Han gjorde oppmerksom på Stortingsmelding: ” I omsorg”.

Han holdt under informasjonsdelen av vårt årsmøte et innlegg med
Tema: ”Kommunens seniorpolitikk og forholdet til DES-klubben”
Vidar Andersen har gitt oss lov til fritt å benytte hans manuskript.
Her følger en noe forkortet utgave av hans foredrag:

  […] Så litt til det å være, eller bli senior og eldre i Sandefjord.

Sandefjord satset tidlig på såkalt åpen omsorg basert på bygging av eldresentre med boliger tilknyttet et fellesareal og hobbystuer. Vi har i dag 5 slike sentre basert på omsorg i hjemmet. I tillegg til dette har vi flere større eller mindre boligsameier eller borettslag av typen 50+ og 60+, kommet i stand mest på grunn av sprengte grunnskoler, og ønske om utbygging. Så har vi selvfølgelig boliger fra boligspareklubb i tidligere Sandefjord Sparebank, som gikk inn i Sparebanken Nor og senere ble innlemmet i DNB.

Vi har med andre ord et mangfold av boliger bygget med tanke på omsorg i hjemmet, og mulighet til å bo hjemme i egen eiet leilighet så lenge en måtte ønske, og være i stand til det.

Men behovet er ikke dekket, og med tanke på at etterkrigsgenerasjonen nå nærmer seg og er i søken etter ny og tilrettelagt bolig vil utfordringene bli store, både i utbyggingstakt og ikke minst på tomteområdene. Sandefjord kommune er ”trangbodd” og press på boligtomter er stort. Vi er nå ved inngangen til revidering av kommuneplan og ønske om boligutbygging, næringsutvikling, bevaring av jord- og skogbruk og kulturminner står i sterk kontrast til hverandre. Vi har også krav fra overordnede myndigheter om at framtidig boligutbygging skal hensynta et godt kollektivtilbud. Noe vi selv ikke har ansvar for, men overordnet myndighet, fylkeskommunen.

Når dette er sagt vil vi ønske alle initiativtagere til utbygging av tilrettelagte boliger for eldre hjertelig velkommen til Sandefjord. Gjerne i form av boligspareklubber som dere representerer. Vi skal legge oss i selene for å finne akseptable tomter og være raske i saksbehandlingen slik at prosjektene blir gjennomført uten unødvendig byråkratisk sendrektighet fra kommunes side. Kan ikke garantere om fylkeskommune og fylkesmann har like positivt innstilling, men jeg håper.

Viktigheten av at kommune og utbyggere her tenker nytt er viktig.

I juni i fjor fikk vi stortingsmeldingen Innovasjon i omsorg som en rapport av et utvalg ledet av professor Kåre Hagen. Denne meldingen inneholder mye nytt og nyttig med tanke på framtidens omsorg sett i lys av ny teknologi og ibruktagen av nåværende teknologi. Det er ikke vanskelig å dele noen av meldingens bekymringer. Bare å tenke nytt, og ikke tenke ombygging og ta i bruk mye av det som allerede er på markedet. En ting bør være klart, planlegging av fremtidige boliger for seniorer og eldre må basere seg på smarthusteknologi i et bredt spekter. Ikke bare når det gjelder energiforbruk og miljø, men også når at vi tar i bruk dataprosessoren for å gjøre de daglige gjøremål enklere når den tid kommer for de fleste av oss. Sensorer som minner oss om glemt kokeplate, glemt kjøleskapdør og glemte åpne dører er noen eksempler på hva som kan settes i system for å kunne bo hjemme lenger.

Jeg siterer litt fra stortingsmeldingen:

 • Fra telemedisinen kommer uttrykket «My home is my hospital» (Hartvigsen 2003). Det brukes som uttrykk for de mulighetene ny teknologi innenfor telecare og telemedisin gir til å være pasient i spesialisthelsetjenesten, uten å måtte oppsøke eller legges inn på sykehus. Telebasert tilsyn av pasienter med astma, kols, diabetes og hjerteproblemer blir etter hvert mulig med nytt utstyr som tar prøver og måler puls, lungekapasitet, hjerterytme, blodsukker mv., og overfører dette til en spesialist som samtidig gjennomfører konsultasjon via bildetelefon. Ved bruk av kroppssensorer kan en også løpende overvåke hjertefunksjon eller ha tilsyn med aktiviteten, og fange opp fall eller annen unormal aktivitet. Smarthusteknologi kan videre bidra til å kompensere for funksjonstap, bedre sikkerheten og legge til rette for å klare seg bedre i hverdagen, ved hjelp av fjernstyring, alarm- og varslingssystemer og ulike kommunikasjonsmedier.
 • Telemedisin, smarthusteknologi og annen velferdsteknologi må kunne benyttes både i egen bolig og boliger og institusjoner som er bygd for helse- og omsorgsformål.

Sitat slutt.

Vi er opptatt av dette i Sandefjord, og grunnen er åpenbar, andelen yrkesaktive går ned i forhold til dem som blir pensjonister, kampen om arbeidskraften blir større og større. Rekrutteringen til helse og omsorgsyrkene er dalene. Dette gjør at vi og alle kommunene rundt om i landet må tenke nytt, fokusere på velferdsteknologi uten at fokus settes nødvendigvis på roboter og vaskeautomater for personlig hygiene. De varme hender må og skal vi ha, men ved å ta i bruk ny teknologi kan vi avlaste den menneskelige innsatsen og sette de varme hendende inn på områder som er viktigst.

Det er bare å håpe at staten gjennom husbanken gir nødvendig hjelp til rehabilitering av bestående boliger, og ikke bare til nybygg.

Ny velferdsteknologi og såkalte smarthus sett i sammenheng med samhandlingsreformen blir politiske utfordringer i tiden som kommer. Jeg tror at uavhengig av hva nåværende regjering måtte mene, vil privat kapital og private løsninger hjelpe oss alle til et bedre liv og bedre alderdom i framtiden. Det er jo iboende i oss at vi ønsker å klare oss selv.

Det er argumentasjonen og resonnementsrekkene som ligger til grunn for overskriftene vi skal være på vakt mot. En klok politiker sa en gang til sine egne at retorikk er vel og bra, men dere må vokte dere vel for å tro på den. Dagens politiker skal ikke bare skille mellom retorikk og substans, han skal også sørge for at retorikken og historiefortellingen ikke blir så førende at han blir tvunget til å gjøre ting som er ufornuftig.

Skulle det være noe dere har på hjertet som vil angå seniorer og boligbygging i landet vårt ikke nøl med å ta kontakt. Jeg legger igjen mailadresse: vidar.andersen@sandefjordbredband.net
 og telefonnr.: 33 52 05 39 | samt mobil: 472 60 271

Hvem vet, etter valget neste høst kan det hende partiet jeg representerer sitter i noen av regjeringskontorene?

[ Til toppen
Informasjon om dom i Høyesterett 9. desember 2011

Frem til lunsj kl. 12.oo orienterte advokat Pål Grønnæss om dommen i Høyesterett etter ankesaken mot Bygdøy Boligspareklubb For Eldre (BBE), der saken angikk prisregulering av andeler i et borettslag. Arvingene Kjellberg, sammen med en del andre, ønskes markedspris, noe BBE ikke godkjente. Kjellberg tok ut stevning i 2004 og vant i Tingretten. BBE anket til Lagmannsretten hvor det ble fastslått at pris skal baseres på BBE sine vedtekter. Kjellberg anket til Høyesterett hvor BBE fikk medhold på alle punkter.

Det er viktig å merke seg konklusjonen om at : ” Det er viktig med klare vedtekter, og at DES-Norges standard vedtekter er gode”.

Advokat Pål Grønnæss  har gitt oss anledning til å gjengi hans presentasjon av Høyesteretts dom mellom BBE og Kjellberg, avsagt 9. desember 2011. Presentasjonen her er kortfattet og i stikkords form.
Presentasjonen kan også hentes ut som PDF-fil eller PowerPoint-fil

1. Bakgrunn
 • BBE stiftet 1979
 • BBE etablerte Grandeløkken borettslag, stiftet 1984
 • BBE fikk billig tomt fra kommunen, betydelig dugnadsinnsats
 • Vedtekter med indeksregulering (KPI)
 • Henvisning til prisregulering i opprinnelige kjøpekontrakter
 • Etter hvert betydelig større prisstigning på boliger enn KPI

2. Tvisten, første del

 • Fru Kjellberg kjøpte i 1984, døde i 2002
 • Arvingene Kjellberg, sammen med en del andre, ønsket markedspris
 • Borettslaget forsøkte å fjerne prisregulering i 2003, ikke godkjent av BBE
 • Kjellberg tok ut stevning 2004, vant i tingretten. Vedtektsveto ugyldig.
 • BBE anket til lagmannsretten
  • Lagmannsrettens dom 2007:
  • BBE har vedtektsveto
  • Mente prisen var urimelig lav, men kunne ikke avsi dom for dette av prosessuelle grunner
  • Antydet av 75 % av markedsverdi var rimelig
3. Tvisten, andre del
 • Ny stevning fra Kjellberg 1. februar 2009. Påstand: 75 % av markedstakst
 • Kjellberg vant frem i tingretten
 • BBE anket til lagmannsretten med DES-Norge som partshjelper
 • Lagmannsrettens dom 23. februar 2011
  • BBE frifunnet for krav fra Kjellberg
  • Fastslår at pris skal baseres på BBEs vedtekter (endret i 2008 til byggekostnadsindeks)
 • Kjellberg anket til Høyesterett
4. Høyesteretts dom
 • 2 hovedtemaer
  • Tolkning av borettslagets vedtekter
  • Er indeksregulering i strid med avtalelovens § 36, dvs. urimelig
5. Tolkningen
 • Vedtektsbestemmelsen:

 • HR enig i vår tolkning av første setning. Må leses i sammenheng.
 • Tolkning styrkes av formålet med bestemmelsen og opprinnelig oppfatning av denne.
 • HR grundig inn i historisk bakgrunn for bestemmelsen
 • Tredje setning tolkes som en plikt for styret
  • Men plikt begrenset til det urimelige, jf. A § 36
6. Urimelighetsvurderingen, avtaleloven § 36
 • Kort om avtaleloven § 36 (A § 36)
 • A § 36 og brl.l. § 4-4 annet pkt. "langt på vei sammenfallende"
 • Kort om Kjellbergs anførsler
 • HR tolket A § 36 i samsvar med våre anførsler
 • Forhold ved avtalens inngåelse:
  • Hun visste hva hun kjøpte, klart i kjøpekontrakten mv.
  • Ikke urimelig bestemmelse
 • Senere inntrådte forhold:
 • HR legger stor vekt på lovforarbeider

 • Adgang til prisregulering videreført i ny borettslagslov
 • Opprinnelig "subsidiering" vektlegges
 • A § 36 rammer kun klart urimelige tilfeller. Betydning at BBE har gått over til Byggekostnadsindeks
 • HR uenig i Kjellbergs anførsel om at BBE er interesseorganisasjon for kjøperne
 • HR oppsummerer:
  • Vektlegger lovgivers valg til å tillate prisregulering, evt. lovgiveroppgave å endre dette
  • BBEs praksis godt innenfor grenser antydet i forarbeider
  • Klart ikke grunnlag for revisjon
 • Avgjørelsen ikke tvilsom: Kjellberg dømt til å dekke omkostninger for alle instanser
7.
 • Kort om betydning av HR-dommer generelt
 • Understreker den høye terskelen for anvendelse av A § 36
 • Ikke minst: klart at det er lov å avtale andre mekanismer enn markedspris
 • Indeksregulering er klart lovlig i DES-borettslag
 • Bør dog muligens begrenses til boliger som opprinnelig er billigere enn ordinær markedspris
 • Viktig med klare vedtekter. DES-Norges standard vedtekter er gode
  [ Til toppen

Innlegg av takstmann Per Egil Ilsaas (foto) som i en årrekke har taksert boliger for DES-klubber. Per Egil har vært deltager i Takstsenteret siden 1988.
Arbeidsområder: Bolig- og næringstaksering, tilstandsrapporter/ boligsalgsrapporter/ reklamasjonsrapporter, anleggsmidler i foretak og skadetaksering, samt avhendingssaker.
En skriftlig versjon av foredraget finner du i Info-hefte nr 2-2012.

Takstmann Per Egil Ilsaas orienterte om forholdene ved taksering av andelsleiligheter i borettslag som er tilknyttet Boligspareklubber for Eldre. Han gjennomgikk og viste eksempler på de skjemaene som benyttes ved taksering. Han påpekte også viktigheten av å ha klare og entydige vedtekter som grunnlag for takseringen, og at vedtektene til borettslagene som dannes under de enkelte boligspareklubbene er like og sammenfallende. DES-Norge har laget gode standardvedtekter som bør benyttes av klubbene.

Odd Grann er tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors, Libertas og Norges Varemesse.
Han har etter yrkeskarrieren engasjert seg for Seniorsaken. Han er en mye brukt foredragsholder og kåsør.
Han holdt et meget interessant og tankevekkende kåseri med flere humoristiske anekdoter som krydder.

Odd Grann holdt et humørfylt innlegg med utgangspunkt i FAFO-rapport: ” Helse – Humør – Alder ”. Det er viktig å holde hode og kropp i aktivitet. Han orienterte også om ideen om en naboring fra ”Tenketanken på Bogstad”. Han la frem informasjonsmateriell om dette.

[ Til toppen  Siden er sist oppdatert: 24.09.12

Besøksadresse: Kongens gate 9,  0153 OSLO
Telefon: 33 45 94 66 eller 481 16 043 (styret)

E-postadresse:  post@des-norge.no
Post:  DES-Norge, Kongens gate 9, 0153 OSLO

Bankgiro:  1607 44 31228
Organisasjonsnr:  990 753 903