Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Haugesund DEBO | Kirkenes | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Nesbyen | Oppegård | Rælingen | Sande | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Tjøme | Ullensaker | Vadsø | Østensjø | Ål


Fra årsmøtet på Granfos  6. mai 2013

Deltagerliste | Referat | Informasjon ved boligpolitisk rådgiver Christian Hellevang, Kommunenes Sentralforbund | Ordfører Øystein Østgaard, Kongsvinger |  Per Anders Nordengen holdt et humørfylt kåseri | Innlegg av spesialrådgiver Olav Flåt, Skedsmo


Vår møteleder, sekretær og regnskapsfører Bjørn Leif Solberg

Arne Ottar Stolt og Jan H. Andreassen, Kongsvinger

Einar Vågen (Skedsmo), Ola Nordby (), Eva Michelsen (Skedsmo), Sjur Brande (Ålesund) og Siri Gunn Simonsen (Gjøvik)

Rolf Larsen (Sandefjord), Siri Gunn Simonsen (Gjøvik), Solfrid Langmark (Moderklubben)(bakerst), Marit Opsahl Grefberg (Bærum), Edvin Pedersen (Østensjø) og Torbjørn Hoel (Bærum)

Trygve Holtan (Bygdøy), Inge Raknes (Gol), Gunnar Larssen (Oppegård)(bak), Torstein Hanserud (Nesbyen), Rolf Larsen (Sandefjord) og Siri Gunn Simonsen (Gjøvik)

Olav Flåt og Per Bernhard Brosstad fra styret i DES-Norge

Bjørn Arvid Prytz (Ski), Trygve Holtan (Bygdøy), Sigrunn Ballo (Vadsø), Rolf Arnesen (Oppegård), Inge Raknes (Gol) og Einar Vågen (Skedsmo)(bakerst)

Marit Opsahl Grefberg (Bærum) og Knut Skyttersæter (Eidsvoll)

Siri Gunn Simonsen (Gjøvik) i samtale med Marit Opsahl Grefberg (Bærum)

Eva Michelsen (Skedsmo) i prat med Sigrunn Ballo fra Vadsø

Bjørn Leif Solberg og Bjørg Inger Møllerplass fra styret og Solfrid Langmark (Moderklubben) får orden på valgkomiteen

Tre glade gutter fra Oppegård:
Gunnar Larssen, Rolf Arnesen og Bjørn Engebretsen

[ Til toppen

Deltagere på Årsmøtet 2013

18 deltakere fra 14 klubber + 3 gjester: Ola Mulvik fra Haugesund, Sjur Brande fra Ålesund Eldreråd og Edvin Pedersen fra DES-Østensjø samt 10 fra styret i DES-Norge. (til sammen 34 deltakere)

Klubber:     Roller Etternavn: Fornavn:
Oppegård Gunnar Larsen  

Styremedl.

Engstu Kjartan
Rolf Arnesen   Styremedl. Møllerplass Bjørg Inger
Bygdøy Trygve Holtan   Sekretær + Regnskap Solberg Bjørn Leif
Moderklubben Solfrid Langmark   Styremedl. Stolt Berit
(Skarpsno)   Styreleder Ødegaard Bjarne
Kongsvinger Jan H. Andreassen   Varamedl. Furuseth Idar
Arne Ottar Stolt   Varamedl. Stolt Arne Ottar
Eidsvoll Knut Skyttersæter   Valgt av styret:    
    Spesialkonsulent+Revisor Engebretsen Bjørn Ove
Bærum Torbjørn Hoel   Spesialkonsulent Flåt Olav
Marit Opsahl Grefberg   Spesialkonsulent Brosstad Per Bernhard
Ullensaker Arne Moe   Rådgiver byggesaker Ilsaas Per Egil
    Advokat    
Gol Inge Raknes        
    Valgkomiteen Raknes Inge Osvald
Ski Bjørn Arvid Prytz     Langmark Solfrid
Gjøvik Siri Gunn Simonsen        
Vadsø Sigrunn Ballo   Gjester:    
    Haugesund Mulvik Ola
Sandefjord Rolf Larsen   DES Østensjø Pedersen Edvin M.
Skedsmo Eva Michelsen   Forfatter og kåsør Nordengen Per Anders
Einar Vågen   Ordfører Østgaard Øystein
    Rådgiver Hellevang Christian
Nesbyen Torstein Hanserud   Eldrerådsmedlem Brande Sjur

[ Til toppen

   Referat:

DES-NORGE - Samarbeidende Des-klubber i Norge

Årsmøte mandag 6.mai 2013, DES-Norge

Sted: Fossekallen konferansesenter, Lysaker

Møtet startet kl. 10.00 og var som vanlig i to avdelinger, først det ordinære årsmøtet, deretter en informasjons- og debattdel.

Del 1: Årsmøtet

1 Konstituering

Bjarne Ødegård ønsket velkommen og en spesiell velkommen til inviterte gjester.
Bjarne Ødegård ble valgt til møteleder.
Bjørn Engebretsen og Kjartan Engstu ble valgt til referenter.

Det var ingen merknader til innkallingen.
Sekretær Bjørn Solberg foretok navneopprop
Det var påmeldt 14 klubber med til sammen 22 deltagere. I tillegg var det 3 gjester (Ola Mulvik, Haugesund, Sjur Brande, Ålesund og Edvin M. Pedersen, Østensjø)
Med styret og konsulenter var det totalt 34 deltagere.

2 Årsberetning

Bjarne Ødegård gjennomgikk årsberetningen som er sendt klubbene sammen med innkallingen. Han fremhevet blant annet den nye samarbeidsavtalen med Husbanken, og at representanter fra styret deltok på møter i Ålesund og Gol. Det framkom ingen kommentarer til årsberetningen som derved ble godkjent.

3 Regnskap for 2012

Bjarne Ødegård gjennomgikk regnskapet for 2012. Dette ble godkjent med et overskudd på kr. 3 878,49. Overskuddet tillegges egenkapitalen som da blir kr. 103 813,24.
Bjørn Solberg leste revisjonsberetningen fra revisor Bjørn Engebretsen. Denne ble godkjent.

4 Fastsettelse av kontingent

Styret foreslår å beholde kontingenten på kr. 30.- pr medlem. Ingen klubb betaler for mer enn 500 medlemmer. Dette ble godkjent.

5 Godtgjørelse til styrets medlemmer

Det ble ikke foreslått noen endringer, slik at leders godtgjørelse beholdes på Kr. 7 000.- pr. år og sekretærens godtgjørelse beholdes på kr. 5 000.- pr. år.
Styremedlemmenes møtegodtgjørelse beholdes på kr. 250 - pr. møte.

6 Innkomne forslag

Styrets forslag til budsjett for 2013 ble gjennomgått. Dette var balansert med et Overskudd på kr. 10 200,-. Dette ble godkjent. Ingen andre forslag var innkommet.

7. Valg 

Da det siste år ikke har vært mulig å få valgt en valgkomite, har styret fungert som dette. På vegne av styret presenterte Bjørg Møllerplass innstillingen fra styret

Styreleder:
Bjarne Ødegård, Oslo Gjenvalg 2013 – 2015

Sekretær:
Bjørn Solberg, Sandefjord Gjenvalg 2013 – 2015

Styremedl:

  • Bjørg Møllerplass, Gol Ikke på valg 2012 – 2014
  • Kjartan Engstu, Gjøvik Ikke på valg 2012 – 2014
  • Berit Stolt, Kongsvinger Gjenvalg 2013 – 2015
Varamedlemmer:
  • Idar Furuseth, Ski Gjenvalg 2013 – 2014
  • Arne Stolt, Kongsvinger Ny 2013 – 2014

Valgkomité:

  • Per Brosstad, Bærum 2013 – 2014
  • Inge Raknes, Gol 2013 – 2014
  • Solfrid Landmark, Oslo 2013 – 2014

Revisor: Bjørn Engebretsen, Oppegård 2013 – 2014

Det kom ingen andre forslag og styrets forslag ble dermed enstemmig godkjent.

Kl. 10:50 ble årsmøtet avsluttet.

Valgkomité: Per Brosstad, Bærum har av helsemessige hensyn bedt seg fritatt.
I hans sted stiller Bjørn Arvid Prytz, Ski.

[ Til toppen

Del 2: Informasjon og debatt.

Rådgiver Christian Hellevang fra Kommunenes sentralforbund ga uttrykk for sitt og KSs syn på boligpolitikk for eldre. Det er en del konflikt om eldreleiligheter i borettslag. De er flinkere i Sverige og Danmark med å skaffe kommunale eldreboliger.
- Ny boligmelding vil komme i mars 2015. Denne vil omhandle boligpolitikk for eldre.
- Eldreboliger bør ha nærhet til gode offentlige kommunikasjonsmidler.
- På grunn av innsigelser fra / til kommune, fylke og stat tar byggeprosessen lang tid
- Unødvendig sosial infrastruktur i forbindelse med eldreboliger, medfører at eldreboliger blir dyrere
I Oslo sitter de fleste tomter på private hender. Dette gjør at prisene presses opp.
På spørsmål om hvordan K. S. kan hjelpe DES med å skaffe tomter via kommunene, anbefalte Hellevang et møte mellom DES-Norge og K.S. Dette vil bli ordnet.

Kl. 11:30 lunsj
Kl. 12:30 informasjonen fortsetter.

Ordfører Øystein Østgaard, Kongsvinger

Kongsvinger har på mange måter gjennom lang tid vært et knutepunkt, noe som beliggenhet av festnings- og forsvarsverk er bevis på. Byen fikk tidlig jernbane-forbindelse med Oslo. Mellom 1960 og 1980 var det en rivende utvikling i byen med blant annet stor boligbygging, vesentlig blokkbebyggelse (3 – 4000 boenheter) uten heis og pipe. DES-klubb ble startet for 20 år siden. Møter med klubbene vedrørende tomter, det er vanskelig i sentrum.. På grunn av kommunale krav, blir tomtene også dyre.

Per Anders Nordengen

Med utgangspunkt i begrepet ”livsglede” holdt Nordengen et humørfylt og interessant kåseri. Der påpekte han blant annet at vår bolig er vår ”basecamp” hvor spesielt de eldre kan ”eldes med ynde”. Da må vi bevare livsgleden og ikke la livet styres av forsurende og negative impulser.

Kl. 13:45 Kaffe

Olav Flåt

Olav Flåt orienterte om DES-klubbens byggeprosjekter i Skedsmo. Klubben har 860 medlemmer. Det bygges 73 boliger fordelt på to borettslag i 4 etg. blokker. Størrelsen ligger på 96 kvm. til 106 kvm. med priser på kr. 2 630 000.- til 3 910 000.-
Det vil også bli et fellesrom på 100 kvm. tilhørende borettslagene. 72 av boligene er nå solgt.

Styreleder Bjarne Ødegård avsluttet møtet med å takke foredragsholderne og møtedeltagerne for gode impulser. Han ga uttrykk for håp om muligheter til å komme i gang med gode prosjekter i samarbeide med kommunene ved hjelp av en god organisasjon. Det er avgjørende å søke støtte fra kommunale organer og ledere av politiske partier.

Kl. 15.00 Møtet avsluttes.

 

[ Til toppen

Her er PowerPoint-bildene som støttet  foredraget til Christian Hellevang fra Kommunenes Sentralforbund

[ Til toppen

Ordfører Øystein Østgaard, Kongsvinger

Kongsvinger har på mange måter gjennom lang tid vært et knutepunkt, noe som beliggenhet av festnings- og forsvarsverk er bevis på. Byen fikk tidlig jernbaneforbindelse med Oslo. Mellom 1960 og 1980 var det en rivende utvikling i byen med blant annet stor boligbygging, vesentlig blokkbebyggelse (3 – 4000 boenheter) uten heis og pipe. DES-klubb ble startet for 20 år siden. Møter med klubbene vedrørende tomter, det er vanskelig i sentrum.. På grunn av kommunale krav, blir tomtene også dyre.

Øystein Østgaard

Prest, foredragsholder og forfatter
PER ANDERS NORDENGEN fylte 60 år i april
Per Anders Nordengen har vært prest i Norge og i Sør-Afrika. Han har vært personalsjef og endringsveileder, og har arbeidet i Psykologbistand. De siste årene har jubilanten arbeidet som foredragsholder, samtaleveileder og forfatter. Per Anders Nordengen er utdannet teolog, med videreutdannelse i samtaleveiledning, personal- og endringsledelse.

Nordengen holdt et muntert, men tankevekkende kåseri på vårt årsmøte 6. mai

Per Anders Nordengen
Olav Flåt
Olav Flåt er leder av DES-klubben i Skedsmo, og er samtidig spesialrådgiver for DES-Norge.

Han redegjorde for boligprosjektene i Skedsmo. Første byggetrinn er under oppføring og andre byggetrinn ligger nå ute for salg. I alt 73 leiligheter i ulike størrelser.

PS

Dagen etter at Olav presenterte sitt innlegg på vår generalforsamling, ble det avholdt salgsmøte i Skedsmo hvor 45 av 46 leiligheter  ble solgt, - unntaket var en 2-roms leiliget i første etg.

Totalt har de solgt 72 av de 73 nye leilighetene som bygges!

Her er PowerPoint-bildene som støttet  foredraget til Olav Flåt

[ Til toppen  Siden er sist oppdatert: 22.01.14

Besøksadresse: Akersgata 47/49,  0180 OSLO
Telefon: 33 45 94 66 eller 481 16 043 (styret)

E-postadresse:  post@des-norge.no
Post: 
DES-Norge,
Akersgata 47/49, 0180 OSLO

Bankgiro:  1607 44 31228
Organisasjonsnr:  990 753 903