Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Haugesund DEBO | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Nesbyen | Oppegård | Rælingen | Sande | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Tjøme | Ullensaker | Vadsø | Østensjø | Ål


Fra årsmøtet på Granfos  5. mai 2014

Byrådsleder Aud Kvalbein Hallgrim Berg (musiker og humorist) med seljefløyte Hallgrim Berg (musiker og humorist) med munnharpe Vigdis Sværen
Fagsjef  Næringspolitikk

Deltagerliste | Referat |

Arne Moe (Ullensaker) og Knut Skyttersæter (Eidsvoll)

Birger Duelien og Kjell Rikardt Berget (Kongsvinger)

Per B Brosstad og Olav Flåt (Spesialkonsulenter)
Per Egil Illsaas (takstmann) og Jacob W Nordan (Bygdøy) Bjørn Hvinden (Skedsmo), Arne Ottar Stolt (Kongsvinger) og Asle Johansen (Skedsmo) Bjarne Berge (Haugesund) og Rolf Arnesen (Oppegård)
Claus Quist-Hanssen (Hol) og Rolf Larsen (Sandefjord) Terje Johansen og Jan-Arild Johnsen (Tjøme) Siri Gunn Simonsen og Anne Eikern (Gjøvik)
Thorbjørn Hoel (Bærum) og Helle Rotneim Nordreli (Gol) Solfrid Langmark (Moderklubben) Anne Marie Nordahl og Tone Fridheim (Østensjø)
Marit Opsahl Grefberg (Bærum)

Hallgrim Berg (musiker og humorist)

Bjarne Berge (Haugesund)

[ Til toppen

Deltagere på Årsmøtet 2014

Klubb

Granfos 5. mai 2014

 

Klubb

Granfos 5. mai 2014

DES Oppegård

Rolf Arnesen

 

DES Vadsø

 

DES Bygdøy

Jacob W. Nordan

 

DES Tjøme

Terje Johansen

DES Moderklubben

Solfrid Langmark

 

 

Jan-Arild Johnsen

DES Kongsvinger

Kjell Rikardt Berget

 

DES Larvik

 

 

Birger Duelien

 

DES Hol

Claus-Quist-Hanssen

DES Kongsberg

 

 

DES Rælingen

 

DES Bærum

Torbjørn Hoel

 

DES Sandefjord

Rolf Larsen

 

Marit Opsahl Grefberg

 

DES Skedsmo

Asle Johansen

DES Ullensaker

Arne Moe

 

 

Bjørn Hvinden

 

Knut Skyttersæter

 

DES Eidsvoll

 

DES Gol

Helle Rotneim Nordreli

 

DES Nesbyen

 

DES Ski

Bjørn Arvid Prytz

 

DES Sande

 

DES Ål

 

 

DES Østensjø

Tone Fridheim

DES Gjøvik

Siri Gunn Simonsen

 

 

Anne Marie Nordahl

 

Anne Ekern

 

DEBO Haugesund

Ola A. Mulvik

     

 

Bjarne Berge

 

[ Til toppen

   Referat:

DES-NORGE - Samarbeidende Des-klubber i Norge

Årsmøte mandag 5. mai 2014

Sted: Fossekallen konferansesenter, Lysaker

Møtet startet kl. 10.00 og var som vanlig i to avdelinger, først det ordinære årsmøtet, deretter en informasjons- og debattdel.

Referenter: Berit Stolt og Kjartan Engstu

Del 1: Årsmøtet:

1. Konstituering:

 • Bjarne Ødegaard ønsket velkommen.
 • Bjørn Solberg foretok navneopprop av deltagere pluss styret. Det var påmeldt 15 klubber med til sammen 23 deltagere. Med styret og konsulenter var vi til sammen 34 deltagere.
 • Bjarne Ødegaard ble valgt til møteleder.
 • Kjartan Engstu og Berit Stolt ble valgt til referenter.
 • Ola Mulvik, Haugesund DES, og Tone Fridheim, Østensjø DES ble valgt til å underskrive protokoll.

2. Årsberetning:

 • Årsberetning godkjent

3. Regnskap:

 • Bjørn Solberg gjennomgikk regnskapet for 2013 og leste revisjonsberetningen
 • Dette ble godkjent.

4. Fastsettelse av kontingent

 • Ingen økning av medlemskontingenten. Den er fremdeles kr. 30,- pr medlem. Ingen klubber betaler for mer enn 500 medlemmer.
 • Godkjent.

Under dette punktet ble det bemerket at det var store utgifter ved utsendelse av infoskriv. Spørsmål: sendes på nett?

Per Brosstad: Viktig med Infoskriv fordi Husbanken subsidierer det. Det ble også litt diskusjon om distribusjon av info skrivene videre til styremedlemmene i borettslagene. Et forslag var at man i tillegg til utsendelse av info skriv på papir, sender skrivet også på mail. Da blir det enklere for leder i Des klubbene å sende videre. Styret i DES Norge skal ta det videre i styremøtet.

5. Godtgjørelse til styrets medlemmer

 • Ingen endringer.

6. Forslag til budsjett for 2014

 • Godkjent.

7 Valg

Valgkomiteen har bestått av: Solfrid Landmark (Oslo), Bjørn Arvid Prytz (Ski) og Inge Osvald Raknes (Gol)

Etter valget består styret av:

 • Styreleder: Bjarne Ødegaard.(Oslo)     ikke på valg (2013-2015)
 • Sekretær:   Bjørn Solberg.(Sandefjord) Ikke på valg (2013-2015)

Styremedlemmer:

 • Solfrid Langmark:(Oslo)                                Ny (2014-2016)
 • Kjartan Engstu:(Gjøvik)                       Gjenvalg (2014-2016)
 • Berit Stolt:(Kongsvinger)                 ikke på valg (2013-2015)

Varamedlemmer:

 • Ingeborg Livgard:(Nesbyen)                          Ny (2014-2015)
 • Idar Furuseth:(Ski)                               Gjenvalg(2014-2015)

Valgkomite:

 • Bjørn Arvid Prytz(Ski)                                      2014-2015
 • Inge Osvald Raknes(DES Gol)                           2014-2015
 • Rolf Arnesen (DES Oppegård)                            2014-2015

Revisor:

 • Bjørn Engebretsen (Oppegård)                           2014-2015

 

8. Eventuelt

Advokat Knut Lyngtveit ga en kort orientering om sitt notat (som ble delt ut på årsmøtet) andg. Den rettslige situasjonen når arvinger etter avdøde andelseier ønsker å overta leiligheten i et klausulert borettslag: arvinger må oppfylle alder og event. Botid og ansiennitet gjelder ikke.

Årsmøte hevet kl. 11.15

Del 2: Informasjon og debatt.

Byrådsleder-Oslo bystyre Aud Kvalbein(KRF) ble introdusert av Bjarne Ødegaard. Hun har bl.a. ansvar for TT-ordningen, funksjonshemmede og eldre. Hun sitter i statens seniorråd.

Yngre og eldre seniorer deles slik:

 • Seniorer: alle over 50 år
 • Yngre seniorer: 50-60 år.
 • Eldre seniorer 67 år og oppover.

Hun mente at synet på eldre er i forandring. Den nye eldregenerasjonen vil bo hjemme så lenge som mulig.

St.melding 29 handler derfor mye om morgendagens omsorg. Livsløpsboliger, mange trinn i boligtilpasning, byutforming, men alle som trenger hjelp skal få hjelp.

Vi må tenke epoker i livet.

Oslo har satt seg følgende mål: Skal bli en tilrettelagt aldersvennlig by.

Kl. 12.00: lunch.

Kl.12.45 Startet vi opp igjen.

 • Hallgrim Berg startet med å fremføre «en slått» på Seljefløyte. Han fortalte i humørfylte vendinger hvordan hans pensjonist-tilværelse var.
 • Han har det travelt. Opptatt med folkemusikk, holder foredrag om Islam og Islamisering i Europa.
 • Hos oss så la han vekt på humor.
 • Humor forlenger livet, men humor har mange sjangere. Det kan være: komprimert livsvisdom, «reggler», anekdoter, replikker. Berg fortalte små humørfylte historier, mange var fra hans stortingsperiode.
 • Det var et humørfylt innlegg.

Kl.13.45 Kaffepause.

Kl.14.10 kaffepausen over.

Vigdis Sværen fra Norsk Teknologi - smartteknologi:

 • Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Viktige momenter er å bygge for fremtiden, - investere i tilstrekkelig infrastruktur nå. Planlegg for fremtidig utvidelse av ny teknologi eller nye funksjoner.
 • Det var et interessant foredrag. Meget fremtidsrettet.

Møte avsluttet ca.15.30

(protokoll underskrevet av Ola Mulvik og Tone Fridheim)

Valgkomité: Per Brosstad, Bærum har av helsemessige hensyn bedt seg fritatt.
I hans sted stiller Bjørn Arvid Prytz, Ski.

[ Til toppen

 Siden er sist oppdatert: 08.09.14

 

Besøksadresse: Akersgata 47/49,  0180 OSLO
Telefon: 33 45 94 66 eller 481 16 043 (styret)

E-postadresse:  post@des-norge.no
Post: 
DES-Norge,
Postboks 6748 St. Olavs plass,
0130 OSLO

Bankgiro:  1607 44 31228
Organisasjonsnr:  990 753 903