Samarbeidende
 DES-klubber
 i Norge


<= Hjem
DES  Norge
* generelt
* styret
* foto
Vedtekter:
DES-
-Norge
-klubber
-borettslag
Sam-
arbeids-

- partnere
Nyttige
* linker
Medlems-
klubber:
Bygdøy
Bærum  
Eidsvoll
Eksempel
Fana
Geilo
Gjøvik
Gol
Kirkenes
Kongsberg
Kongsvinger
Larvik
Moderklubb
Odda
Oppegård
Ringsaker
Sandefjord
Skedsmo
Ski          
Tjøme
Tønsberg
Ullensaker
Vadsø
Vang
Ål

RAPPORT TIL HUSBANKEN FOR PERIODEN 1/10-2005 TIL 1/10-2006.

HUSBANKEN
Postboks 824 - Bedriftsavdelingen
3007 Drammen Oslo,                                                                           1. oktober 2006

“Prosjektets mål er å bidra til en effektiv organisasjon på landsbasis, samt starte opp nye DES-klubber”

STYREMØTER:

I perioden 1. oktober 2005 til 1. oktober 2006 er det avholdt 7 styremøter: 28/10-05, 9/12-05, 17/2-06, 7/4-06, 5/5-06, 31/5-06 og 25/8-06.

GENERALFORSAMLING/INFORMASJONSMØTER:

8/5-06 - Generalforsamling Granfos Konferansesenter ( 36 deltagere)
26. april-06 - Informasjonsmøte i Tromsø. 10 deltagere fra bl. annet klubbene i Tromsø, Vadsø og Kirkenes.( DES-Klubben i Harstad meldte sykefravær)
11. september 06 - Informasjonsmøte i Tønsberg med 9 deltager fra bl. annet klubbene i Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Larvik. (DES-klubben i Horten meldte fravær)

EKSTERNE KÅSØRER VED SAMLINGENE:

Kommunaldepartementet:                            Seniorrådgiver Marianne Bjaaland Årsmøtet 8/5-06
Statens Kartverk:                                      Seniorrådgiver Hugo Torgersen Årsmøtet 8/5-06
Seniorsaken:                                             Leder Harry Martin Svabø Årsmøtet 8/5-06
Norsk institutt for by- og Regionforskning:      Forsker Ivar Brevik Tromsø 26/4-06

NYE BORETTSLOVER:

Ved alle samlinger i perioden er den nye lov om borettslag vært en fast post på programmet. Representantene fra departementet og Statens Kartverk har gitt den nødvendige informasjon.
Vårt kontor i Oslo, ved advokat Harald E. Bruusgaard , har besvart aktuelle spørsmål fra klubbene og utkast til nye vedtekter er oversendt. 

HUSBANKEN - REGISTRERING AV DES-KLUBBENE:

I vårt arbeid med å få kontakt med klubber over det ganske land har vi kontaktet regionkontorene i Arendal, Trondheim, Bergen, Drammen, Bodø og Hammerfest. Vårt håp har vært at Husbanken gjennom sitt netteverk kunne finne fram til de klubber som i sin tid fikk lån til sine prosjekter.
Resultatet har vært beskjedent og vi arbeider fortsatt med å få kontakt med klubber for et nærmere samarbeid.

DES-KLUBBER SOM VI HAR KONTAKT MED FOR MEDLEMSKAP I DES-NORGE:

Søgne - Lindesnes - Rælingen - Haugesund - Bergen - Harstad - Hammerfest - Nesbyen Rygge - Råde- Ås - Hurdal - Løten - Tromsø - Holtet - Østensjø - Horten - Tønsberg - Larvik - Tjøme- Sandefjord.
DES-klubbene får regelmessig tilsendt vårt informasjonsskriv og vi planlegger nye informasjonsmøter i de enkelte deler av landet.

DES-NORGE - VÅRT SAMARBEID MED DEPARTEMENTET / HUSBANKEN 

Styret har også i 2006 hatt en rekke møter med departementet. Det har i hovedsak vært arbeidet og forståelsen av den nye lov om borettslag som har vært drøftet. Vi har også tatt opp forholdet om hvordan departementet kan påvirke kommunene om å stille tomter til disposisjon for de enkelte DES-klubber, som ønsker bygge DES-boliger.

DES-NORGE - INFORMASJON TIL KLUBBENE:

I perioden er sendt ut 4 utgaver av vårt informasjonsskrift: nr. 3/05 - nr. 1/06
nr. 2/06 og et ekstrautgave 2006. Informasjonsheftet er regelmessig sendt Husbanken og Departementet til orientering.
Nytt av året er at vi har fått på plass vår egen E-post adresse: desnorge@online.no. Vi håper også å få vår egen hjemmeside med nytt fra DES-Norge i 2006/2007. (På plass i 2007)

DES-NORGE - VÅR ØKONOMI.

DES-klubbene betaler en årlig kontingent til DES-Norge. (kr. 20.- pr. medlem) totalt
ca kr. 70 000 i 2006 Alle kostnader til styrets møter/sekretærens godtgjørelse dekkes av kontingenten.

DES-NORGE - PLANER FOR PERIODEN 2006 - 2007.

Våre planer om å samle DES-klubbene til informasjonsmøter vil fortsette. Som en ser av vår kontakt med klubber som ikke er medlemmer, vil dette være et område som vi satser sterkt på i 2006/2007.

PROSJEKTPERIODE OG FERDIGSTILLELSESDATO:

Tilsagnet om støtte til prosjektet løper til utgangen av 2007. Som en foreløpig konklusjon vil vi peke på at skal vårt arbeid lyktes, må samarbeidet mellom departementet, kommuner og DES-klubbene styrkes og bevares for ettertiden.

Med hilsen
Per B. Brosstad                                Harald E. Bruusgaard
Styreleder                                          Advokat/sekretær

[ Til toppen ]    Siden er sist oppdatert: 11.09.08  

Går til startsiden for www.des-norge.no/


Adresse: Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo  

E-post adresse: desnorge@online.no  
Bankgiro: 1607 44 31228  


  Telefon 22 41 83 53 – Faks: 22 33 23 48

  Hjemmeside: www.des-norge.no/
  Organisasjonsnr. 990 753 903