Samarbeidende
 DES-klubber
 i Norge


<= Hjem
DES  Norge
* generelt
* styret
* foto
Vedtekter:
DES-
-Norge
-klubber
-borettslag
Sam-
arbeids-

- partnere
Nyttige
* linker
Medlems-
klubber:
Bygdøy
Bærum  
Eidsvoll
Eksempel
Fana
Geilo
Gjøvik
Gol
Kirkenes
Kongsberg
Kongsvinger
Larvik
Moderklubb
Odda
Oppegård
Ringsaker
Sandefjord
Skedsmo
Ski          
Tjøme
Tønsberg
Ullensaker
Vadsø
Vang
Ål
Informasjonsskrifter til samarbeidende DES-klubber i Norge

EKSTRAUTGAVE 2006
Spørsmålene er mange når det gjelder DES-Norge og hva organisasjonen står for. Du har sikkert lest vår brosjyre om DES-Norge, - her vil vi forsøke å gi litt flere opplysninger og svar på enkelte aktuelle spørsmål.

MÅLGRUPPE:
"40-åringer tar fremtiden i sine egne hender".
Vi sakser fra Oslo & Vi som utkom for noen år siden. "Mens landets sosialpolitikere har besøkt andre land og blitt nyfrelste for ideen om at eldre bør bo lengst mulig i egne hjem, har norsk virkelighet allerede lenge innrettet seg mot dette. Vi sikter mot å klare oss mest mulig selv. Vi vil bygge og eie våre eldreboliger selv. Normen må bli at de fleste eldre kan hjelpe seg selv."
Virkemiddelet: De eldres boligspareklubber.


DE ELDRES BOLIGSPAREKLUBBER:
Hensiktmessige, rimelige boliger bygget i privat regi har utviklet seg til et viktig supplement til offentlige eldre- og omsorgsboliger. Ideen med opprettelse av DES-klubbene, som først ble lansert i Oslo på 70-tallet, har etter hvert spredt seg over landet - Kirkenes - Vadsø - Tromsø i nord til Kristiansand i sør for å nevne noen.
Hensikten var å fremskaffe boliger for eldre, tilpasset pensjonistenes behov funksjonelt og ikke minst sosialt. I de fleste tilfeller er Deskkubbene stiftet på humanitært grunnlag, ved at "noen" kommer sammen og ser behovet for denne type boliger, og derved oppretter egne borettslag, som med små resurser og stor frivillig innsats utforer en lite påaktet samfunnstjeneste til beste for fremtidens pensjonister.

ULEMPER FOR DES:
Etter at prisloven ble opphevet omkring midten av 90 tallet, oppdaget våre andelseiere at der ble mulig å sammenligne denne type bolig med omsetning / formidling med priser etter tilbud og etterspørsel.

Fram til i dag er der brukt mye resurser og til dels store beløp for å avklare hva som skal praktiseres ved omsetning av leiligheter innenfor DES-familien, og hvilke avtaler / regler som den enkelte DES-klubb skulle forholde seg til.
Vedtektene for DES-klubbene har ikke vært godt nok samordnet for å ivareta alle sider ved overføring av andeler mellom DES-medlemmene etter at borettslaget er opprettet / registrert.

SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE:
Den første samling for DES-klubber ble avholdt i 1999 etter innrykk av en annonse i Aftenposten i januar samme år. Det møtte representanter fra 15 klubber, og det ble vedtatt å sette ned et utvalg som skulle forberede stiftelsen av DES-Norge.

DES-Norge startet opp i 2000. Formålet for arbeidet er
"Å samle De Eldres Boligspareklubber og tilsvarende organisasjoner som skal arbeide for å løse felles problemstillinger §2-Formål"

Hvordan har vi løst oppgaven?

Vi har et effektivt sekretariat som raskt behandler spørsmål fra klubbene og som kommer på besøk når dette er ønskelig.
Vår kontakt med Kommunaldepartementet er svært god og gir oss anledning til å fremme spørsmål om DES-klubbenes arbeid. Dette ble svært viktig for oss når det gjaldt utformingen av den nye lov om borettslag fra 2005. I skriv fra departementet heter det blant annet når det gjelder DES-klubbenes arbeid:

Laget kan vedtektsfeste særlige vilkår for å bli andelseier. En boligspareklubb for eldre (DES-klubb) kan ved stiftelsen for eksempel fastsette i vedtektene 

# at andelseierne må være medlem av DES-klubben,
# at andelseierne skal være over en viss alder,
# at overdragelsessummen skal være prisregulert og
# at reglene for ansiennitet må følges.

DES-Norge fikk i 2002 en bevilgning fra Kommunaldepartementet på kr. 50 000.- til oppstarten og utgivelsen av en egen brosjyre.

I 2005 fikk vi en ny bevilgning på kr. 100 000 fra Husbanken til et informasjonsprosjekt for årene 2005 / 2007.

# Utgi et informasjonsskrift til DES-klubbene
# Arrangere samlinger for styrene i DES-klubbene og et seminar i Nord-Norge i april 2006.

DES-Norge er en paraplyorganisasjon som har som mål å skape et forum for alle boligspareklubber for eldre i Norge.
Målet for arbeidet er: 
en effektiv organisasjon på landsbasis, starte opp nye DES-KLUBBER og gi støtte og hjelp til medlemsklubbene. 
”DES-Norge skal være et talerør for boligspareklubbene rettet mot statlige organer og bistå klubbene med råd og veiledning. DES-klubbenes formål er å skaffe rimelige boliger for eldre. For å nå målet har styret helt fra starten reist rundt og avholdt møter for potensielle medlemmer.

SAMHOLD GIR OSS STYRKE:

Vi ønsker at flere DES-klubber melder seg inn i DES-Norge. Vår kontakt med departement og kommuner forteller oss at vi kan nå nye mål ved økt oppslutning.
Vi har i dette informasjonsskriftet gitt et svar på hvorfor din klubb bør melde seg inn i DES-Norge. 
Et like aktuelt spørsmål vil være: 
Hva kan din klubb gjøre for andre? Vi ser for oss en utvikling hvor sterke klubber kan stille opp som "faddere" for mindre klubber i sitt "nærområde"

[ Til toppen ]    Siden er sist oppdatert: 11.09.08

Går til startsiden for www.des-norge.no/


Adresse: Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo  

E-post adresse: desnorge@online.no  
Bankgiro: 1607 44 31228  


  Telefon 22 41 83 53 – Faks: 22 33 23 48

  Hjemmeside: www.des-norge.no/
  Organisasjonsnr. 990 753 903