Samarbeidende
 DES-klubber
 i Norge


<= Hjem
DES  Norge
* generelt
* styret
* foto
Vedtekter:
DES-
-Norge
-klubber
-borettslag
Sam-
arbeids-

- partnere
Nyttige
* linker
Medlems-
klubber:
Bygdøy
Bærum  
Eidsvoll
Eksempel
Fana
Geilo
Gjøvik
Gol
Kirkenes
Kongsberg
Kongsvinger
Larvik
Moderklubb
Odda
Oppegård
Ringsaker
Sandefjord
Skedsmo
Ski          
Tjøme
Tønsberg
Ullensaker
Vadsø
Vang
Ål
 Informasjonsskrift nr. 3 - 2007 for samarbeidende DES-klubber i Norge
   I denne utgaven leser vi om:

Generalforsamlingen på Granfos mandag 7. mai 2007.

 Melding til Husbanken 1. oktober 2007

 Det nytter! DES-klubber starter opp nye boligprosjekter

 Vi ønsker velkommen nye medlemsklubber i DES-Norge

Utredning om bygging av tilrettelagte boliger for seniorer!  DES-Norge utgir en kortutredning forfattet av forsker Ivar Brevik.

HVA SOM KAN TINGLYSES I GRUNNBOKEN.
Notat fra seniorrådgiver Hugo Torgersens innlegg på årsmøtet.

Nytt fra styrets arbeid! 

Tiden for årsmøtet 2008 er alt bestemt: 
Mandag 5. mai 2008 på Granfos konferansesenter. Sett av tiden! 

                      VIKTIG MELDING.

Informasjonsheftet blir denne gang bare sendt din DES-klubb i ett eksemplar. Grunnen til dette er at alle klubber som har tilgang til DES-Norges hjemmeside: www.des-norge.no vil kunne kopiere/skrive ut informasjonsskriftet. Hvis din klubb ikke har slik tilgang ber vi om  at DES-Norge blir underrettet slik at flere eksemplar blir sendt.

Styremøter høsten 2007

Fredag 9. november 2007
Fredag 7. desember 2007

Velkommen som medlem i DES-Norge

Generalforsamlingen i De Eldres Boligklubb Tjøme vedtok 27. april 2007 å melde seg inn i DES-Norge.
Generalforsamlingen i De eldres boligklubb Tønsberg og omegn vedtok på sitt årsmøte 12. juni 2007 å melde seg inn i DES-Norge.

Intensjonsavtale mellom AS Selvaagbygg og DES-Oppegård

DES-klubben i Oppegård har i flere år aktivt arbeidet for å få etablert et nytt DES-boligprosjekt i Kolbotn-området. Selvaagbygg og DES-klubben har derfor inngått en intensjonsavtale i forbindelse med boligprosjektet i Kornmoveien 1, Oppegård kommune. Partene antar at byggestart for 1.byggetrinn tar til i 2008. Hus 1 vil omfatte 18 leiligheter med mulighet til flere DES-leiligheter i byggetrinn II, eventuelt byggetrinn III.

Vi ønsker klubben lykke til med sitt nye boligprosjekt!

Kommunal- og regionaldepartementet

Ved endringer av borettslagsloven ble Samarbeidende DES-klubber i Norge 29. mars 2007 godkjent som høringsinstans sammen med bl. Annet NBBL, OBOS ,USBL og andre boligbyggelag.

HUSBANKEN

DES-Norge ble i 2005 innvilget støtte til et prosjekt som hadde som sitt mål å bidra til en effektiv organisasjon på landsbasis, samt å starte opp nye DES-klubber.

Bevilget støtte til prosjektet var kr. 100 000,- og prosjektperiode løper til utgangen av 2007 (1.oktober)

Vi nærmer oss nå avslutningen av prosjektet som har gitt oss muligheten til å bygge ut organisasjonen på landsbasis og besøk til DES-klubber som har ønsket dette. Sluttrapport til Husbanken 2007 er tatt inn her i denne utgaven av vårt informasjonshefte.

Bygging av tilrettelagte boliger for seniorer - kortutredning ved forsker Ivar Brevik.

Forsker Ivar Brevik, Norsk institutt for by- og regionforskning, har kommet med et tilbud på en forkortet utredning som DES-klubbene kan bruke overfor de enkelte kommuner. Utredningen bygger på NIBR-rapport utgitt i 2005 som omfatter nettopp de utfordringer DES-klubbene har ved sitt samarbeid med de enkelte kommuner.

Styret i DES-Norge har behandlet saken i sitt møte 24.august og vedtok å bestille utredningen - kostnadene vil bli delt likt mellom DES-klubbene i Bærum - Oppegård - Skedsmo og DES-Norge.

Utredningen vil være klar oktober 2007 og vil bli sendt alle medlems-klubber.

DES-klubbenes samarbeid med boligbyggelag, banker og eiendoms-meglere.

Dette viser seg å være et aktuelt emne hvor kan DES-Norge stille opp og gir råd og veiledning. Vi tar opp saken på nytt!

1. Ved “kjøp” av tjenester opprettes alltid en avtale mellom partene.

2. Grunnlaget for omsetningen av boliger er DES-klubben og DES-borettslagets vedtekter.

Dette er svært viktig og det er DES-klubbens ansvar å sørge for at disse følges. Endringer som kan få betydning for formidling av boliger skal straks meldes til megler/bank eller boligbyggelag som klubben har avtale med.

3. Endring av borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer. Gyldigheten av vedtaket behandles av DES-klubben slik vedtektene bestemmer. (Jfr. §7-12 - Lov om Burettslag. Vedtektsveto)

4. Laget kan vedtektsfeste særlige vilkår for å bli andelseier. En boligspareklubb for eldre (DES-klubb) kan ved stiftelsen fastsette i vedtektene: andelseieren må være medlem av DES-klubben, at andelseieren skal være over en viss alder, at overdragelsessummen skal være prisregulert og at arving av en andel må, som andre erververe, oppfylle vilkårene for å bli andelseier.

5. Endring i vedtektene i Boligbyggelaget som klubben event. samarbeider med,
har ingen virkning for DES-klubben eller DES-borettslagene!

6. DES-Norge kan ved sin sekretær, advokat Harald E. Bruusgaard, være behjelpelig ved aktuelle  spørsmål.

Ved årsmøtet på Granfos 2007 fikk vi en solid gjennomgang av fremgangsmåten for tinglysning i Grunnboken ved seniorrådgiver Hugo Torgersen i Statens Kartverk.

Ta kontakt med DES-Norge slik at klubben kan få tilsendt seniorrådgiver Hugo Torgersens notat :

“ Forskrift om betaling av registrering av retter på andel i borettslag i grunnboken m.v.” 
“Hva som kan tinglyses i grunnboken i medhold av borettslagsloven § 6-2 - Fremgangsmåten for tinglysning”

Tinglysningstelefonen 32 11 88 00 (0800 1400)

Tinglysning borettslag
Statens kartverk Ullensvang

Tinglysning borettslag
5788 Kinsarvik

32 11 86 02 (Telefaks borettslag) 
Tinglysning@statskart.no
www.tinglysing.no

Har din DES-klubb opprettet E-post adresse/hjemmeside?

Hvis dette er på plass - gi oss beskjed. Meldinger fra DES-Norge går raskt til klubben, og vi kan presentere din klubb på vår egen hjemmeside som informasjon til andre klubber.

DES-Norge har også kontakt med ca 20 klubber på landsbasis som ennå ikke har meldt seg inn. Hvis din DES-klubb kjenner til klubber i nær-området som ikke er medlem - meld fra til oss - vi tar kontakt med klubben.

ÅRSMØTET MANDAG 5. MAI 2008

Du leste rett - vi har alt sikret oss Granfos konferansesenter på Lysaker til årsmøtet 2008. Stedet er blitt svært populært og deltagelsen blir stadig bedre. Vi er jo svært aktive med planer for framtiden. Sett av tiden for møtet 5. mai 2008 slik at din DES-klubb blir representert på Granfos.

Ved årsmøtet 2007 ba vi møtedeltagerne komme med sin mening om arrangementet av årsmøtene i DES-Norge. Vi fikk inn svar fra 11 klubber, og til vår store glede var alle vel fornøyd med hvordan arrangementet ble lagt opp.

Ved årsmøtet 2008 vil vi derfor på nytt søke å legge opp en samling med årsmøte og informasjon til både glede og nytte. Og her har vi et lite ønske: Er det temaer du mener vi bør ta opp - send oss snarest en melding om dette slik at vi kan innpasse ditt ønske i møteprogrammet.

Velkommen på Granfos konferansesenter 5. mai 2008

[ Til toppen ]    Siden er sist oppdatert: 11.09.08

Går til startsiden for www.des-norge.no/


Adresse: Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo  

E-post adresse: desnorge@online.no  
Bankgiro: 1607 44 31228  


  Telefon 22 41 83 53 – Faks: 22 33 23 48

  Hjemmeside: www.des-norge.no/
  Organisasjonsnr. 990 753 903