Informasjonsskriv    Nr 2 - 2008  *  SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE


Innkalling til Generalforsamling mandag  5. mai 2008.

Årsberetning 2007 - Regnskap 2007 - Budsjett 2008 - Valg av styre og varamedlemmer
2008/2010 og revisor 2008/2009. 

Etter avsluttet årsmøte vil vi i informasjonsdelen få følgende innlegg: 

Ordfører Fabian Stang "Eldreboliger i Oslo" 

Forsker Ivar Brevik " Spørsmål og svar på grunnlag av tilsendt kortversjon"

Direktør Stig Janson " Bygging av tilrettelagte og tilgjengelige boliger i regi av Selvaag Pluss"

Seniorrådgiver Åse Ribe "Husbankens arbeid med boliger for eldre"

Presentasjon av DES-VADSØ - Innlegg i informasjonsskriftet. 

VIKTIG MELDING 
Informasjonsheftet blir sendt din DES-klubb i ett eksemplar. 
Grunnen til dette er at klubber som har tilgang til DES-Norges 
Hjemmeside: www.des-norge.no vil kunne kopiere skriftet. 
Hvis klubben ikke har anledning til dette, ber vi om at DES-Norge blir underrettet slik at flere eksemplarer kan bli sendt. 

Velkommen til Granfos konferansesenter mandag  5.mai 2008! 

 

Adresse: Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo. Telefon 22 41 83 53 – Faks: 22 33 23 48
E-post adresse: desnorge@online.no  Hjemmeside: www.des-norge.no/
Bankgiro: 1607 44 31228 Organisasjonsnr. 990 753 903

ÅRSMØTET MANDAG  5. MAI 2008

Takk for sist!

Det innkalles herved til årsmøte i Samarbeidende DES-klubber i Norge

MANDAG  5. MAI 2008 KL. 10:00

Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark, bygg H, Vollsveien 13, Lysaker

Deltageravgift kr. 250.- bes innbetalt til konto 1607 44 31228 ved påmelding.

Hver medlemsklubb kan møte med to representanter. DES-klubber som innbys som observatører kan møte med en representant.

Registrering av deltagerne skjer fra kl. 09:30 slik at vi kan starte opp møtet kl.10:00.

Av praktiske grunner ber vi om bindende påmelding til DES-Norges sekretariat innen 21. april 2008. 
Faks. 22 33 23 40, telefon 22 41 83 53 eller E-post adresse
desnorge@online.no

Til medlemsklubbene i DES-Norge.

I samsvar med vedtektene for Samarbeidende DES-klubber i Norge innkalles herved til årsmøte

Tid: Mandag 5. mai 2008. Sted: Granfos konferansesenter, Lysaker.

Etter vedtektenes § 5 vil følgende saker bli behandlet:

1. Konstituering.

2. Årsberetning.

3. Regnskap med revisors beretning.

4. Fastsettelse av kontingent.

5. Godtgjørelse til styrets medlemmer.

6. Innkomne forslag.

7. Valg:

Styreleder for et år. (2008/2009) 
Ett styremedlem for ett år. (2008/2009) 
Tre styremedlemmer for to år. (2008/2010)
To varamedlemmer for ett år. (2008/2009)

8. Valg av revisor for ett år. (2008/2009)

Valgkomiteen ble i 2007 valgt for to år (2007/2009)

Kari Johnsrud, Skedsmo
Oddvar Sending, Kongsberg

9. Andre saker nevnt i innkallingen.

Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret 20 dager før general-forsamlingen. Eventuelle forslag om vedtektsendringer må sendes DES-klubbene senest 7 dager før generalforsamlingen. 

Vedtektsendring krever 2/3 flertall av oppmøtte medlemmer. Hver medlems-klubb eller interessegruppe har 1 stemme. Medlemmene kan møte med fullmektig.

ÅRSMØTET ER VIKTIG - SETT AV DAGEN FOR MØTET

ÅRSMØTET MANDAG  5. MAI 2008

ÅRSMØTET MANDAG  5. MAI 2008

PROGRAM

Kl. 09:30 Registrering av deltagerne/kaffepause

GENERALFORSAMLINGEN

Kl, 10:00 Opprop på grunnlag av påmeldinger. Presentasjon av Solveig Haavik, “VI OVER 60” og nye DES-klubber. 

Saker til behandling etter vedtektenes § 5 (Se innkallingen)

Generalforsamlingen avsluttes.

Kl. 11:00 INFORMASJON!

Ordfører Fabian Stang, Oslo kommune.

“Eldreboliger i Oslo”

Kl. 11:30 LUNSJ

Kl. 12:30 Forsker Ivar Brevik, Norsk Institutt for By og regionforskning.

Bygging av tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunal økonomi”.  Spørsmål og svar på grunnlag av tilsendt kortversjon

KAFFEPAUSE

Kl. 13:30 Direktør Stig Janson, Selvaag Pluss

Bygging av tilrettelagte og tilgjengelige boliger i regi av Selvaag Pluss.

Kl. 14:30 Seniorrådgiver Åse Ribe, Husbanken

“Husbankens arbeid med boliger for eldre”

Kl. 15:15 Møtet avsluttes.

ÅRSBERETNING FOR DES-NORGE 2007

Styret har bestått av:

Styreleder:  
 Per B, Brosstad (Bærum)

Styremedlemmer:

Aud Ljødal (Eidsvoll)
Bjørn Engebretsen (Oppegård)
Olav Flåt (Skedsmo)
Harald E. Bruusgaard (Oslo) (Styrets sekretær)

Varamedlemmer: 

Kjartan Engstu (Gjøvik) og Idar Furuseth (Ski)

Styrets arbeid:
Det har i 2007 vært avholdt 6 styremøter og behandlet 70 saker. Styreleder og sekretær (Arbeidsutvalg) avholdt 10 møter. Generalforsamling ble holdt 7. mai på Granfos konferansesenter med i alt 42 deltagere.  
Web-ansvarlig har vært Idar Furuseth.

Informasjon: 

Styret har i 2007 sendt ut 3 informasjonsskriv hvor vi også presenterte de enkelte DES-klubber. Vi regner med å sende ut det samme antall også i 2008.

Vi har fått på plass både vår egen E-post adresse (desnorge@online.no) og hjemmeside (www.des-norge.no)

Som en hilsen ved årsskiftet ble en kortfattet rapport ved forsker Ivar Brevik, Norsk Institutt for By og Regionforskning “Slik vil eldre bo - men hva kan staten bidra med” sendt medlemsklubbene. Styret takker Skedsmo DES-klubb for at saken ble fremmet ved vårt årsmøte 2007 og bidrag fra klubbene til dekning av kostnadene fra DES-klubbene Bærum - Oppegård og Skedsmo.

Bladet “Vi over 60” hadde i utgaven for oktober 2007 en artikkel “En felles drøm” hvor journalist Solveig Haavik stiller spørsmålet: Finnes det håp for oss? Spørsmålet er begrunnet i mangel på enebolig eller svulmende bankkonto for å kunne finansiere drømmeboligen. I samarbeid med Solveig Haavik håper vi å få inn i bladet en artikkel om DES-Norge i februar-utgaven av “Vi over 60” 2008.

Vi håper i 2008 å få registrert korrekt E-post adresse på alle medlemsklubber slik at vi raskt kan få sendt ut aktuelle meldinger

Styret ser det som en viktig oppgave å gjøre DES-Norge kjent over hele landet, og mener at dette nå er mulig innen en forsvarlig økonomisk ramme.

Eksterne kåsører ved samlingene:

Kommunaldepartementet: Politisk rådgiver Geir Pollestad
Norsk Institutt for 
By og Regionforskning:     Forsker Ivar Brevik
Statens Kartverk:           Seniorrådgiver Hugo Torgersen

Kontakten med DES-klubbene:
Vi har i 2007 hatt svært god kontakt med klubbene. Det er særlig spørsmål om vedtekter - samarbeid med boligbyggelag - kommuner - og eiendomsmeglere som advokat Harald E. Bruusgaard har gitt råd og veiledning. En oppgave som nettopp DES-Norge kan være behjelpelig med.

DES-Norge har i 2007 bl. annet hatt kontakt/besøkt klubbene Asker, Tønsberg, Ski, Holtet, Østensjø, Fana (Bergen) Tromsø, Geilo, Eidsvoll, Tjøme og Larvik

Medlemsklubber/Oppstart av nye DES-klubber:
DES-Norge har pr. 31/12-07 23 medlemsklubber med ca 4500 medlemmer I 2007 har vi fått 3 nye klubber: Tjøme, Larvik og Tønsberg. Et resultat av vår nye hjemmeside er at vi har fått henvendelser om start av DES-klubb i Fenstad og Stange. Styret har fulgt opp henvendelsene ved besøk i Stange og konferanse i Oslo. 
En rekke DES-klubber som ennå ikke har meldt seg inn får regelmessig tilsendt vårt informasjonsskriv og vi regner med at dette vil føre til flere innmeldinger i 2008.

Samarbeid med Kommunaldepartementet og Husbanken: 
Styret har god kontakt med departementet. I 2007 ble DES-Norge også godkjent som høringsinstans ved endringer av Lov om Borettslag, et forhold som har gjort det lettere å kontakte departementet i spørsmål knyttet til de særlige vedtekter som gjelder DES-klubber og DES-borettslag.

Husbanken: 
DES-Norge er takknemlig for den støtte vi har mottatt for årene 2005/2007. Prosjektet som ble avsluttet 1/10-07 har gitt oss muligheten til å få til en landsomfattende organisasjon.

DES-Norge - vår økonomi:
Regnskapet for 2007 ble avsluttet med en beholdning på kr. 36 147. DES-klubbene betaler en årlig kontingent på kr. 20.- for hvert medlem, totalt i 2007 kr 74. 680.-
Medlemmene i styret er alle aktive deltagere i DES-klubber/borettslag, slik at oppgaven som styremedlem kommer i tillegg. Vår sekretær, Harald E. Bruusgaard, her en beskjeden godtgjørelse, slik at det også her ytes en betydelig frivillig innsats.

DES-Norge - vår økonomi: 
Styret har i 2007 avholdt to møter med Sparebankstiftelsen DnB NOR om en bevilgning til vårt landsomfattende arbeid. Det var Sparebanken Oslo og Akershus ved banksjef Arne Jensen som tok initiativ til konseptet med sparing og bygging av rimelige boliger for eldre. I løpet av 70 og 80 årene ble det stiftet en rekke DES-klubber gjennom de lokale sparebanker. 
Vår søknad om økonomisk støtte ble i 2007 vurdert ved to anledninger og stiftelsen fant fortsatt ikke å kunne prioritere DES-Norge til å motta et bidrag. Vi er selvfølgelig skuffet over avgjørelsen men håper på positivt resultat ved en ny søknad i 2008/2009.

Avslutning: 
Styret ønsker å være et talerør overfor departementet og kommuner . Gjennom samlinger i distriktene, besøk på styremøter og den årlige samling på Granfos konferansesenter vil klubbene få den nødvendige støtte i sitt arbeid. Under forutsetning av at økonomien tillater dette vil vi også fortsette med samlinger på landsbasis i 2008. 

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008

     INNTEKTER
1.  Kontingenter (ca 4750 medl.)   Kr. 90 000
2.  Renter             100
3.  Deltageravgift (Årsmøtet 250.-)          7 000
   Kr. 97 100

   KOSTNADER

 
5.  Sekretariatet      Kr. 38 000
6.  Styremøter/reisekostnader          12 000
7.  Styreleder (Kontorhold)           5 000
8.  Informasjonsskrift (2 utg. + porto)           8 000
9.  Informasjonsmøter (Start av DES-klubber)           9 000
10. Generalforsamlingen 2008
     Lokalleie etc.           5 000
     Lunsj (40 x 350.-)         14 000
11. Andre kostnader:
     Trykksaker          3 000
     Hjemmeside          1 000
  Kr. 95 000

Beholdning  31.12.07   Kr. 36 147
+ resultat         2008       “ 2 100
Beholdning  31.12.08   Kr. 38 247

FORSLAG TIL ÅRSMØTET  5. MAI 2008

Valgperiode + Ny periode

Styreleder: 
Per B. Brosstad                    2006/2008 + 2008/2009 (Bærum)

Styremedlemmer:

Olav Flåt, 2007/2008               + 2008/2009 (Skedsmo) 
Bjørn Engebretsen 2006/2008    + 2008/2010 (Oppegård)
Harald E. Bruusgaard 2006/2008 + 2008/2010 (Oslo)
Kjartan Engstu                           2008/2010 (Gjøvik)

Varamedlemmer:

Aud Ljødal                               2008/2009 (Eidsvoll)
Idar Furuseth 2007/2008         + 2008/2009 (Ski)

Revisor: 

Conrad T. Gogstad 2007/2008   + 2008/2009 (Oslo)

Valgkomiteen ble i 2007 valgt for to år 2007/2009

Kari Johnsrud (Skedsmo)
Oddvar Sending (Kongsberg)

VI PRESENTERER

DES-Vadsø

DES-Vadsø ble startet i januar 1988. Borettslaget BJØRKELY BORETTSLAG ble stiftet ved Generalforsamling i februar 1989. I løpet av de neste 5 år ble det bygget 20 leiligheter over 2 byggetrinn, hver med 6 2-roms og 4 3-roms leiligheter.

Klubben har i dag vel 80 medlemmer. Klubben har fra starten vært drevet av nå DnB NOR Bank ASA i Vadsø, tidligere Fellesbanken, sammen med eget styre valgt av medlemmene i klubben.

Gjennom den tiden som klubben har vært i virksomhet har vi hatt god nytte fra DES-NORGE som vår støttespiller. Klubben vår er en liten klubb med svært begrensede resurser og det er en viktig forutsetning at vi kan trekke veksler på DES-NORGE.

Vi forsøker gjennom vår deltagelse på DES-NORGE årsmøte å holde oss oppdatert samtidig som vi setter pris på tilsendt info-materiale fra samme.

Byen vår har som alle andre utfordringer når det gjelder fremtidig planlegging av bl.a. eldreboliger. Ved hjelp av DES-NORGE og her deres siste tilsendte info nr. 1 - 2008, kan klubbens styre ved leder ha mulighet til å komme med innspill overfor kommunen. Forsker Ivar Breviks rapport illustrerer på en god og oversiktlig måte fremtidig behov for tilrettelagte boliger for eldre.

Klubbens leder har videresendt rapporten, og den planlegges nå i første omgang behandlet i byens eldreråd. Her deltar politisk valgte medlemmer som representerer brukerne. Breviks oversikt når det gjelder fremtidig endring i levealder samt den økonomiske oversikten gjør det mulig å komme med gode innspill basert på fakta, og kunne delta aktivt i debatten om fremtidige utbygginger.

Klubben vår har som formål å skaffe sine medlemmer velegnede eldreboliger. Ut fra dette har vi siste året gitt innspill til kommunen om at vi sammen med dem er interessert i å gjennomføre en spørreundersøkelse vedr. fremtidig boligbehov.

Vi ser lyst på fremtiden og ønsker et fortsatt godt samarbeid med DES-NORGE.

Med vennlig hilsen DES-Vadsø  Leif Nystrøm (Leder ) Sigrunn Ballo  (Finansrådgiver)

NYTT FRA STYRETS ARBEID

Styremøter : 
Fredag 11. April 2008, Årsmøte/styremøte 5. Mai 2008 og Fredag 6. Juni 2008

Bygging av tilrettelagte boliger: 
Alle godkjente DES-klubber fikk i desember 2007 (Info 1/2008) tilsendt en forkortet rapport som klubbene kunne bruke i sitt arbeid ved sin kontakt med kommunen når nye prosjekter planlegges. 
Rapporten fra forsker Ivar Brevik er blitt svært godt mottatt og en rekke klubber har alt benyttet denne i sitt arbeid.

Kommunaldepartementet: 
Som nevnt i årsmeldingen for 2007 har vi god kontakt med departementet. Av praktiske grunner kan statssekretær Dag Henrik Sandbakken beklageligvis ikke komme til vårt årsmøte 2008, men vi vil ved vårt møte i departementet torsdag 27. mars informere om arbeidet i DES-Norge og presentere rapporten fra forsker Ivar Brevik.

Velkommen som medlem i DES-Norge: 
De Eldres Boligspareklubb (DES-Fana) er en aktiv klubb med ca 400 medlemmer. Vi har mottatt melding om at styret i klubben ved årsmøtet i april vil anbefale medlemskap i DES-Norge. Vi håper å kunne presentere klubben i vårt Info-skriv og også nytt fra klubbens kontakt med Bergen kommune. “Brevik-rapporten” vil her bli benyttet for å komme i konstruktivt samarbeid med kommunen.

Vi Over 60: 
I nr. 2 - februar 2008- finner vi en fyldig dekning av temaet “Spareklubben - en av veiene til bofellesskap”  Vi “sakser” litt fra artikkelen:

Noen slår seg sammen i større fellesskap for å stå sterkere i forhold til myndigheter, byggefirma og banker. Et alternativ for folk som verken har penger eller enebolig i startkapital, er DES-klubbene.

DES-Norges sekretariat ligger i Oslo. Vi kan bistå med råd og veiledning, også i forhold til kommunene. På landsbasis er vi en effektiv organisasjon, et talerør overfor myndigheter og høringsinstans i forhold til lovverk og departement, sier styreleder.

DES-Norge takker for en flott presentasjon som vil gi økt interesse for vårt arbeid på landsbasis.

INFORMASJON: 
Kortutredningen v/forsker Ivar Brevik er sendt alle våre samarbeidspartere, bli annet Kommunaldepartementet og Husbanken, da styret har et ønske om å presentere DES-Norge for offentlige myndigheter. En større dagsavis har anmodet om å få en konferanse med DES-Norge og et møte vil bli avholdt etter påske.

Har din DES-klubb opprettet E-post adresse eller hjemmeside? Hvis dette er på plass - gi oss beskjed. Meldinger fra DES-Norge går raskt til klubben, og vi kan presentere din klubb på vår hjemmeside som informasjon både for andre klubber og interesserte. DES-Norge har kontakt med en rekke klubber på landsbasis som ennå ikke har meldt seg inn. Hvis du er kjent med andre klubber i ditt nærområde som ikke er medlem, - meld fra til oss og vi tar kontakt med klubben.

[ Til toppen ]    Siden er sist oppdatert: 11.09.08