Samarbeidende
 DES-klubber
 i Norge


<= Hjem
DES  Norge
* generelt
* styret
* foto
Vedtekter:
DES-
-Norge
-klubber
-borettslag
Sam-
arbeids-

- partnere
Nyttige
* linker
Medlems-
klubber:
Bygdøy
Bærum  
Eidsvoll
Eksempel
Fana
Geilo
Gjøvik
Gol
Kirkenes
Kongsberg
Kongsvinger
Larvik
Moderklubb
Odda
Oppegård
Ringsaker
Sandefjord
Skedsmo
Ski          
Tjøme
Tønsberg
Ullensaker
Vadsø
Vang
Ål
SAMARBEIDENDE DES - KLUBBER I NORGE

ÅRSMØTET MANDAG 5. MAI 2008

Takk for sist!

Det innkalles herved til årsmøte i Samarbeidende DES-klubber i Norge

MANDAG 5. MAI 2008 KL. 1000

Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark, bygg H, Vollsveien 13, Lysaker

Program med innkalling til ordinær generalforsamling vedlegges.

Deltageravgift kr. 250.- bes innbetalt til konto 1607 44 31228 ved påmelding.

Hver medlemsklubb kan møte med to representanter. DES-klubber som innbys som observatører kan møte med en representant.

Registrering av deltagerne skjer fra kl. 0930 slik at vi kan starte opp møtet kl.1000.

Av praktiske grunner ber vi om bindende påmelding til DES-Norges sekretariat innen 21. april 2008. Faks. 22 33 23 40, telefon 22 41 83 53 eller E-post adresse des-norge@online.no

Til medlemsklubbene i DES-Norge.

I samsvar med vedtektene for Samarbeidende DES-klubber i Norge innkalles herved til årsmøte

Tid: Mandag 5. mai 2008. Sted: Granfos konferansesenter, Lysaker.

Etter vedtektenes § 5 vil følgende saker bli behandlet:

1. Konstituering.

2. Årsberetning.

3. Regnskap med revisors beretning.

4. Fastsettelse av kontingent.

5. Godtgjørelse til styrets medlemmer.

6. Innkomne forslag.

7. Valg:

Styreleder for et år. (2008/2009)

Et styremedlem for et år. (2008/2009)

Tre styremedlemmer for to år. (2008/2010)

To varamedlemmer for et år. (2008/2009)

8. Valg av revisor for et år. (2008/2009)

Valgkomiteen ble i 2007 valgt for to år (2007/2009)

Kari Johnsrud, Skedsmo

Oddvar Sending, Kongsberg

9. Andre saker nevnt i innkallingen.

 

Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret 20 dager før general-forsamlingen. Eventuelle forslag om vedtektsendringer må sendes DES-klubbene senest 7 dager før generalforsamlingen.

Vedtektsendring krever 2/3 flertall av oppmøtte medlemmer. Hver medlems-klubb eller interessegruppe har 1 stemme. Medlemmene kan møte med fullmektig.

ÅRSMØTET ER VIKTIG - SETT AV DAGEN FOR MØTET.

ÅRSMØTET MANDAG 5. MAI 2008

SAMARBEIDENDE DES - KLUBBER I NORGE

ÅRSMØTET MANDAG 5. MAI 2008

PROGRAM

Kl. 0930 Registrering av deltagerne/kaffepause

GENERALFORSAMLINGEN

Kl, 1000 Opprop på grunnlag av påmeldinger. Presentasjon av Solveig Haavik, “VI OVER 60” og nye DES-klubber. 

Saker til behandling etter vedtektenes § 5 (Se innkallingen)

Generalforsamlingen avsluttes.

Kl. 1100 INFORMASJON!

Ordfører Fabian Stang, Oslo kommune.

“Eldreboliger i Oslo”

Kl. 1130 LUNSJ

Kl. 1230 Forsker Ivar Brevik, Norsk Institutt for By og regionforskning.

Bygging av tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunal økonomi” Spørsmål og svar på grunnlag av tilsendt kortversjon

KAFFEPAUSE

Kl, 1330 Direktør Stig Janson, Selvaag Pluss

Bygging av tilrettelagte og tilgjengelige boliger i regi av Selvaag Pluss.

Kl. 1430 Seniorrådgiver Åse Ribe, Husbanken

“Husbankens arbeid med boliger for eldre”

Kl. 1515 Møtet avsluttes.

 

ÅRSBERETNING FOR DES-NORGE 2 0 0 7

Styret har bestått av:

Styreleder: Per B, Brosstad (Bærum)

Styremedlemmer: Aud Ljødal (Eidsvoll)

Bjørn Engebretsen (Oppegård)

Olav Flåt (Skedsmo)

Harald E. Bruusgaard (Oslo) (Styrets sekretær)

Varamedlemmer: Kjartan Engstu (Gjøvik) Idar Furuseth (Ski)

Styrets arbeid:

Det har i 2007 vært avholdt 6 styremøter og behandlet 70 saker. Styreleder og sekretær (Arbeidsutvalg) avholdt 10 møter. Generalforsamling ble holdt 7. mai på Granfos konferansesenter med i alt 42 deltagere.  
Web-ansvarlig har vært Idar Furuseth.

Informasjon: 
Styret har i 2007 sendt ut 3 informasjonsskriv hvor vi også presenterte de enkelte DES-klubber. Vi regner med å sende ut det samme antall også i 2008.

Vi har fått på plass både vår egen E-post adresse (desnorge@online.no) og hjemmeside (www.des-norge.no)

Som en hilsen ved årsskiftet ble en kortfattet rapport ved forsker Ivar Brevik, Norsk Institutt for By og Regionforskning “Slik vil eldre bo - men hva kan staten bidra med” sendt medlemsklubbene. Styret takker Skedsmo DES-klubb for at saken ble fremmet ved vårt årsmøte 2007 og bidrag fra klubbene til dekning av kostnadene fra DES.klubbene Bærum - Oppegård og Skedsmo.

Bladet “Vi over 60” hadde i utgaven for oktober 2007 en artikkel “En felles drøm” hvor journalist Solveig Haavik stiller spørsmålet: Finnes det håp for oss? Spørsmålet er begrunnet i mangel på enebolig eller svulmende bankkonto for å kunne finansiere drømmeboligen. I samarbeid med Solveig Haavik håper vi å få inn i bladet en artikkel om DES-Norge i februar utgaven av “Vi over 60” 2008.

Vi håper i 2008 å få registrert korrekt E-post adresse på alle medlemsklubber slik at vi raskt kan få sendt ut aktuelle meldinger

Styret ser det som en viktig oppgave å gjøre DES-Norge kjent over hele landet og mener at dette nå er mulig innen en forsvarlig økonomisk ramme.

Eksterne kåsører ved samlingene:

Kommunaldepartementet: Politisk rådgiver Geir Pollestad

Norsk Institutt for By og Regionforskning: Forsker Ivar Brevik

Statens Kartverk: Seniorrådgiver Hugo Torgersen

Kontakten med DES-klubbene:

Vi har i 2007 hatt svært god kontakt med klubbene. Det er særlig spørsmål om vedtekter - samarbeid med boligbyggelag - kommuner - og eiendomsmeglere som advokat Harald E. Bruusgaard har gitt råd og veiledning. En oppgave som nettopp DES-Norge kan være behjelpelig med.

DES-Norge har i 2007 bl. annet hatt kontakt/besøkt klubbene Asker, Tønsberg, Ski, Holtet, Østensjø, Fana (Bergen) Tromsø, Geilo, Eidsvold, Tjøme g Larvik

Medlemsklubber/Oppstart av nye DES-klubber:

DES-Norge har pr. 31/12-07 23 medlemsklubber med ca 4500 medlemmer I 2007 har vi fått 3 nye klubber: Tjøme, Larvik og Tønsberg. Et resultat av vår nye hjemmeside er at vi har fått henvendelser om start av DES-klubb i Fenstad og Stange. Styret har fulgt opp henvendelsene ved besøk i Stange og konferanse i Oslo. 
En rekke DES-klubber som ennå ikke har meldt seg inn får regelmessig tilsendt vårt informasjonsskriv og vi regner med at dette vil føre til flere innmeldinger i 2008.

Samarbeid med Kommunaldepartementet og Husbanken: 
Styret har god kontakt med departementet. I 2007 ble DES-Norge også godkjent som høringsinstans ved endringer av Lov om Borettslag, et forhold som har gjort det lettere å kontakte departementet i spørsmål knyttet til de særlige vedtekter som gjelder DES-klubber og DES-borettslag.

Husbanken: 
DES-Norge er takknemlig for den støtte vi har mottatt for årene 2005/2007. Prosjektet som ble avsluttet 1/10-07 har gitt oss muligheten til å få til en landsomfattende organisasjon.

DES-Norge - vår økonomi:
Regnskapet for 2007 ble avsluttet med en beholdning på kr. 36 147. DES-klubbene betaler en årlig kontingent på kr. 20.- for vært medlem, totalt i 2007 kr 74. 680.-
Medlemmene i styret er alle aktive deltagere i DES-klubber/borettslag, slik at oppgaven som styremedlem kommer i tillegg. Vår sekretær, Harald E. Bruusgaard, her en beskjeden godtgjørelse, slik at det også her ydes en betydelig frivillig innsats.

DES-Norge - vår økonomi: 
Styret har i 2007 avholdt to møter med Sparebankstiftelsen DnB NOR om en bevilgning til vårt landsomfattende arbeid. Det var Sparebanken Oslo og Akershus ved banksjef Arne Jensen som tok initiativ til konseptet med sparing og bygging av rimelige boliger for eldre. I løpet av 70 og 80 årene ble det stiftet en rekke DES-klubber gjennom de lokale sparebanker. 
Vår søknad om økonomisk støtte ble i 2007 vurdert ved to anledninger og stiftelsen fant fortsatt ikke å kunne prioritere DES-Norge til å motta et bidrag. Vi er selvfølgelig skuffet over avgjørelsen men håper på positivt resultat ved en ny søknad i 2008/2009.

Avslutning: 
Styret ønsker å være et talerør overfor departementet og kommuner . Gjennom samlinger i distriktene, besøk på styremøter og den årlige samling på Granfos konferansesenter vil klubbene få den nødvendige støtte i sitt arbeid. Under forutsetning av at økonomien tillater dette vil vi også fortsette med samlinger på landsbasis i 2008. 

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008

INNTEKTER

1. Kontingenter (ca 4750 medl.)         Kr. 90 000

2. Renter                                          “       100

3. Deltageravgift (Årsmøtet 250.-)           “  7 000 
                                                    ___________
                                                      Kr. 97 100

KOSTNADER

5. Sekretariatet                                     Kr. 38 000

6. Styremøter/reisekostnader                     “ 12 000

7. Styreleder (Kontorhold)                           “ 5 000

8. Informasjonsskrift (2 utg. + porto)           “ 8 000

9. Informasjonsmøter (Start av DES-klubber) “ 9 000

10. Generalforsamlingen 2008

Lokalleie etc.                                        “ 5 000

Lunsj (40 x 350.-)                                “ 14 000

11. Andre kostnader:

Trykksaker                                            “ 3 000

Hjemmeside                                          “ 1 000 

____________

Kr. 95 000

==========

Beholdning 31.12.07 Kr. 36 147

+ resultat 2008 “ 2 100

Beholdning 31.12.08 Kr. 38 247

 

FORSLAG TIL ÅRSMØTET 5. MAI 2008

Valgperiode Ny periode

Styreleder: Per B. Brosstad, 2006/2008 2008/2009 (Bærum)

Styremedlemmer:

Olav Flåt, 2007/2008 2008/2009 (Skedsmo) 

Bjørn Engebretsen 2006/2008 2008/2010 (Oppegård)

Harald E. Bruusgaard 2006/2008 2008/2010 (Oslo)

Kjartan Engstu 2008/2010 (Gjøvik)

Varamedlemmer:

Aud Ljødal 2008/2009 (Eidsvoll)

Idar Furuseth 2007/2008 2008/2009 (Ski)

Revisor: Conrad T. Gogstad 2007/2008 2008/2009 (Oslo)

Valgkomiteen ble i 2007 valgt for to år 2007/2009

Kari Johnsrud (Skedsmo)

Oddvar Sending (Kongsberg)

NYTT FRA STYRETS ARBEID!

Styremøter : 
Fredag 11.April 2008 Årsmøte/styremøte 5. Mai 2008 Fredag 6. Juni 2008

Bygging av tilrettelagte boliger: 
Alle godkjente DES-klubber fikk i desember 2007 (Info 1/2008) tilsendt en forkortet rapport som klubbene kunne bruke i sitt arbeid ved sin kontakt med kommunen når nye prosjekter planlegges. 
Rapporten fra forsker Ivar Brevik er blitt svært godt mottatt og en rekke klubber har alt benyttet denne i sitt arbeid.

Kommunaldepartementet: 
Som nevnt i årsmeldingen for 2007 har vi god kontakt med departementet.Av praktiske grunner kan statssekretær Dag Henrik Sandbakken beklageligvis ikke komme til vårt årsmøte 2008, men vi vil ved vårt møte i departementet torsdag 27.mars informere om arbeidet i DES-Norge og presentere rapporten fra forsker Ivar Brevik.

Velkommen som medlem i DES-Norge: 
De Eldres Boligspareklubb (DES-Fana) er en aktiv klubb med ca 400 medlemmer. Vi har mottatt melding om at styret i klubben ved årsmøtet i april vil anbefale medlemskap i DES-Norge. Vi håper å kunne presentere klubben i vårt Info-skriv og også nytt fra klubbens kontakt med Bergen kommune. “Brevik-rapporten” vil her bli benyttet for å komme i konstruktivt samarbeid med kommunen.

Vi Over 60: 
I nr. 2 - februar 2008- finner vi en fyldig dekning av temaet “Spareklubben - en av veiene til bofellesskap” Vi “sakser” litt fra artikkelen:

Noen slår seg sammen i større fellesskap for å stå sterkere i forhold til myndigheter, byggefirma og banker. Et alternativ for folk som verken har penger eller enebolig i startkapital, er DES-klubbene.

DES-Norges sekretariat ligger i Oslo. Vi kan bistå med råd og veiledning, også i forhold til kommunene. På landsbasis er vi en effektiv organisasjon, et talerør overfor myndigheter og høringsinstans i forhold til lovverk og departement, sier styreleder.

DES-Norge takker for en flott presentasjon som vil gi økt interesse for vårt arbeid på landsbasis.

INFORMASJON: 
Kortutredningen v/forsker Ivar Brevik er sendt alle våre samarbeidspartere, bli annet Kommunaldepartementet og Husbanken, da styret har et ønske om å presentere DES-Norge for offentlige myndigheter. En større dagsavis har anmodet om å få en konferanse med DES-Norge og et møte vil bli avholdt etter påske.

Har din DES-klubb opprettet E-post adresse eller hjemmeside? Hvis dette er på plass - gi oss beskjed. Meldinger fra DES-Norge går raskt til klubben, og vi kan presentere din klubb på vår hjemmeside som informasjon både for andre klubber og interesserte. DES-Norge har kontakt med en rekke klubber på landsbasis som ennå ikke har meldt seg inn. Hvis du er kjent med andre klubber i ditt nærområde som ikke er medlem - meld fra til oss og vi tar Kontakt med klubben.

[ Til toppen ]    Siden er sist oppdatert: 11.09.08

Går til startsiden for www.des-norge.no/


Adresse: Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo  

E-post adresse: desnorge@online.no  
Bankgiro: 1607 44 31228  


  Telefon 22 41 83 53 – Faks: 22 33 23 48

  Hjemmeside: www.des-norge.no/
  Organisasjonsnr. 990 753 903