Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Fana | Geilo | Gjøvik | Gol | Kirkenes | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Odda | Oppegård | Ringsaker | Rælingen | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Stjørdal | Tjøme | Tønsberg | Ullensaker | Vadsø | Vang | Ål

 

Hva er Samarbeidende DES-klubber i Norge (DES-Norge)?

DES-Norge ønsker å gi eldre gode bo- og leveforhold. En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å ta ansvar for eget liv, et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.

DES-Norge vil arbeide aktivt for å:

Være et bindeledd mellom kommunaldepartementet og DES-klubbene

Videreføre gunstige botilbud for eldre

Samarbeide med finansieringsinstitusjoner for finansiering av DES-boliger

Utarbeide vedtekter og retningslinjer for DES-klubber

Veiledning ved etablering av nye klubber

Arrangere fellesmøter med myndigheter, utbyggere og representanter for DES-klubbene

Bistå DES-klubber med råd og veiledning

Samarbeidende DES-klubber i Norge.

Etter et forberedende møte med representanter fra 14 klubber i 1999 ble DES-Norge stiftet i 2000. DES-Norge har i 2009 25 medlemsklubber med ca 5 500 medlemmer.

Arbeidet 2000 - 2008:

Sekretariat startet opp i 2000 under ledelse av advokat Harald E. Bruusgaard

Informasjonsbrosjyre utgitt i 2002 med støtte fra Kommunaldepartementet

(Bevilgning kr. 50 000)

Rapport ved forsker Ivar Brevik, Norsk Institutt for By og Regionforskning

“Slik vil eldre bo - hva kan staten bidra med?” (2008)

Informasjonshefte til DES-klubbene - 3 utgaver i året - Utgitt fra 2003.

Egen hjemmeside www.des-norge.no følger opp arbeidet med aktuelle nyheter

DES-Norge er godkjent som høringsinstans ved endringer i borettslagsloven

Generalforsamling arrangert på Granfos konferansesenter, Lysaker, fra 2001.

Utarbeidet vedtekter for DES-Norge, DES-klubber og DES-borettslag

Informasjonsmøter for klubber og kommuner.

Informasjonsprosjekt 2005 - 2007 støttet av Husbanken (kr. 100 000)

(Rapport til Husbanken gir flere opplysninger om aktivitetene) Vedlagt.

Den årlige kontingenten fra klubbene dekker alle kostnader til driften av DES-Norge (Sekretariat/styret/møter osv.) Bevilgninger fra departementet og Husbanken er bare benyttet til informasjonsarbeid . Grunnen til den store aktiviteten i 2000-2008 er stor frivillig innsats.

Vår økonomi:

Styret har hatt som målsetning at medlemskontingenten skal dekke driften av DES-Norge. Kontingenten har vært uendret fra 2000 men fra 1/1-2010 vil styret foreslå å øke denne fra kr. 20.- til kr. 25.-. Begrunnelsen er økte kostnader og inflasjonen, - mulig bevilgninger skal bare benyttes til vårt informasjonsarbeid.

 

Arbeidet 2009 - 2011:

Vi håper at Husbanken på nytt kan bevilge midler til aktiviteter knyttet til vårt informasjonsarbeid i en ny periode på 3 år: 2009 - 2011 stor kr. 150 000.

Under forutsetning av nødvendig støtte til vårt arbeid vil dette være oppgaver som vil bli løst 2009 - 2011:

Trykksaker:

Nytt revidert opplag av vår informasjonsbrosjyre

Nytt opplag av rapporten fra forsker Ivar Brevik

Informasjonsskriftet til DES-klubbene øker sitt opplag/antall utgaver

Særtrykk av DES-Norges forslag til vedtekter/bestemmelser

Informasjon:

Planmessig besøk av DES-klubbene

Møter i distriktene for representanter fra kommunen/DES-klubbene for oppstart av nye klubber.

Samlingene vurderes lagt opp som dagsmøter p.g.a. lang reisevei.

   
DES-Gjøvik
   
DES-Bærum
 

Adresse:   Nedre Slottsgt. 7,   0157 Oslo  

  Organisasjonsnr:       990 753 903

Bankgiro:  1607 44 31228