Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Fana | Geilo | Gjøvik | Gol | Kirkenes | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Odda | Oppegård | Ringsaker | Rælingen | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Stjørdal | Tjøme | Tønsberg | Ullensaker | Vadsø | Vang | Ål
<= Hjem
DES Norge
* generelt
* styret
* foto
Vedtekter:
DES-
- Norge
- klubber
- borettslag
Sam-
arbeids-

- partnere
Nyttige
* linker
Medlems-
klubber:
Bygdøy
Bærum  
Eidsvoll
eksempel
Fana
Geilo
Gjøvik
Gol
Kirkenes
Kongsberg
Kongsvinger
Larvik
Moderklubb
Odda
Oppegård
Ringsaker
Rælingen
Sandefjord
Skedsmo
Ski          
Stjørdal
Tjøme
Tønsberg
Ullensaker
Vadsø
Vang
Ål

 

Informasjonsskriv    Nr 1 - 2009  *  SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE

 

Innkalling  til  Generalforsamling  mandag  4. mai  2009

Årsberetning 2008  -  Regnskap 2008 – Budsjett  2009

Valg av styreleder – styremedlemmer – varamedlemmer og revisor

Etter avsluttet årsmøte vil vi i informasjonsdelen få innlegg av Stortingsrepresentant Per-Kristian Foss, Høyre.

”Hvordan kan Stortinget medvirke til at DES-klubbene lokalt, settes i stand til å bygge og tilrettelegge boliger, for en stadig voksende  seniorbefolkning”

Ordfører Odd Reinsfelt, Bærum kommune

Seniorrådgiver Åse Ribe, Husbanken

Husbankens arbeid med boliger for eldre

Forsker Ivar Brevik, Institutt for By og Regionforskning.

Innledning til debatt: ”Bygging av boliger for seniorer er god

kommunal økonomi” Et eget panel vil besvare spørsmål fra

DES-klubbene.

Presentasjon  av DES-Eidsvoll  -  Innlegg i Informasjonsskriftet.

VIKTIG  MELDING!

Informasjonsheftet blir sendt din DES-klubb i to eksemplarer. Grunnen til dette er at klubber som har tilgang til DES-Norges Hjemmeside: www.des-norge.no vil kunne kopiere skriftet.

Adresseendringer må meldes til DES-Norge slik at Informasjonsheftet blir sendt til riktig adresse.

 

Adresse: Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo. Telefon 22 41 83 53 – Faks: 22 33 23 48
E-post adresse: desnorge@online.no  Hjemmeside: www.des-norge.no/
Bankgiro: 1607 44 31228 Organisasjonsnr. 990 753 903

 SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE

ÅRSMØTET MANDAG 4. MAI 2009

Takk for sist!

Det innkalles herved til årsmøte i Samarbeidende DES-klubber i Norge

MANDAG 4. MAI 2009

Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark, Bygg H Vollsveien 13, Lysaker (Se kartskisse)

Program med innkalling til ordinær Generalforsamling vedlegges. Deltageravgiften kr. 250.- innbetales til konto 1607 44 31228 ved påmelding.

Hver medlemsklubb kan møte med to representanter. DES-klubber som innbys som observatører kan møte med en representant.

Registrering av deltagerne skjer fra kl. 0930 slik at vi kan starte opp møtet kl 1000.

Av praktiske grunner ber vi om bindende påmelding til DES-Norges sekretariat innen mandag 30. mars 2009. Faks: 22 33 23 40 - telefon: 22 41 83 53 eller E-post  desnorge@online.no

Oslo, februar 2009, Vel møtt!

Samarbeidende DES-klubber i Norge
Med vennlig hilsen 
er B. Brosstad Harald E. Bruusgaard
Styreleder Sekretær

ÅRSMØTET MANDAG 4. MAI 2009

Til medlemsklubbene i DES-Norge.

I samsvar med vedtektene for Samarbeidende DES-klubber i Norge innkalles herved til årsmøte

Mandag 4. mai 2009 kl. 1000

Granfos konferansesenter, Lysaker

Etter vedtektenes § 5 vil følgende saker bli behandlet:

1. Konstituering

2. Årsberetning

3. Regnskap med revisors beretning

4. Fastsettelse av kontingent

Forslag:

. Medlemskontingenten økes fra kr.20.- til kr. 25.- fra 1.1.2010

p.g.a. økte kostnader

5. Godtgjørelse til styrets medlemmer

6. Innkomne forslag

7. Valg:

Styreleder for et år. (2009/2010)
Et styremedlem for to år. (2009/2011)
To varamedlemmer for et år. (2009/2010)

8. Valg av revisor for et år. (2009/2010)

9. Valgkomiteen:

Valg av to medlemmer. (2009/2011)

10. Andre saker nevnt i innkallingen

Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret 20 dager før generalforsamlingen. Eventuelle forslag om vedtektsendringer må sendes DES-klubbene senest 7 dager før generalforsamlingen.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av oppmøtte medlemmer. Hver medlems-klubb eller interessegruppe har 1 stemme. Medlemmene kan møte med fullmektig.

ÅRSMØTET ER VIKTIG - SETT AV DAGEN FOR MØTET.

Oslo, februar 2009
Per B. Brosstad Harald E. Bruusgaard
Styreleder Sekretær

ÅRSMØTET MANDAG 4. MAI 2009

PROGRAM

Kl. 0930 Registrering av deltagerne/kaffepause m/kake

GENERALFORSAMLINGEN

Kl. 1000 Opprop på grunnlag av påmeldinger. Presentasjon av nye DES-klubber

Saker til behandling etter vedtektenes § 5 (Se innkallingen)

Generalforsamlingen avsluttet

Kl. 1100 INFORMASJON!

Stortingsrepresentant Per-Kristian Foss informerer

Kl. 1130 LUNSJ

Kl. 1230 Ordfører Odd Reinsfelt, Bærum kommune

“DES-klubber i Bærum”

Kl. 1300 Seniorrådgiver Åse Ribe, Husbanken

Husbankens arbeid med boliger for eldre”

Kl. 1345 Kaffepause

Kl. 1400 Forsker Ivar Brevik, Institutt for By og Regionforskning, innleder til debatt på grunnlag av DES-Norges Informasjonsskrift 1/2008

Bygging av tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunal økonomi”

Ordstyrer: Oddvar Sending
Panel: Forsker Ivar Brevik, Seniorrådgiver Åse Ribe, Husbanken og direktør Stig Janson Selvaag Pluss

Har du spørsmål som du ønsker å stille panelet? Send disse til DES-Norge i god tid før møtet.

Kl. 1530 Avslutning

ÅRSBERETNING FOR DES-NORGE 2008

Styret har bestått av:

Styreleder:
Per B. Brosstad (Bærum)

Styremedlemmer:
Bjørn Engebretsen (Oppegård), Olav Flåt (Skedsmo), Harald E. Bruusgaard (Oslo) (Styrets sekretær), Kjartan Engstu (Gjøvik)

Varamedlemmer:
Aud Ljødal (Eidsvoll) Idar Furuseth (Ski) (Web-ansvarlig)

Styrets arbeid:
Det har i 2008 vært avholdt 6 styremøter og behandlet 60 saker. Styreleder og sekretær (Arbeidsutvalg) har avholdt 9 møter. Generalforsamlingen ble holdt 5.mai på Granfos konferansesenter med 38 deltagere.

Informasjon:
Styret har i 2008 sendt ut 3 informasjonsskriv hvor vi også presenterte de enkelte DES-klubber. Info-skriv 1/08 ble utgitt som en kortfattet rapport ved forsker Ivar Brevik, Norsk Institutt for By og Regionforskning “Slik vil eldre bo - hva kan staten bidra til?”. Vi regner med å sende ut 2 Info-skriv i 2009.

DES-Norges egen hjemmeside (www.des-norge.no) har fulgt opp arbeidet med aktuelle nyheter.

Vi over 60” for februar 2008 hadde en fyldig dekning av “Spareklubben en av veiene til bofellesskap “ DES-Norge takker for en flott presentasjon av vårt arbeid på landsbasis. På bakgrunn av en oversikt utarbeidet av advokat F. Harbitz i 1990 er en rekke banker kontaktet med spørsmål om DES-klubber som vi ønsker å komme i kontakt med.

Eksterne kåsører ved årsmøtet:
Oslo kommune: Ordfører Fabian Stang
Selvaag Pluss: Direktør Stig Janson
VI OVER 60: Journalist Solveig Haavik

Info-skriv nr. 3/08 har et fyldig referat fra årsmøtet 2008 på Granfos konferanse -senter, Lysaker.

Medlemsklubber/Oppstart av nye DES-klubber:
DES-Norge hadde pr. 31/12-08 25 medlemsklubber med ca 5 500 medlemmer. I 2008 har vi fått 2 nye klubber: DES-Fana og DES-Rælingen. Kontakten med distrikts-bankene har ført til at følgende DES-klubber er blitt besøkt for informasjon og mulig innmelding : DES-Tvedestrand - DES-Stjørdal og DES-Horten. DES-Aurskog har mottatt informasjon og vi håper på et besøk i 2009.

Styret vil fortsette arbeidet med å komme i kontakt med DES-klubber som ennå ikke er medlem og tilbyr et besøk uten kostnader for klubbene.

Kontakten med DES-klubbene har vært svært god også i 2008. Det er fortsatt spørsmål om vedtekter - samarbeid med boligbyggelag - kommuner og eiendomsmeglere som advokat Harald E. Bruusgaard har behandlet. Vår E-postadresse (desnorge@online.no) har her vært til god hjelp.

Samarbeidspartnere:

Husbanken
DES-Norge har i flere år hatt en god kontakt med Husbanken. Oppfølging av DES-klubber og Informasjonsprosjektet 2005/2007 er vi svært takknemlig for. Vår kontakt med Husbanken vil bli fulgt opp med et møte i Oslo 13/1-09 og besøk av senior-rådgiver Åse Ribe ved vårt årsmøte 2009.

Kommunene
DES-Norge ønsker å få til en best mulig kontakt med kommunene for å skape en bedre forståelse for bygging av velegnede eldreboliger. Ved årsmøtet 2008 hadde vi besøk av ordfører Fabian Stang, Oslo og i 2009 vil ordfører Odd Reinsfelt i Bærum kommune komme. Vi tror dette er en fin måte å få kontakt med kommunene og vil fortsette med nye invitasjoner.

Kommunedepartementet
DES-Norge har i flere år hatt kontakt med departementet gjennom egne møter Ved møtet 27/3 ble der tatt opp spørsmål knyttet tilden nye Lov om Borettslag (Borettslagsloven)

Av praktiske grunner kunne statssekretær Dag Henrik Sandbakken ikke komme til vårt årsmøte i 2008. Vi fikk på nytt bekreftet at søknader om støtte ikke vil bli behandlet av departementet men sendes Husbanken.

Helse- og omsorgskomiteen - Stortinget
Styret har i 2008 drøftet muligheten til å få kontakt med “det politiske miljø” for å skape større interesse for vårt arbeid - både sentralt og i kommunene. Vi håper å få til et besøk ved årsmøtet 2009 og et informasjonsmøte med medlem av komiteen Laila Dåvøy, KrF, vil bli holdt etter årsskiftet 2008/2009.

DES-Norge - vår økonomi:
Regnskapet for 2008 ble avsluttet med en beholdning på kr.21.580.- DES-klubbene betaler en årlig kontingent på kr. 20.- totalt i 2008 ca kr. 100 000 . Medlemmene i styret er alle aktive medlemmer i DES-klubber/borettslag, slik at oppgaven som styremedlem kommer i tillegg. Vår sekretær Harald E. Bruusgaard, har en beskjeden godtgjørelse, slik at det også her ytes en betydelig frivillig innsats.

Økt oppslutning om DES-Norge har gitt oss muligheten til oppfølging av klubber som ennå ikke er medlem. Vi har søkt om støtte fra Sparebankstiftelsen men uten resultat. Vi er skuffet over avslagene, da det jo nettopp var de lokale sparebanker som var med på starten av DES-klubbene. Nye søknader om støtte vil bli sendt Husbanken da Kommunaldepartementet ikke lenger behandler disse.

Avslutning:
Den første samling for ledere i DES-klubbene ble holdt 1.juni 1999 med representanter fra 14 klubber. DES-Norge ble formeldt stiftet i 2000, men vi kan ved årsmøtet i 2009 se tilbake på 10 års virksomhet. De fleste klubber som var med ved den første samlingen er fortsatt med - det samme gjelder medlemmene i styret for DES-Norge.

Vi mener at DES-Norges ønske om å være et talerør overfor departementet og kommuner fungerer bra og ved besøk på styremøter og den årlige samling på Granfos konferansesenter gir klubbene den nødvendige støtte i sitt arbeid.

Som nevnt er vår økonomi beskjeden, men styret håper å løse dette spørsmålet slik at vi kan øke vår aktivitet i 2009.

Oslo mars 2009, for styret i Samarbeidende DES-klubber i Norge
Per B. Brosstad Harald E. Bruusgaard
Styreleder Sekretær

FORSLAG TIL ÅRSMØTET 4. MAI 2009

VALGENE
Valgperiode: Ny periode:

Styreleder:
Per B. Brosstad 2008/2009 Gjenvalg 1 år 2009/2010 (Bærum)

Styremedlemmer:
Olav Flåt 2008/2009 (Ønsker ikke gjenvalg) (Skedsmo)
Bjørn Engebretsen 2008/2010 (Ikke på valg) (Oppegård)
Harald E. Bruusgaard 2008/2010 (Ikke på valg) (Oslo)
Kjartan Engstu 2008/2010 (Ikke på valg) (Gjøvik)
Bjørn Solberg NY (2009/2011 2 år) (Sandefjord)

Varamedlem:
Aud Ljødal 2008/2009 Gjenvalg 1 år 2009/2010 (Eidsvoll)
Idar Furuseth 2008/2009 Gjenvalg 1 år 2009/2010 (Ski)

Revisor:
 Conrad T. Gogstad 2008/2009 Gjenvalg 1 år 2009/2010 (Oslo)

Valgkomiteen (Styrets forslag):
Kari Johnsrud 2007/2009 Gjenvalg 1 år 2009/2010 (Skedsmo)
Oddvar Sending 2007/2009 Gjenvalg 2 år 2009/2011 (Kongsberg)

Valgkomiteen 5/1-09 Kari Johnsrud Oddvar Sending (Sign.) Sign.)

Olav Flåt, Skedsmo, ble i styremøtet 5/12-08 oppnevnt som rådgiver for nye DES-klubber fra mai 2009.

ÅRSREGNSKAP 2008 og Budsjett 2009
 kan leses i PDF-utgaven av Informasjonsskriv  Nr 1 - 2009

NYTT FRA STYRETS ARBEID

Styremøter våren 2009:
Fredag 6. februar- fredag 3. april -årsmøtet mandag 4.mai og styremøte mandag 8.juni 2009.

Saker som du ønsker styret skal behandle må sendes DES-Norge i god tid før neste styremøte.

VELKOMMEN SOM MEDLEM AV DES-NORGE!

Vi kan igjen ønske en DES-klubb velkommen. Ved årsskiftet 2008/09 fikk vi melding om at DES-Rælingen melder seg inn. Vi håper å kunne presentere klubben i en senere utgave av vårt informasjonsskrift.

HUSBANKEN

DES-Norge ble i 2005 innvilget støtte til et prosjekt som hadde som sitt mål å bidra til en effektiv organisasjon på landsbasis, samt å starte opp nye DES-klubber. Prosjektperioden var 3 år: fra 2005 - 2007. Vi har tatt ny kontakt med Husbanken for støtte til en ny periode med det samme formål i 20010 - 2012.

MEDLEMSKONTINGENTEN 2009

Vi minner om at kontingenten er forfalt til betaling. Kontingenten innbetales til

KONTO 1607 44 31228 KR. 20.- PR. MEDLEM

DES-NORGE NEDRE SLOTTSGT. 7, 0157 OSLO

ÅRSMØTET PÅ GRANFOS MANDAG 4. MAI 2009

Innkalling med saksliste vil bli sendt DES-klubbene ca 27. februar. Påmelding innen mandag 30.mars 2009.

Vi vil denne gang sette av tid til “spørsmål og svar” hvor forsker Ivar Brevik vil innlede og et eget panel vil besvare spørsmål fra DES-klubbene.

Har du spørsmål - send disse til DES-Norge i god tid før årsmøtet.

Kommunal- og Regionaldepartementet.

Som du ser av årsmeldingen for 2008 har vi god kontakt med departementet. Det er også viktig for departementet å kunne forholde seg til DES-Norge som representerer mange klubber på landsbasis.

I brev til departementet har vi stilt “spørsmål om utøvelse av stemmerett for arvinger i klausulerte borettslag tilknyttet DES-klubber“. Vi håper på en snarlig behandling av saken.

Omsorgsboliger - en veileder. ( I-29/97- Helse - og Omsorgsdepartementet)

“Ønsker om - og behovet for bolig er forskjellig. Det bør derfor tilrettelegges for variasjon i tilbudet av omsorgsboliger, både når det gjelder størrelse, utrustning og eieform.

Rundskrivet fra departementet er svært interessant - dette gjelder blant. annet kommunens rolle. Ta kontakt med DES-Norge hvis du ønsker skrivet.

VI PRESENTERER DE ELDRES BOLIGSPAREKLUBB - EIDSVOLL

DES-klubben ble startet i 1982 og i oktober 1985 var det første prosjektet innflyttingsklar - Siggerud borettslag.

Formålet med stiftelsen var å skaffe sine medlemmer velegnede boliger. Boligene skulle være lettstelte og ligge sentralt til i forhold til servicetilbud, kommunikasjon og ha en overkommelig pris.

Medlemskap kan registreres ved Sparebank NOR avd. Eidsvoll som også var pådriver for å få startet klubben. Registrering fra fylte 40 år og innflytting ved 60 år. Årsavgift kr. 150.- + opprettelse av sparekonto med minimum kr. 200.- i innskudd per måned.

Ved salg/overdragelse av leilighet gjelder spesielle regler i forhold til blant annet pris og ansiennitet.

Per i dag (2009) har vi 4 borettslag med totalt 63 leiligheter og alle med eget styre - 165 medlemmer totalt.

Siggerud borettslag:
Innflytting oktober 1985.
Totalt 20 leiligheter. 1 rekkehus med 4 leiligheter, ca 73m2 i 1. etasje.
2 rekkehus a` 8 leiligheter i 2 etasjer. 8 leiligheter a` 73m2 og 8 leiligheter a` 83m2
Utebod til alle leilighetene, men bare 10 garasjer.

Korsmo borettslag:
Innflytting i 1992.
Totalt 13 leiligheter. 9 leiligheter i 1.etasje og 4 leiligheter i 2.etasje. Størrelse fra 46m2 til 75m2. 4 leiligheter på 103m2. Ca 10 garasjer og boder.

Fuglerud borettslag.
Innflyttet i 2001.
Totalt 4 bygg i 2 etasjer med 16 leiligheter. 4 leiligheter i 1.etasje. Samtlige har garasje og uteboder. (totalt 20 leiligheter)

Fuglerud II
Innflyttet 1.oktober 2004.
Totalt 10 leiligheter. En to etasjers blokk med 8 leiligheter. To leiligheter på bakkeplan. Samtlige leiligheter ca 77m2. Utebod og garasje til alle leilighetene.

Samtlige borettslag består av velstelte og bra leiligheter for eldre. Ligger pent til og med bra uteanlegg. Samtlige borettslag leier hjelp til utvendig arbeid - sommer som vinter.

Eventuelt nye bygg blir vurdert, men egnede tomteområder er veldig dyre og Sparebank NOR og Eidsvoll kommune har så langt ikke vist noe særlig velvilje.

Hilsen De eldres boligspareklubb - Eidsvoll Aud Ljødal

SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE

Medlemsklubber 1. januar 2009

1. DES-SKEDSMO v/Bent Dahl, Asaktoppen 32, 2015 Leirsund

2. DES-OPPEGÅRD v/Bjørn Engebretsen, Mølleveien 4, 1415 Oppegård

3. DES-EIDSVOLL v/Aud Ljødal, Vormvikbakken 34, 2080 Eidsvoll

4. DES-BYGDØY v/Jakob W. Nordan, Strømsborgveien 57, 0287 Oslo

5. DES-MODERKLUBBEN v/Anne-Turid Steinsvik, Nobelsgt. 20 B, 0268 Oslo

6. DES-KONGSVINGER v/Kåre Sakrisrud, Høststubben 15, 2208 Kongsvinger

7. DES-KONGSBERG v/Widar Hvamb, Gamle Gomsrudvn 20 C, 3612 Kongsberg

8. DES-BÆRUM v/Kåre Trætteberg, Anna Kreftingsvei 52, 1348 Rykkinn

     (Fra ca 15/5: Hauge 19, 1684 Vesterøy)

9. DES-ULLENSAKER v/Ole Egeland, Nordbringen 3 D, 2050 Jessheim

10. DES-GOL v/Bjørg Inger Møllerplass, Breidokkgutu 3 B, 3550 Gol

11. DES-TØNSBERG v/Hans Kaupang, Postboks 293, 3101 Tønsberg

12. DES-SKI v/Idar Furuseth, Stasjonsveien 34 B, 1408 Kråkstad

13. DES-ÅL v/Astrid Hernes, Postboks 111, 3571 Ål

14. DES-ODDA v/Ernst Hagen, Hetleflot 2, 5750 Odda

15. DES-GJØVIK v/Tove Berntzen, Strandveien 28, 2816 Gjøvik

16. DES-RINGSAKER V/Grete Nyseter, Kirkevegen 46 A, 2380 Brumunddal

17. DES-VADSØ v/DnB NOR, 9811 Vadsø

18. DES-VANG v/Jahn Lundsveen, Silviken, 2337 Tangen

19. DES-KIRKENES v/Steinar Ingebrigtsen, Tunnelvn. 35, 9912 Hesseng

20. DES-TJØME v/Kjell Kopperud, Kirkerønningen 36 B, 3145 Tjøme

21. DES-SANDEFJORD v/Bjørn Solberg, Hystadveien 200 C, 3230 Sandefjord

22. DES-LARVIK v/Svein A. Syrrist, Sophus Buggesvei 13 C, 3267 Larvik

23. DES-GEILO v/Torleiv Ødegård, Lienvegen 249, 3580 Geilo

24. DES-FANA v/Harald Smedal, Vestre Hopsvei 17, 5232 Paradis

25. DES-RÆLINGEN v/Gunnborg Hage, Tajevei 25, 2008 Fjerdingby

[ Til toppen ]    Siden er sist oppdatert: 17.08.10  

DES-Norge er en paraplyorganisasjon som har som mål å skape et forum for alle boligspare- klubber for eldre i Norge. DES-Norge ble stiftet i år 2000 og skal være et talerør for bolig- spareklubbene rettet mot statlige organer og bistå klubbene med råd og veiledning.

DES-Norge ønsker å gi eldre gode bo- og leveforhold. En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.

( Kontakt
 Web-ansvarlig
her )

Adresse:   Nedre Slottsgt. 7,   0157 Oslo  

  Organisasjonsnr:       990 753 903

Bankgiro:  1607 44 31228