Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Fana | Geilo | Gjøvik | Gol | Kirkenes | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Odda | Oppegård | Ringsaker | Rælingen | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Stjørdal | Tjøme | Tønsberg | Ullensaker | Vadsø | Vang | Ål
<= Hjem
DES Norge
* generelt
* styret
* foto
Vedtekter:
DES-
- Norge
- klubber
- borettslag
Sam-
arbeids-

- partnere
Nyttige
* linker
Medlems-
klubber:
Bygdøy
Bærum  
Eidsvoll
eksempel
Fana
Geilo
Gjøvik
Gol
Kirkenes
Kongsberg
Kongsvinger
Larvik
Moderklubb
Odda
Oppegård
Ringsaker
Rælingen
Sandefjord
Skedsmo
Ski          
Stjørdal
Tjøme
Tønsberg
Ullensaker
Vadsø
Vang
Ål

 

  Informasjonsskriv    Nr 2 - 2010  *  SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE

       
Innkalling til Generalforsamling
mandag 10. mai 2010

 Granfos Konferansesenter, Granfos Næringspark, Bygg H, Vollsveien 13 Lysaker

Årsberetning 2009   -   Regnskap  2009  -   Budsjett  2010

Valg av styreleder  - styremedlemmer  - varamedlemmer – revisor

Etter avsluttet årsmøte vil vi i informasjonsdelen få innlegg av
stortingsrepresentant Michael Tetzschner fra Høyre
 Ivar Leverås, Statens Seniorråd
 ordfører Anita Orlund, Skedsmo
advokat  Nils-Henrik Pettersson fra Advokatfirmaet Schjødt

      VIKTIG  MELDING!

Informasjonsheftet blir sendt din DES-klubb i et eksemplar. Grunnen til dette er de økte portoutgifter. Klubber som har tilgang til DES-Norges Hjemmeside: www.des-norge.no vil kunne kopiere flere eksemplarer av skriftet.

Adresseendringer må meldes til DES-Norge slik at Informasjonsheftet blir sendt til riktig adresse.

 

Adresse: Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo. Telefon 22 41 83 53 – Faks: 22 33 23 48
E-post adresse: desnorge@online.no  Hjemmeside: www.des-norge.no/
Bankgiro: 1607 44 31228 Organisasjonsnr. 990 753 903


Det innkalles herved til årsmøte i Samarbeidende DES-klubber i Norge

MANDAG 10. MAI 2010

Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark, Bygg H, Vollsveien 13, Lysaker (se kartskisse)

Program med innkalling til ordinær Generalforsamling vedlegges.
Deltageravgiften kr. 250.- innbetales til konto 1607 44 31228 ved påmelding.

Hver medlemsklubb kan møte med to representanter.
DES-klubber som innbys som observatører kan møte med en representant.

Registrering av deltagerne skjer fra kl. 09:30 slik at vi kan starte opp møtet kl. 10:00

Av praktiske grunner ber vi om bindende påmelding til DES-Norges sekretariat

innen mandag 12. april 2010. Faks: 22 33 23 40 - telefon 22 41 83 53
 eller E-post
desnorge@online.no

            Etter vedtektenes § 5 vil følgende saker bli behandlet:

1. Konstituering.

2. Årsberetning.

3. Regnskap med revisors beretning.

4. Fastsettelse av kontingent.

5. Godtgjørelse til styrets medlemmer.

6. Innkomne forslag.

7. Valg:

Styreleder for et år (2010/2011)

Tre styremedlemmer for to år (2010/2012)

To varamedlemmer for et år (2010/2011)

8. Valg av revisor for et år (2010/2011)

9. Valgkomiteen:     Valg av et medlem (2010/2012)

10. Andre saker nevnt i innkallingen.

Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret 20 dager før general-forsamlingen. Eventuelle forslag om vedtektsendringer må sendes DES-klubbene senest 7 dager før generalforsamlingen.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av oppmøtte medlemmer. Hver medlems-klubb eller interessegruppe har 1 stemme. Medlemmene kan møte med fullmektig.

Forslag til styreleder/styremedlemmer/varamedlemmer ved valget i 2010 sendes til DES-Norge, Nedre Slottsgt.7, 0157 Oslo (Valgkomiteen)
eller til E-post
desnorge@online.no innen mandag 12. april 2010

Vi ønsker kvinner velkommen i styret!


TIDSSKJEMA FOR ÅRSMØTET

Kl. 09:30 Registrering av deltagere/kaffepause m/kake

GENERALFORSAMLINGEN

KL. 10:00 Opprop på grunnlag av påmeldinger. Presentasjon av nye klubber

Saker til behandling etter vedtektenes §5 (Se innkalling)

Generalforsamlingen avsluttes.

Kl. 1100 INFORMASJON

Informasjon om dom i Oslo tingsrett 18.12.2009 mot Bygdøy Boligspareklubb For Eldre.

Saken gjelder. Prisregulering av andeler i borettslag.
Dommen er anket - Redegjørelse ved advokat Nils-Henrik Pettersson
Advokatfirmaet Schjødt DA

Kl. 1130 LUNSJ

Kl. 1230 INFORMASJON

Stortingsrepresentant Michael Tetzschner, Høyre.
Boligpolitisk talsmann i Høyres Stortingsgruppe.

KL. 1345 Kaffepause

Ivar Leverås. Leder av Statens Seniorråd.
Erfaring fra sine oppgaver i Husbanken og Statens Seniorråd.

Ordfører Anita Orlund, Skedsmo kommune, DES-boliger i kommunen.
Samarbeidet mellom kommunen og DES-klubben.

KL. 1530 AvslutningÅRSBERETNING FOR DES-NORGE 2009

Styret har bestått av:

Styreleder: Per B. Brosstad (Bærum)

Styremedlemmer: Bjørn Engebretsen (Oppegård)

Olav Flåt (Skedsmo)    (Til 4. mai 2009)

Bjørn Leif Solberg (Sandefjord)     (Fra 4. mai 2009)

Harald E. Bruusgaard (Oslo)     (Styrets sekretær)

Kjartan Engstu (Gjøvik)

Varamedlemmer: Aud Ljødal (Eidsvoll)     Idar Furuseth (Ski) (Web-ansvarlig)

Spesialkonsulent: Olav Flåt (Skedsmo)     (Oppnevnt av styret)

Styrets arbeid:

Det har i 2009 vært avholdt 7 styremøter og behandlet 75 saker. Styreleder og sekretær (Arbeidsutvalget) har avholdt 13 møter. Generalforsamlingen ble holdt 4. mai på Granfos konferansesenter med 42 deltagere - 18 klubber var representert - hvorav 2 klubber: DES-Tvedestrand og DES-Stjørdal møtte som observatører.

Informasjon:

Styret har i 2009 sendt ut 3 informasjonsskriv til DES-klubbene. Info-skriv 2/09 ble utgitt med forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag. Forslaget er revidert i henhold til ny lov om borettslag av 6. juni 2003 nr. 39. Vi regner også med å sende ut 3 Info-skriv i 2010. Et av disse vil være “Hvordan starte DES-klubb” et hjelpemiddel til start av en ny klubb. Et informasjonsmøte for ordførere i Høyre ble holdt på SAS-hotellet 12. mai 2009 hvor ca 35 ordførere deltok. Et referat fra møtet er tatt inn i Info-skriv 3/2009.

Eksterne kåsører ved årsmøtet:

Bærum kommune: Ordfører Odd Reinsfelt

Stortinget: Stortingsrepresentant Per Kristian Foss, Høyre

Selvaag: Direktør Stig Janson.

Husbanken: Seniorrådgiver Åse Ribe

Statens kartverk Seniorrådgiver Hugo Thorgersen

Norsk Institutt for By- og Regionforskning: Ivar Brevik

Info-skriv nr. 3/2009 har et fyldig referat fra årsmøtet 2009 på Granfos konferansesenter, Lysaker.

Medlemsklubber/Oppstart av nye DES-klubber:

DES-Norge hadde pr. 31/12-09 25 medlemsklubber med ca 5 500 medlemmer. Klubbene DES-Tvedestrand og DES-Stjørdal har begge hatt besøk fra styret og vil i sine Generalforsamlinger 2009 og 2010 ta stilling til innmelding i DES-Norge.

DES-Aurskog har mottatt informasjon og vi håper å få til et besøk i klubben våren 2010.

Arbeidet med å komme i kontakt med DES-klubber som ennå ikke er blitt medlem vil fortsette i 2010. Det var stor interesse for DES-klubber i Høyres møte på SAS og vi vil følge dette opp med tilbud om informasjonsmøter i kommunene.

Kontakten med DES-klubbene er fortsatt svært god. Flere klubber har prosjekter på gang og trenger veiledning og råd for sine byggeplaner. Det er fortsatt spørsmål om vedtekter - samarbeid med boligbyggelag - eiendomsmeglere og kommunene som vår advokat Harald E. Bruusgaard har behandlet. Vårt forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag har vært til god hjelp i dette arbeidet.

DES-Skedsmo har i 2009 feiret sitt 25.årsjubileum hvor styreleder og sekretær i DES-Norge var innbudt.
Under møtet ble klubben overrakt en “fødselsdagsgave” fra kommunen av ordfører Anita Orlund fra Arbeiderpartiet. Gaven var på hele kr. 10 000. Ordføreren viste stor interesse for vårt arbeid og er også innbudt til vårt årsmøte på Granfos i 2010.

Samarbeidspartnere:

Husbanken.

Vårt gode samarbeid med Husbanken fortsetter på flere plan. Etter et møte med Husbankens direktør Geir Barvik 23/4-09 har vi inngått en Samarbeidsavtale mellom DES-Norge og Husbanken. Etter søknad ga Husbanken 11/8-09 tilsagn om en ny bevilgning til DES-Norge med inntil kr. 100 000 fordelt over tre år. Konferansen Eldre og bolig ble 19. mai 2009 arrangert av NBBL - Statens seniorråd og Husbanken og hvor vår konsulent Olav Flåt representerte DES-Norge.

Kommunene

Styret arbeider aktivt for å få bedre kontakt med kommunene for å skape e forståelse for bygging av DES-klubber. Vårt informasjonshefte “Bygging av tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunal økonomi” ble delt ut på vårt møte med ordførere fra Høyre. Ved årsmøtet på Granfos møtte ordfører Odd Reinsfelt som fortalte om byggeplanene i Bærum kommune. Vi vil fortsette med å innby ordførere til våre møter for også på denne måten gi informasjon om DES-Norge.

Kommunaldepartementet

DES-Norge har fortsatt en “åpen dør” for møter med departementet. Dette er svært viktig for oss og et resultat av denne kontakten er departementets skriv av 29. april 2009 som ble tatt inn i vårt Infoskriv 3/09. Det var “spørsmål om utøvelse av stemmerett for arvinger i klausulerte borettslag tilknyttet DES-klubber “ som departementet ga en redegjørelse om.

Stortinget

I 2009 tok styret kontakt med Stortinget for å drøfte muligheten for å for å skape større interesse for vårt arbeid. Resultatet ble møter både med stortingsrepresentantene Per Kristian Foss og Bent Høye fra Høyre 25/2- og 13/1-09. Vi fikk senere et besøk av Per Kristian Foss på vårt årsmøte på Granfos og hvor vi ble innbudt til å presentere DES-Norge ved et møte på SAS-hotellet. Styret ønsker å fortsette dette arbeid for å nå flere ordførere fra andre partier.

DES-Norge - Vår hjemmeside - www.des-norge.no

Takket være Idar Furuseth har DES-Norge fått en hjemmeside med stoff fra arbeidet både sentralt og lokalt. Den enkelte klubb kan legge inn opplysninger med bilder og aktuelt stoff noe som flere klubber har benyttet seg av. Har din klubb benyttet seg av denne muligheten?

DES-Norge - vår økonomi

Regnskapet for 2009 ble avsluttet med en beholdning på kr. 31.432.36 . Ved årsmøtet 2009 fremmet styret et forslag om å øke kontingenten på kr.20.- til kr. 25.- Et benkeforslag til å øke kontingenten til kr. 30,- ble enstemmig vedtatt. Vi kan nå ta opp flere oppgaver som venter på oss og også gi klubbene mulighet til et besøk der dette er nødvendig. I 2008 fant Sparebankstiftelsen ikke anledning til å gi oss støtte, men ved en ny søknad til Husbanken har vi fått en bevilgning til vårt informasjonsarbeid stor kr. 100 000 fordelt på tre år.

Avslutning

Vi kan nå se tilbake på 10 års virksomhet i DES-Norge. Resultatene er kommet etter hvert: Å være et bindeledd mellom departementet og DES-klubbene, samarbeid med Husbanken, utarbeide vedtekter for DES-klubbene og borettslagene, og bistå disse med råd og veiledning.

Vi mener fortsatt at DES-Norge har en oppgave i å være et talerør overfor departementet, kommuner og DES-klubber. Den årlige samling på Granfos er blitt et møtested med gode impulser og støtte i for den enkelte klubb.

Vi har også fått en bedret økonomi som vil gjøre det lettere å kunne øke aktiviteten på de enkelte områder i tiden som kommer.

Oslo februar 2010 for styret i Samarbeidende DES-klubber i Norge

Per B. Brosstad     Harald E. Bruusgaard
    Styreleder                     Sekretær


Årsregnskap for 2009 og budsjett for 2010


DES-klubben i Skedsmo 25 år

DES-klubben i Skedsmo er en organisasjon som arbeider for at voksne mennesker (seniorer) skal ha mulighet for å skaffe seg egnede boliger med universell utforming (livsløp standard), med beliggenhet nær butikker og offentlig kommunikasjon.

DES-klubben i Skedsmo ble stiftet etter initiativ fra den lokale sparebank på Skedsmokorset, og sammen med noen lokale ildsjeler var stiftingen et faktum 22. oktober 1984.

I dag har DES-klubben passert 550 medlemmer, og ledes av et styre på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer som er valgt av klubbens høyeste organ som er ÅRSMØTET. Klubben er i dag en av landets største DES-klubber.

Medlemskap kan tegnes fra fylte 40 år, og bolig kan tildeles fra fylte 55 år. Tildelingen skjer etter ansiennitet som medlem i klubben.

I de første årene fungerte banken som "sekretariat" for klubben, og sparebanksystemet hadde et sentralt sekretariat i Oslo med advokat Harbitz som hjalp de lokale DES-klubber i gang med vedtekter og så videre.

Da sparebanken trakk seg ut av DES-virksomheten, ble mange, særlig mindre klubber, "ensomme" og ga opp. Det var da, for ca. 10 år siden, DES-Norge ble stiftet. Her kan de lokale DES-klubber bli medlem, og få råd og hjelp. DES-Norge jobber også mot sentrale myndigheter for å fremme virksomheten. DES-Skedsmo er medlem i DES-Norge.

Hva har DES-Skedsmo fått til:

Vårt første prosjekt, Husebylia Borettslag på Skededsmokorset sto ferdig i 1988 og inneholder 39 leiligheter bestående av 27 leiligheter med 3 rom og kjøkken og 12 leiligheter med 2 rom og kjøkken.

I 1991 stod vårt neste prosjekt, Grevlingen Borettslag på Skedsmokorset ferdig, bestående av totalt 31 leiligheter hvorav 7 leiligheter med 4 rom og kjøkken, 20 leiligheter med 3 rom og kjøkken og 4 leiligheter med 2 rom og kjøkken.

Begge borettslagene har "Fellesrom" som er en viktig del for laget. Her er det ukentlige aktiviteter som for eksempel formiddagstreff med kaffe og sosialt samvær, bridgekvelder, trim m.m.

Så i 1997 stod vårt hittil siste ferdigstilte prosjekt ferdig, Nygata 3-5 Borettslag på Strømmen bestående av 21 leiligheter, hvorav 15 leiligheter med 3 rom og kjøkken og 6 leiligheter med 2 rom og kjøkken.

Alle våre borettslag har en sentral beliggenhet, nær butikk og offentlig kommunikasjon.

I tillegg til selv å bygge, har vi arbeidet med lokale utbyggere og fått til avtaler om at DES­klubbens medlemmer gis mulighet til å kjøpe og velge leiligheter før de blir lagt ut for offentlig salg.

Denne ordningen har vi fått til på "Thon-bygget" og "Strømmen Torg", begge ved Strømmen Storsenter, Huseby Terrasse på Skedsmokorset og Gamle Rådhus Terrasse på Strømmen.

Vårt ønske fremover er at vi skal få tilgang til sentrale tomter slik at vi kan øke antall leiligheter. Når vi i dag har ledige leiligheter har vi som regel 10-20 søkere for hver leilighet. Erfaringene viser at de eldre trives i disse borettslagene. Med fellesrom og aktiviteter skapes et miljø hvor de eldre tar vare på hverandre. De holder seg lenger friske uten hjelp fra det offentlige.

En forskningsrapport utarbeidet av forsker Ivar Brevik viser at det offentlige kan spare store beløp ved at det bygges tilrettelagte boliger for eldre. Om i det minste en del av denne byggingen kan skje i regi av DES-klubbene, tror klubben dette kan spare kommunene for store kostnader nå som eldrebølgen slår inn for fullt.

Ønsket for framtiden er et godt samarbeid både med kommunale etater og private aktører for å komme videre i det arbeidet vi brenner for, og tror på.

Etter invitasjon fra DES-Skedsmo ble vårt høstmøte 21. august 2009 lagt til Skedsmo.

Styret i DES-Norge på besøk i Skedsmo:
Fra venstre Styreleder i Grevlingen borettslag: Aase Marie Biseth, Styremedlemmer i DES-Norge: Bjørn Engebretsen, Bjørn Leif Solberg, Harald Bruusgaard, Styreleder Per B. Brosstad, styreleder i DES-Skedsmo Olav Flåt og Styreleder i Husebylia Borettslag: Arne Nuvin. Varamedlem Idar Furuseth var også til stede som fotograf.


Informasjonshefter fra DES-Norge!

DES-Norge har utgitt flere hefter om arbeidet i DES-klubbene. Her følger en oversikt over disse:

1.         Bygging av tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunal økonomi av
           forsker Ivar Brevik (nr. 1– 2008 )

2.         Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag. Revidert i henhold til ny
           lov om borettslag av 6. juni 2003 nr. 39. (nr. 2 - 2009)

3.         Spørsmål om utøvelse av stemmerett i klausulerte borettslag tilknyttet DES-klubbene
            (nr. I - 2010)

Heftene er sendt alle DES-klubbene til orientering. Ta kontakt med DES-Norge hvis klubben ønsker flere eksemplarer.

NYTT FRA STYRETS ARBEID

Styremøter våren 2010:

Fredag 16.april 2010 i Oslo.

Saker som du ønsker styret skal behandle, må sendes DES-Norge i god tid før neste styremøte.

Alle DES-klubber får nå tilsendt et nytt Informasjonsskrift "Spørsmål om utøvelse av stemmerett i klausulerte borettslag tilknyttet DES-klubber".
Dette er et svært aktuelt tema i klubbene og vi håper at heftet vil være til hjelp.

MEDLEMSKONTINGENTEN 2010

Vi minner om at kontingenten er forfalt til betaling. Kontingenten innbetales til

KONTO 1607 44 31228 KR. 30.- PR. MEDLEM DES-NORGE

NEDRE SLOTTSGT. 7

0157 OSLO


VEDLEGG TIL INFORMASJONSSKRIFT NR. 2-2010

KOMMENTAR TIL FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR DES-KLUBBER OG DES-BORETTSLAG AV

6.JUNI 2003 NR. 39

VEDTEKTER

FOR ____________________BOLIGSPAREKLUBB FOR ELDRE

§ 3.2

“Hvis kostpris også omfatter fellesgjeld, skal ikke andel fellesgjeld tas med i beregningen av overdragelsesbeløpet” 

 

VEDTEKTER

FOR ___________________ BORETTSLAG

§ 9. Overføring av andel.

“Hvis kostpris også omfatter fellesgjeld, skal ikke andel fellesgjeld tas med i beregningen av overdragelsesbeløpet”

 

Oslo 7. februar 2010 Samarbeidende DES-klubber i Norge

Harald E. Bruusgaard Sekretær/Advokat


[ Til toppen ]    Siden er sist oppdatert: 17.08.10  

DES-Norge er en paraplyorganisasjon som har som mål å skape et forum for alle boligspare- klubber for eldre i Norge. DES-Norge ble stiftet i år 2000 og skal være et talerør for bolig- spareklubbene rettet mot statlige organer og bistå klubbene med råd og veiledning.

DES-Norge ønsker å gi eldre gode bo- og leveforhold. En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.

( Kontakt
 Web-ansvarlig
her )

Adresse:   Nedre Slottsgt. 7,   0157 Oslo  

  Organisasjonsnr:       990 753 903

Bankgiro:  1607 44 31228