Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Fana | Geilo | Gjøvik | Gol | Kirkenes | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Odda | Oppegård | Ringsaker | Rælingen | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Stjørdal | Tjøme | Tønsberg | Ullensaker | Vadsø | Vang | Ål
<= Hjem
DES Norge
* generelt
* styret
* foto
Vedtekter:
DES-
- Norge
- klubber
- borettslag
Sam-
arbeids-

- partnere
Nyttige
* linker
Medlems-
klubber:
Bygdøy
Bærum  
Eidsvoll
eksempel
Fana
Geilo
Gjøvik
Gol
Kirkenes
Kongsberg
Kongsvinger
Larvik
Moderklubb
Odda
Oppegård
Ringsaker
Rælingen
Sandefjord
Skedsmo
Ski          
Stjørdal
Tjøme
Tønsberg
Ullensaker
Vadsø
Vang
Ål

 

  Informasjonsskriv    Nr 3 - 2010  *  SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE

 

Hva når du blir eldre?

En DES-bolig gir voksne mennesker muligheten til å ta ansvar for eget liv,
i et fellesskap som prioriterer trygghet,
tilhørighet og kvalitet

   Informasjonsheftet blir sendt din DES-klubb i ett eksemplar. Grunnen til dette er de økte portoutgifter. Klubber som har tilgang til DES-Norges Hjemmeside: www.des-norge.no vil kunne kopiere flere eksemplarer av skriftet.

Adresseendringer må meldes til DES-Norge slik at Informasjonsheftet blir sendt til riktig adresse.

 

Adresse: Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo. Telefon 22 41 83 53 – Faks: 22 33 23 48
E-post adresse: desnorge@online.no  Hjemmeside: www.des-norge.no/
Bankgiro: 1607 44 31228 Organisasjonsnr. 990 753 903


HVORFOR STARTE EN DES-KLUBB?

Nå er du kanskje fremdeles ung og vital. Det er likvel på sin plass å begynne å tenke på hvordan du ønsker å bo når du blir eldre.

Kravene til bolig vil forandre seg med årene, og ved å planlegge i tide, kan du selv sørge for å skaffe deg en velegnet bolig når du finner tiden moden.

Stadig flere beholder vitalitet og helse langt inn i pensjonistalderen. Ikke alle ser på institusjon eller trygdebolig som det mest ønskelige alternativ.

De Eldres Boligspareklubb har som sitt mål å sørge for at eldre mennesker kan få sine egne boliger. Rimelige og sentrumsmare boliger der de kan klare seg selv med det meste i kontaktskapene, gode og trygge miljøer. Man er fortsatt herre i eget hus og kan løse fellesoppgaver i samarbeid med de øvrige beboere.

Dette Informasjonsskriftet fra DES-Norge gir svar på det meste om hvordan vi starter opp en DES-klubb. Har du spørsmål - ta kontakt med DES-Norge.

LYKKE TIL!
Samarbeidende DES-klubber i Norge

Bildene viser noen boliger fra medlemsklubben

Vil du vite mer, ta kontakt med DES-Norges sekretariat. Tlf. 22 41 83 53

Bygging av tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunal økonomi

DES-klubbene bidrar til å dekke kommunens behov for seniorboliger. Kommunene bør tilrettelegge med sentrale tomter når nye prosjekter planlegges.

(Forsker Ivar Brevik)
Seniorene synes å være underveis med en bred orientering mot fellesskap og tilgjengelighet i vid forstand:

-generelt stor bevissthet om og interesse for å bo med tilgjengelighet i vid forstand.

-utbredt ønske om å bo i tilrettelagte boliger eller omsorgsboliger i privat eller offentlig regi om en skulle bli skrøpelig

-uventet nysgjerrighet i forhold til fellesskapsboliger

Disse tre klare retningene i preferansebildet er et alen av samme stykke:
ønsket om herredømme og kontroll med eget liv - om å klare seg sjøl på egne premisser.

De reflekterer seniorenes bevissthet, vilje og evne til å ta hånd om egne boforhold for derigjennom å styrke mulighetene til å klare seg sjøl, også om en skulle bli svært skrøpelig.

Frykten for sykehjemmet hos eldre har lite med sykehjemmet å gjøre, men er fundamentalt knyttet til tanken om ikke lenger å evne å klare seg sjøl - å miste herredømme over eget liv.

Det er dette som dypest legger til grunn for manges orientering mot å skaffe seg tilgjengelig bolig i egen regi. Og det er samtidig denne innsikten som ligger til grunn for den enkle hovedmålsettingen for norsk eldreomsorg de 30 siste årene: legge til rette for at den enkelte "kan gis anledning til å bo hjemme så lenge som mulig".

START AV EN DES-KLUBB

Et arbeidsutvalg bestående av representanter fra interessegruppene som vil starte dette DES-prosjektet settes sammen. Vi tenker oss at interessegrupper som vil få i gang DES-prosjektet består av stedets bank, kommune (for eksempel eldreråd) pensjonist­foreningen og eventuelt  andre foreninger eller personer som er interessert i å stifte en DES-klubb.

Når arbeidsutvalget er etablert, bør det ta kontakt med DES-Norge for å få litt bistand i forbindelse med utarbeiding av vedtekter og praktiske tips ved oppstart av en DES­klubb. Videre må arbeidsutvalget se til at det er villige kandidater til de forskjellige styreverv i klubben som skal startes. Deretter innbyr arbeidsutvalget til stiftelsesmøte hvor DES-klubben stiftes og hvor vedtekter, styremedlemmer og kontingent blir fastlagt/valgt. Vi anbefaler at klubben etablerer en spareordning for medlemmene i stedets bank.

En nystartet DES-klubb vil naturlig arbeide for å gjennomføre/realisere et bygge­prosjekt, og klubbens styre kan med fordel utgjøre en byggekomité. Det å kunne forberede og deretter realisere/gjennomføre et byggeprosjekt er DES-klubbens viktigste oppgave. Byggekomiteen må via kommunen eller tomteeiere finne frem til en egnet byggetomt. I enkelte tilfeller kan klubben søke samarbeid med boligutbygger og få etablert et DES-prosjekt på deler av utbyggers område. Et eksempel på utbygger som gjerne deltar på denne måten er Selvaag.

Informasjonshefter fra DES- Norge

DES-Norge har utgitt flere hefter om arbeidet i DES-klubbene. Her følger en oversikt over disse:

1.     Bygging av tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunal økonomi av forsker Ivar Brevik. (Nr. 1 - 2008)

2.     Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag. Revidert i henhold til ny lov om borettslag av 6. Juni 2003 nr. 39. (Nr. 2 -2009)

3.     Spørsmål om utøvelse av stemmerett i klausulerte borettslag tilknyttet DES-klubbene. (Nr. 1 - 2010)

4.     Start av DES-klubb. (Nr. 3 -2010)

Klubber som har tilgang til DES-Norges Hjemmeside: www.des-norge.no vil kunne kopiere flere eksemplarer av heftene. Du kan også ta kontakt med DES-Norge for å få tilsendt heftene.

Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag.

En av de viktigste oppgaver DES-Norge har er å utarbeide forslag til vedtekter for klubb og borettslag. Dette er særlig aktuelt etter revideringen av Lov om Borettslag i 2003.

Vårt forslag til vedtekter tar hensyn til de spesielle bestemmelser som gjelder både DES-klubber og DES-borettslag:

Endringer av vedtektene i de enkelte borettslag er ikke gyldig uten samtykke av styret i DES-klubben. (jfr. vedtekter for DES-klubb § 7)

1. Vedtektsbestemmelsene som gjelder vilkårene for å bli andelseier i laget.

2. Vedtektsbestemmelsene som gjelder forkjøpsrett.

3. Vedtektsbestemmelsene om pris ved overføring av andel.

Forholdet til borettslagslovene:
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene om lov om borettslag av 6. juni 2003.

DES-Norge kan kontaktes ved spørsmål om ajourføring av lover og ved start av klubber.

LOV OM BORETTSLAG (BORETTSLAGSLOVEN)

§13

"Uten hinder av bestemmelsene i paragraf 4 første ledd og paragraf 12 første ledd kan kommunen eller institusjon eller sammenslutning med særlige oppgaver innen boligsektoren med departementets samtykke eie opptil alle andeler i et borettslag i den tid som antas nødvendig for å utarbeide og gjennomføre plan som nevnt i paragraf 25. Departementet kan på nærmere fastsatte vilkår samtykke i at et borettslag som her er nevnt, mottar borettsinnskudd fra dem som får tilsagn fra kommunen eller vedkommende institusjon eller sammenslutning om å overta andelene."

"Når særlige, grunner foreligger, kan departementet samtykke i at det i vedtektene fastsettes vilkår for å være andelseier. Bare i de tilfelle hvor departementet har samtykket i at det i vedtektene fastsettes vilkår for å være andelseier, kan borettslaget fastsette regler for prisregulering. En slik prisregulering kan bare fastsettes dersom samtlige andelseiere er enig om det."
DES-Borettslag

Et fellesskap skal dannes og "Grendestue" planlegges

Når et borettslag planlegges, er det viktig å ha i tankene at borettslaget også skal fungere som et sosialt samlende element for de som bor der. Dette er særlig viktig for DES-borettslag som er beregnet for eldre - som kanskje har spesielle behov for jevnlig kontakt med andre mennesker. Da vil et felles samlingspunkt "grendestue", uten tvil være en del av dette samlende element som vil heve livskvaliteten til beboerne.

En slik "grendestue" i borettslaget vil selvsagt øke felleskostnadene og derved fordyre hver enkelt boenhet. Erfaringene viser likevel i det lange løp at dette vil øke verdien av leilighetene, samtidig som borettslaget blir mer attraktivt.

Planlegging

Byggekomiteen må, i samarbeid med arkitekten, tidlig i planleggingsfasen ha i tankene at grendestuen skal være en del av borettslaget og mest mulig sentralt i forhold til leilighetene. Tomtens beskaffenhet har stor betydning. For eksempel på en "skråtomt" vil det være naturlig og billigst å plassere grendestuen i sokkeletasjen, og om mulig med direkte tilgang til uteareal som også kan benyttes til sosial aktivitet.

For at ikke enhetskostnadene (kr/leilighet) skal bli for høye, bør ikke borettslaget bestå av færre enn 20 - 25 boenheter. Dessuten må man fra starten av planleggingen ha klart hva grendestuen skal inneholde. Et toilett er en selvfølge. Et minimum bør være en storstue med kjøkken. Som en enkel regel kan beregnes ca 2 - 2,5 m2 pr. boenhet. Kjøkkenet bør inneholde standardutrustning pluss plass til komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. I tillegg må byggekomiteen ha klart for seg om grendestuen skal inneholde andre fasiliteter som for eksempel:

Et lite møterom - som med riktig innredning også kan fungere som gjesterom.
Hobbyrom.
Frisørsalong med muligheter for fotpleie.
Arkivrom.

For at en slik grendestue skal fungere etter sin hensikt og bli et sosialt samlingspunkt for beboerne, må styret for borettslaget sørge for at det blir valgt en huskomité som skal ha ansvar for drift og tilsyn med lokalene. Dessuten kan denne komiteen ha ansvar for fellesarrangementer for beboerne. Slike tiltak kan være: allmøter, julebord, grillaften og lignende.

En slik grendestue er selvsagt en stor investering for ethvert borettslag. Erfaringen viser imidlertid at slike lokaler blir benyttet, og at beboerne setter stor pris på å ha dette som et samlingssted.

Det viser seg også at det er muligheter for inntekter på grendestuen ved utleie til private arrangementer for beboerne, jubileer og lignende. Med visse begrensninger kan det også leies ut til interessenter utenfor borettslaget. Inntekter for utleie og ved utlodning på fellesarangementene kan gi huskomiteen midler til innkjøp av nødvendig utstyr til grendestuen.
Alt dette vil være med på å gi beboerne et eierforhold til grendestuen.

Ønsker du å vite mer, vennligst ta kontakt med DES-Norges sekretariat:  Nedre Slottsgt. 7,
0157 Oslo, Tlf. 22 41 83 53, -faks 22 33 23 48  - E-post: desnorge@online.no.

Formålet med DES-klubben er å fremskaffe gode og praktiske boliger til rimelige priser for klubbens medlemmer.

Mange skaffer til veie egenkapital for innskuddet ved å selge sin nåværende bolig, men husk det er medlemmenes sparing som kan gi banken/låneinstitusjonen grunnlag for å yte lån til borettslaget med gunstige betingelser for nedbetaling.

Etter at DES-klubben er startet, bør man straks begynne arbeidet med å forberede boligprosjekter med dannelse av DES-borettslag, - selv om konkrete byggeplaner ennå ikke foreligger. Dette for å sikre seg at vedtekter for klubben og borettslaget gir en uangripelig binding. Vi må være helt trygge på at rimelige og tilrettelagte boliger ikke blir utsatt for fri prisdannelse og urettmessige gevinster ved overgang til nye eiere. Det er noe vi dessverre har sett tendenser til i de senere år. Om så skulle skje, har hele ideen bak DES-klubben og dens virksomhet vært spolert.

Betryggende forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag er utgitt av DES-Norge, revidert i henhold til ny lov om borettslag av 6.juni 2003 nr. 39. Du vil også finne forslaget til nye vedtekter på vår hjemmeside www.des-norge.no
Våre forslag til vedtekter tar hensyn til de spesielle bestemmelser som bør gjelde for både DES-klubber og DES-borettslag. Det må være samsvar mellom vedtekter i klubber og borettslag når det gjelder vilkårene for å bli andelseier i laget, forkjøpsrett, pris ved overføring av andel og forholdet til borettslagslovene.

Svært viktig:
Endringer av vedtektene i de enkelte borettslag er ikke gyldige uten samtykke av styret i DES-klubben!


Start av en DES-klubb er krevende. Vi må alle trekke lasset. Vi ønsker lykke til med joben!

[ Til toppen ]    Siden er sist oppdatert: 17.08.10  

DES-Norge er en paraplyorganisasjon som har som mål å skape et forum for alle boligspare- klubber for eldre i Norge. DES-Norge ble stiftet i år 2000 og skal være et talerør for bolig- spareklubbene rettet mot statlige organer og bistå klubbene med råd og veiledning.

DES-Norge ønsker å gi eldre gode bo- og leveforhold. En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.

( Kontakt
 Web-ansvarlig
her )

Adresse:   Nedre Slottsgt. 7,   0157 Oslo  

  Organisasjonsnr:       990 753 903

Bankgiro:  1607 44 31228