Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Fana | Geilo | Gjøvik | Gol | Kirkenes | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Odda | Oppegård | Ringsaker | Rælingen | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Stjørdal | Tjøme | Tønsberg | Ullensaker | Vadsø | Vang | Ål
<= Hjem
DES Norge
* generelt
* styret
* foto
Vedtekter:
DES-
- Norge
- klubber
- borettslag
Sam-
arbeids-

- partnere
Nyttige
* linker
( Kontakt  Web-snekker
her )

 

  Informasjonsskriv    Nr 4 - 2010  
SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE *

Referat fra årsmøtet på Granfos 10. mai 2010

Nytt fra styret - Minneord i forbindelse med Haralds bortgang

Presentasjon av DES-Stjørdal

DES-Norges hjemmeside er svært godt besøkt i 2010

Innkalling til Generalforsamling mandag  9. mai 2011

      VIKTIG  MELDING!
Informasjonsheftet blir sendt din DES-klubb i ett eksemplar. Grunnen til dette er de økte portoutgifter. Klubber som har tilgang til DES-Norges Hjemmeside: www.des-norge.no vil kunne kopiere flere eksemplarer av skriftet.

Adresseendringer må meldes til DES-Norge slik at Informasjonsheftet blir sendt til riktig adresse.

 

Adresse: Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo.    Telefon 67 15 04 08 (styret)
E-post adresse: post@des-norge.no  Hjemmeside: www.des-norge.no/
Bankgiro: 1607 44 31228 Organisasjonsnr. 990 753 903

REFERAT FRA ÅRSMØTET MANDAG  10. MAI 2010 PÅ GRANFOS KONFERANSESENTER, LYSAKER.

Møtet startet kl. 10:00 og var delt i to. Det ordinære årsmøtet ble avviklet først, deretter informasjons- og debattdelen.

Del 1. ÅRSMØTET

1. Konstituering

Styreleder Per Brosstad ønsket velkommen. DES-Stjørdal ble særskilt ønsket velkommen som ny klubb i DES-Norge.

Ingen merknader til innkallingen som var sendt ut i mars i år.
Kjartan Engstu og Bjørn Leif Solberg ble valgt til referenter.

Sekretær Harald Bruusgaard foretok navneopprop.
Inklusive styremedlemmer, valgkomité, spesialkonsulent og revisor, var det totalt 35 deltagere, og 5 gjester.

2. Årsberetning 2009

Sekretær Bruusgaard gjennomgikk årsberetningen. Ingen merknader til den.

Formann Per Brosstad kommenterte siste avsnitt i beretningen som er en oppsummering av 10 års virksomhet i DES-Norge. Dette fikk tilslutning fra forsamlingen.

3. Regnskap for 2009

Regnskap for 2009 ble gjennomgått av Bjørn Engebretsen. Noen kommentarer ble besvart.

Regnskapet ble godkjent med et overskudd på kr. 6.328,-.
Beløpet er tillagt egenkapitalen som da fremkommer med kr. 31.432,-

4. Fastsettelse av kontingent

Styret foreslår å beholde medlemskontingenten på kr. 30,- pr. medlem pr. år. Ingen klubb betaler for mer enn 500 medlemmer.

5. Godtgjørelser

Sekretærgodtgjørelsen økes med kr. 5.000,- til kr. 45.000,-. (inkl. MVA)
 Kontorhold styreleder beholdes på kr. 6.000,-

Styremøtegodtgjørelsen beholdes på kr. 250,- pr. møte.

Enstemmig godkjent.

6. Innkomne forslag:  Ingen forslag til behandling.

7. Valg

Valgkomiteen ved Oddvar Sending presenterte komiteens innstilling.
Bjørn Engebretsen har bedt seg fritatt fra styret.

Bjørg Inger Møllerplass fra DES-Gol foreslås som nytt styremedlem.

Det kom ingen andre forslag, og komiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Styreleder: Per Brosstad, Bærum 2010/2011 gj.v. for 1 år

Styremedlem: Harald E. Bruusgaard, Oslo 2010/2012 gj.v.

Kjartan Engstu, Gjøvik 2010/2012 gj.v.

Bjørn Leif Solberg, Sandefjord 2009/2011 ikke på valg

Bjørg Inger Møllerplass, Gol 2010/2012 ny

Varamedlem: Aud Ljødal, Eidsvoll 2010/2011 gj.v. og Idar Furuseth, Ski 2010/2011 gj.v.

Revisor: Conrad Gogstad, Oslo 2010/2011 gj.v.

Valgkomiteen: Oddvar Sending, Kongsberg 2009/2011 ikke på valg

(styrets forslag) Kari Johnsrud, Skedsmo 2010/2011 gj.v.

Styreleder Per Brosstad berømmet Bjørn Engebretsen for hans arbeide i styret helt siden starten i 1999, - dvs. gjennom 11 år. Han takket for godt arbeide og godt vennskap. Sekretær Bruusgaard overrakte en gave og opplyste at Bjørn Engebretsen vil forsette som spesialrådgiver; dette på grunn av hans lange og gode erfaring.
Bjørn Engebretsen takket for gave og pene ord.

Del 2. INFORMASJ0N

Bygdøy boligspareklubb - anke av tingrettsdom - v/adv. Nils-Henrik Pettersson,
Advokatkontoret Schjødt.

Det ble orientert om ankesaken som beregnes å komme opp i febr. 2011. Vedtektene sier at kostprisen reguleres fra ferdigstillelse i 1985 med konsumprisindeksen, - dog kan styret avvike ved bruk av skjønn. Da byggekostnadsindeksen har vært større, har man søkt å komme arvingene i møte ved å bruke denne.

Adv. Pettersson mener tingretten tar feil når den anser indeksregulering som urimelig, samtidig som borettslagsloven utrykkelig tillater slik regulering. Retten legger dessuten for stor vekt på styrets mulighet til å utøve skjønn. Han har tro på ankesaken.

Det er viktig at vedtektene uttrykker nøyaktig hvordan kostprisen skal reguleres.
Leveraas: Bør ikke alle DES-klubber benytte samme kalkyleform?

Da var klokka blitt 11:30 og alle deltagerne gikk til en velsmakende lunch fram til kl. 12:30.

Ivar Leveraas - leder Statens Seniorråd (tidl. Dir. i Husbanken i 8 år)

- erfaringer fra Husbanken og Statens Seniorråd

- gjennomgikk alle sine verv og stillinger gjennom alle år

- jobber i dag med oppgaver i forb. Med eldrebølgen

- boligen er en stor sosial verdi for folk flest - det har noe med strukturene i samfunnet å gjøre

- verdien er noe mer enn det som er Innenfor veggene - s. s. service, kommunikasjon m.m.

- boligpolitikken endres gjennom tiden, noe som Husbanken har vært med på.

- Subsidieringen fra Staten har gått over fra rentestøtte til bostøtte.

- Boligpolitikken er et samarbeide mellom stat, kommune og private.

- Boligprisene presses av investorer og byggefirma.

- Boligen skal ha tilgjengelighet både ute og inne og være trygg.

- Hagen-utvalget gir mulighet for eldre til å benytte de hjelpemidler som finns, både kommunale og private.

Boye Bjerkholt - varaordfører Skedsmo (venstre)

- Samarbeide Skedsmo kommune og DES-klubben i 25 år

- DES-klubben har 92 boliger i dag

- Er positiv til å tilrettelegge for ytterligere DES-klubb-boliger

- Når folk bor lengre i eget hjem, gir det høyere livskvalitet for den enkelte og reduserte kostnader for det       offentlige.

- Boligene bør ligge sentralt i forhold til servicetilbud fra kommune

- Det jobbes med flere omsorgsboliger i samarbeide med DES-klubben

Michael Tetzschner - Stortingsrepresentant (høyre)

- Det er viktig at kommunene stiller tomter til rådighet

- Man arbeider med bygningsloven for å få bort noe av byråkratiet

- Nytt krav om minimumsbeløp på innskudd i nye borettslag. Det medfører stor risiko å kjøpe seg inn i nye borettslag der innskuddskapitalen utgjør så lite som 10%.

Årsmøtet ble avsluttet klokken 15.30.

Deltagere på DES-Norges årsmøte på Granfos konferansesenter mandag  10. mai 2010,
40  deltagere fra 17 DES-klubber:

DES-Moderklubb
v/Anne-Turid Steinsvik og Bjarne Ødegård

DES-Bygdøy
v/Jacob Nordan og Trygve Holtan

DES-Vadsø
v/Leif Nystrøm og Sigrunn Ballo

DES-Bærum
v/Kjell Halvorsen og Olaf Gjessing

DES-Skedsmo
v/Aase Biseth

DES-Oppegård
v/Gunnar Larssen og Rolf Arnesen

DES-Sandefjord
v/Rolf Larsen

DES-Gol
v/Bjørg Møllerplass og Aslak Brenno

DES-Ullensaker
v/Jorunn Ringen og Knut Skyttersæter

DES-Eidsvoll
v/Inger Melbye

DES-Rælingen
v/Erling Degerdal

DES-Stjørdal
v/Oddvar N Arntzen

DES-Gjøvik
v/Svein Erik Strande og Siri Gunn Simonsen

DES-Kongsberg
v/Jorunn Olafsen

DES-Tjøme
v/Torunn Kopperud

DES-Kirkenes
v/Trude Larsen

DES-Ski
v/ Bjørn Arvid Prytz

DES-Kongsvinger
v/Synnøve Amundrud og Kåre Sakrisud

GJESTER:

Statens Seniorråd
v/ Ivar Leveraas

Skedsmo kommune
v/varaordfører Boye Bjerkholt

Stortinget
v/stortingsrepresentant Michael Tetschner

Advokatfirmaet Schjødt
v/advokat Nils-Henrik Pettersson

Styret:
v/Per B. Brosstad, Harald E. Bruusgaard, Bjørn Engebretsen, Bjørn Leif Solberg, Kjartan Engstu, Idar Furuseth og Aud Ljødal
Rådgiver Olav Flåt

Revisor:
Conrad Gogstad

Valgkomiteen:
Kari Johnsrud
Oddvar Sending


Minneord


Vår gode venn og sekretær Harald Emil Bruusgaard døde 14. august 2010. Bisettelsen fant sted onsdag 25. august med meget stor deltagelse av familie og venner.

Harald var DES-Norge. Helt fra stiftelsen i 2000 har han vært på plass med råd og veiledning til DES-klubbene. Denne kontakten så han som viktig og fant også tid for å besøke klubbene.

Våre tanker går til hans familie som også ga av sin tid for det arbeid som Harald satte så høyt.

Arbeidet i DES-Norge vil fortsette og styret vil gjøre sitt beste for å løse de mange oppgaver som Harald hadde tatt på seg.

Vi minnes Harald og takker for rike år med godt samarbeid.
for Samarbeidende DES-Klubber i Norge
Per B. Brosstad
/ Styreleder


NYTT FRA STYRETS ARBEID

STYREMØTER HØSTEN 2010:

VELKOMMEN SOM STYREMEDLEM I DES-NORGE
Vi ønsker Bjørg Møllerplass fra Gol DES-klubb velkommen som nytt medlem i styret.

I 2010 har også DES-Stjørdal meldt seg inn i DES-Norge. I denne utgaven har vi derfor en nærmere presentasjon av klubben og borettslagene. Presentasjon av DES-Stjørdal her

KONTAKT MED STYRET?
Vi ønsker å ha en god kontakt med klubbene - benytt gjerne vår E-postadresse:
post@des-norge.no. Saker som ønskes tatt opp i styret bør sendes inn i god tid før neste styremøte som er planlagt til:
fredag  8. oktober og fredag 3. desember 2010

Rapport - månedlig For DES-Norge sin hjemmeside

Gjelder tiden 6. Mars 2007 til 11. Juli 2010

måned:

forespørsler:

sider:

mar 2007

1592

829

apr 2007

1543

836

mai 2007

2602

1151

jun 2007

1747

837

  <- - -  jevn økning også i 2008 og 2009  - - ->

apr 2010

12623

5112

mai 2010

16190

6587

jun 2010

13899

6726

Travleste måned: jun 2010 (6 726 forespørsler etter sider).


STYRET I DES-NORGE FOR PERIODEN 2010-2011

Styreleder:
Per B. Brosstad, Glitterudveien 27, 1352 Kolsås, Tel. 67 15 04 08

Styremedlemmer:
Bjørg Inger Møllerplass, Breidokkgutu 3B, 3550 Gol, Tel. 90 90 48 72
Bjørn Leif Solberg, Hystadveien 200 C, 3230 Sandefjord, Tel. 33 45 94 66 / 48 11 60 43
Kjartan Engstu, Strandveien 36, 2816 Gjøvik, Tel. 61 17 53 30 / 95 48 46 48

Varamedlemmer:
Aud Ljødal, Vormvikbakken 34, 2080 Eidsvoll, Tel. 63 96 50 74 / 41 41 30 21
Idar Furuseth, Stasjonsveien 34 B , 1408 Kråkstad, Tel. 64 86 35 33 / 90 79 08 56

Spesialkonsulenter valgt av styret:
Bjørn Engebretsen, Mølleveien 4, 1415 Oppegård, Tel. 66 99 34 78 / 95 13 40 74
Olav Flåt, Husebyveien 12 A, 2020 Skedsmokorset
, Tel. 63 87 66 03 / 911 42 285

Regnskap:
Conrad T. Gogstad, Admiral Børresens v. 35, 0286 Oslo, Tel. 22 33 66 98 / 22 43 78 44


 Årsmøte MANDAG  9. mai  2011

Takk for sist!

Det innkalles herved til årsmøte i Samarbeidende DES-klubber i Norge

MANDAG  9. mai 2O11

Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark, Bygg H,
Vollsveien 13, Lysaker

Program med innkalling sendes ut i vårt Informasjonsskriv nr 1-2011
Hver medlemsklubb kan møte med to representanter. DES-klubber som innbys som observatører, kan møte med en representant.

Sett av tiden for møtet alt i dag. - Vi møtes på Granfos.


FORSLAG TIL INNLEGG I LOKALAVISEN PÅ DES-KLUBBENS HJEMSTED!

DE ELDRES BOLIGSPAREKLUBBER ER SAMLET I DES-NORGE
Hva er DES-Norge?

Være et bindeledd mellom kommunaldepartementet og DES-klubbene

Videreføre gunstige botilbud for eldre

Utarbeide vedtekter og retningslinjer for DES-klubber

Medvirke til fellesmøter med myndigheter, utbyggere og representanter for DES-klubbene.

Bistå DES-klubbene med råd og veiledning

Hva når du blir eldre?

En DES-klubb gir voksne mennesker muligheten til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet.

En DES-bolig betyr lettstelte, trygge og sentralt beliggende boliger, hvor en kan klare seg lengst mulig ved egen hjelp.

De eldres boligspareklubber er et botilbud styrt av medlemmene, og kan etableres over hele landet.

Ved omsetning av boligenheter gjelder spesielle regler. DES-medlemmer har forkjøpsrett til boliger etter ansiennitet.

DES bidrar til å dekke kommunenes behov for eldreboliger -

Stifte en DES-klubb? Flere opplysninger?
Kontakt den lokale DES-klubb eller DES-Norge.

Nedre Slottsgt. 7, 0157 Oslo - Telefon: 67 15 04 08 (Styret)

E-post adresse: post@des-norge.no (Styret) Hjemmeside: www.des-norge.no

Organisasjonsnr. 990 753 903

[ Til toppen ]    Siden er sist oppdatert: 13.02.11  

Medlems-
klubber:
Bygdøy
Bærum  
Eidsvoll
eksempel
Fana
Geilo
Gjøvik
Gol
Kirkenes
Kongsberg
Kongsvinger
Larvik
Moderklubb
Odda
Oppegård
Ringsaker
Rælingen
Sandefjord
Skedsmo
Ski        
Stjørdal
Tjøme
Tønsberg
Ullensaker
Vadsø
Vang
Ål

Besøksadresse:    Kongens gate 9,  0153 OSLO
Telefon:  
22 33 66 98 eller 67 15 04 08 (styret)

E-postadresse:  post@des-norge.no
 Postboks: 
2472 Solli,   0202 OSLO
Bankgiro:     1607 44 31228
  Organisasjonsnr:      990 753 903