DES-klubben i Kongsvinger

DES Kongsvinger har nå fått sitt eget domene med ny nettadresse

Lagre nytt bokmerke/ snarvei

 
Historikk

De Eldres Boligspareklubb i Kongsvinger ble stiftet i samarbeid med Vinger Sparebank på et møte på Vinger hotell 12. mai 1986. Det ble der valgt et interimsstyre med Mikael Næss som formann.

Formålet var å hjelpe eventuelle medlemmer til å skaffe seg egnet bolig i alderdommen – boliger som var spesielt utformet med tanke på eldre menneskers praktiske og sosiale behov.

Dannelse og drift av DES-klubber er et godt supplement til eldreomsorgen og en økonomisk gevinst for kommunene.

[ Til toppen ]


Vedtekter

Vedtatt på Generalforsamling 28. april 1992

Revidert:
- Generalforsamling 29. april 2002
- Generalforsamling 28. april 2003
- Generalforsamling   4. april 2006
- Generalforsamling 19. april 2010
- Generalforsamling 24. april 2014
- Generalforsamling 21. april 2015

§ 1. Formål

Formålet for De Eldres Boligspareklubb-Kongsvinger er å sette medlemmene i stand til å skaffe seg bolig ved oppsparing av nødvendig egenkapital, og arbeide for å skaffe til veie slike boliger.

§ 2. Medlemskap

Tegning og opprettholdelse av medlemskap er begrenset til personer som er bosatt i, eller har en særskilt tilknytning til Kongsvinger kommune. Ektepar i fellesskap og enslige personer kan tegne medlemskap i De Eldres Boligspareklubb- Kongsvinger. Vilkåret for medlemskap er at enslige, eller den ene av ektefellene er fylt 40 år. Videre er det et vilkår for medlemskap at det blir innbetalt et visst månedlig minimumsbeløp på en rentebærende konto for medlemmet i den bank eller kredittinstitusjon som styret finner det gunstigs å ha en spesiell avtale med. Når særlige forhold foreligger, kan styret samtykke i at den månedlige sparing opphører for en viss periode uten tap av ansiennitet.

Avbrytes sparingen uten samtykke, suspenderes straks vedkommende medlemskap i klubben. Gjenopptas sparingen innen 6 måneder, oppheves suspensjonen forutsatt at de i mellomtiden forfalte spareterminer samtidig innbetales. Etter 6 måneders mislighold av spareplikten, kan styret underrette vedkommende om at medlemskapet er opphørt, og at innestående sparebeløp på kontoen kan disponeres fritt.

Spareplikten kan oppfylles gjennom forskuddsinnbetaling av samlet beløp for flere måneder. Uttak til andre formål enn hva som er beskrevet i § 1 kan – om medlemskapet skal beholdes – bare skje etter samtykke fra styret. I motsatt fall mister en automatisk medlemskapet.

Spareplikten gjelder ikke ut over 25 års medlemskap. Spareplikten opphører når et medlem er blitt tildelt bolig, men medlemskapet i klubben skal fortsette mot vanlig kontingent. Medlemskap i klubben kan ikke arves.

§ 3. Overtakelse/salg av bolig

Medlemskap i De Eldres Boligspareklubb er en forutsetning for å kunne overta en bolig, som er skaffet til veie gjennom klubbens virksomhet. Bolig tildeles av klubbens styre etter medlemsansiennitet. Ansienniteten bestemmes med utgangspunkt i innmeldingsdato som klubbmedlem. Enhver andelseier må godkjennes av borettslaget, og må ha fylt 60 år.

Ved førstegangs innflytting i nytt boligprosjekt kan aldersgrensen settes ned til 55 år. Dette kan bli aktuelt hvis det oppstår vanskeligheter med salg av nye boliger.

I vedtektene for de borettslag som De Eldres Boligspareklubb - Kongsvinger medvirker til opprettholdelse av, innarbeides regler som sikrer at leiligheter som blir ledige ved andelshavers fraflytting eller død, kan overtas av klubbens medlemmer etter innstilling fra styret.

Ved fraflytting eller død skal andelsleiligheten overdras gjennom styret i DES-klubben. Overdragelsesbeløpet for en andel skal ikke overstige opprinnelig kostpris (innskudd + andel av lån) justert med endringene i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra første gangs ervervelse ved nybygg til dato for avhendelse. Det tillegges varige påkostninger og andel av formue/disponible midler i borettslaget i henhold til årsmeldingen for andelen eller i henhold til avregnet verdier ifølge regnskap pr dato. Det skal gis fradrag for slitasje og elde, samt manglende vedlikehold og skader. Varige påkostninger, eventuelle fradrag og overdragelsesbeløpet fastsettes av sertifisert takstmann oppnevnt av DES- klubben i samråd med borettslagets styre. Salg av andelen skal bare skje ved forretningsfører eller annen godkjent megler/advokat som har bevilling og som er oppnevnt av DES- klubben i samråd med borettslagets styre.

§ 4. Styrets sammensetting/valgperioder

Styrets sammensetting i De Eldres Boligspareklubb-Kongsvinger består av 5 personer med 3 vararepresentanter. Styret velges for 2 år ad gangen. Første gang etter ett år hvor 2 styremedlemmer går ut etter loddtrekning. Vararepresentanter velges for ett år. Styrets leder velges ved særskilt valg for inn til 2 år ad gangen. Den til enhver tid sittende styreformann og ett styremedlem, alternativt 3 styremedlemmer, i fellesskap forplikter klubben med sin underskrift.

§ 5. Vedtektsendringer

Til vedtektsendringer kreves 2/3 av de fremmøtte på generalforsamlingen. Ektepar utgjør en stemme. Hver av de fremmøtte kan møte med fullmakt.

§ 6. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling skal skje innen 4 uker før avholdelse. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 14 dager før avholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel, men skal være på minst tre dager. Saker som skal behandles skal være angitt i innkallingen.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Styrets beretning

2. Revidert regnskap

3. Fastsettelse av kontingent, styrehonorar

4. Innkommende forslag

5. Valg:

  • a. Leder

  • b. Styremedlemmer

  • c. Vararepresentanter

  • d. En revisor samt vararepresentant for 2 år

  • e. Valgkomité på 3 medlemmer med 1 vararepresentant for 1 år

  • f. Styrets representant med personlig vararepresentant til styrene i borettslagene i De Eldres Boligspareklubb-Kongsvinger

§ 7. Vedtekter i borettslag

Vedtekter i borettslag som dannes som medlem av De Eldres Boligspareklubb-Kongsvinger kan ikke stå i strid med de vedtekter som klubben til enhver tid har. Endringer i vedtektene i de enkelte borettslag er ikke gyldig uten samtykke fra styret i klubben.

PDF-fil for utskrift av vedtektene finner du her.

[ Til toppen ]

Styre
 

Leder

Johan Nersveen

Persvegen 5 –
2212 Kongsv.

905 46 855

jner@online.no

Nestleder

Arve Frydenlund

62 81 89 22
/ 915 19 637

arfryd@online.no

Sekretær

Kari Isnes

971 83 571

kaisnes@online.no

Kasserer

Jorun Holtbakk

934 77 022

jholtbak@online.no

Vararepresentanter

Dagrun Nordli

977 36 369

dhnordli@online.no

 

Kjell Rogstadmoen

994 15 371

kje-rog@hotmail.com

 

Britt Belbo

901 58 752

britt.belbo@gmail.com

Revisor

Vera Gran Hveberg

900 77 879

verahveb@online.no

Vararepresentant

Knut Skarnes

418 41 296

Valgkomité

Brit Bøhnsdalen

62 81 43 06

 

Leif Smestad

62 81 36 68

 

Terje Bjørnsrud

908 50 457

 

Styrets representant med personlig vararepresentant til styrene i borettslagene i De Eldres Boligspareklubb – Kongsvinger

Johan Nersveen vararepresentant Arve Frydenberg

Styret som PDF-fil kan du se her

ajour 8. mars 2018

 Til toppen ]


Borettslag

Lunden Borettslag

Borettslaget består av 14 boenheter og ligger i Skriverlunden 1 - 14 . Leilighetene ble bygget i 1990, og har en boligflate på 78 m2.


- Fra 1. januar 2013 er avdrag på boliglånet inkludert i felleskostnadene.

Lunden

 

Gullibrinken Borettslag


Svensrudhamna

Borettslaget består av 18 boenheter fordelt på 2 byggetrinn:

Gullibrinken 1 med 12 leiligheter i Nedre Badstuveg 22 -32 og Vinterstubben 4 – 14. Leilighetene ble bygget i 1991, og har en boligflate på 78 m2.


Svensrudhamna

 

Gullibrinken 2 med 6 leiligheter i Svendsrudhavna 6 -11. Leilighetene ble bygget i 2007, og har en boligflate på 85 m2.

Vinterstubben

Nedre Badstuveg


 Høststubben Borettslag


Høststubben

Borettslaget består av 51 boenheter fordelt på 4 byggetrinn:

Høststubben 1 med 15 leiligheter i Høststubben 1 – 15, og 3 leiligheter i Gullivegen 12 – 16. Leilighetene ble bygget i 2000, og har en boligflate på 85 m2.

Høststubben 2 med 7 leiligheter i Gullivegen 2 – 15, og 9 leiligheter i Sommerstubben 1 -10. Leilighetene ble bygget i 2001, og har en boligflate på 85 m2.

Høststubben 3 med 4 leiligheter i Vårstubben 1 -7, og 4 leiligheter i Gullivegen 3 – 9. Leilighetene ble bygget i 2002, og har en boligflate på 85 m2.

Høststubben 4 med 3 leiligheter i Gullivegen 18 – 22. Leilighetene ble bygget i 2004, og har en boligflate på 85 m2.

 


Vårstubben

 


Sommerstubben

 


Gullivegen


Sommerstubben

Vårstubben

Høststubben

Gullivegen

 

Fjellflokkvegen Borettslag

Borettslaget består av 18 boenheter fordelt på 2 byggetrinn:

Byggetrinn 1 med 12 leiligheter i Fjellflokkvegen 1 – 12. Leilighetene ble bygget i 2015, og har en boligflate på 85 m2

Byggetrinn 2 med 6 leiligheter i Ballblomvegen 1 – 6. Leilighetene ble bygget i 2015, og har en boligflate på 85 m2

 


Fjellflokkvegen

Fjellflokkvegen

Ballblomvegen

Ballblomvegen

 

Samtlige leiligheter er bygget på ett plan og har 2 soverom, 2 boder og carport. I felleskostnadene ligger nedbetaling av lån, forsikring utvendig hus, snørydding og grusing, renovasjon og Canal Digital kabel tv og bredbånd (ikke bredbånd i Lunden). Strøm, vann og kloakkgebyr kommer i tillegg.

Samtlige boenheter er registrert som selvstendige borettslag ved Brønnøysundregisteret, og med hvert sitt valgte styre. Forretningsplan utføres i.h.t kontrakt av Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag A/L

[ Til toppen ]


Innmelding

Her kan du hente en innmeldingsblankett (Word-fil) for medlemskap i DES-klubben. Blanketten fylles ut og sendes styreleder per epost jner@online.no eller som brevpost til Johan Nersveen, Persvegen 5, 2212 Kongsvinger.

I henhold til DES-klubbens vedtekter må følgende kriterier oppfylles for å bli medlem:

  • - Medlemskapet er begrenset til personer som er bosatt i, eller har en særskilt tilknytning til Kongsvinger kommune.

  • - Man må ha fylt 40 år.

  • - Det skal innbetales et månedlig beløp på kr 200.- på en rentebærende konto i Sparebanken Hedmark.

  • - Det skal innbetales en medlemskontingent pr. år på kr 150.-

Avbrytes medlemskapet, står innbetalt kontobeløp til fri disposisjon for kontoinnehaveren.

Bolig tildeles av klubbens styre etter medlemsansiennitet som er innmeldingsdato, og under den forutsetning at medlemmet har fylt 60 år.

Søknad om medlemskap sendes til DES-klubbens styre ved leder. Søknaden skal inneholde søkers fulle navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, ev epost adresse, ektefelle/samboers fulle navn og fødselsdato. Hvis søkeren ikke bor i Kongsvinger kommune, men har en særskilt tilknytning til kommunen, skal grunnen oppgis.

Etter godkjent medlemskap avtales et møte for opprettelse av konto med en av våre kontakter i Sparebanken Hedmark.


Ny rutine ved innmelding i DES Kongsvinger

Utgangspunktet er at banken handterer det som gjelder etablering av kundeforhold og konto i banken, mens DES handterer alt som har med medlemskap og øvrige forhold.

Informasjon om DES, vedtekter, medlemskap, krav til sparing etc. er DES sitt ansvar, og kunden må henvende seg til DES eller søke informasjon på nett. DES fører selv kontroll med medlemslister.

Banken informerer om rutiner for kundeetablering, kontoåpning og tilknytning av spareavtaler etc.

Nytt medlem

· Nytt medlem finner skjema for innmelding eller får levert av DES. Banken har mulighet til å utlevere dette hvis nettløsning ikke er et alternativ.

· Nytt medlem sender innmeldingsskjema til DES ved styrets leder.

· DES sender godkjent innmeldingsskjema med påført medlemsnummer til banken. I banken legges skjemaet i ventearkiv fram til bankens avtalte møte med kunden avholdes.

· DES gir nytt medlem melding om å kontakte banken for å avtale møte for etablering av DES-konto.

· I fysisk møte med banken blir medlemmet legitimert, kunde-kontrakt etablert, konto åpnet, fast sparing og årlig trekk av medlemsavgift lagt inn på avtalegiro. Det søkes å gjøre mest mulig ved bruk av bank-id.

· Banken overleverer/sender mail/brev til kunden med info om kontonummer, medlemsnummer og spareavtalen.

· Banken sender mail til DES med bekreftelse på at konto er åpnet og sparing etablert på den aktuelle kunden.

Avslutte kundens DES-konto

· Melding om avslutning av konto skjer skriftlig fra medlemmet/kunden til banken

· Banken avslutter konto, sletter betalingsavtaler og overfører saldo etter kundens skriftlige ønske.

· Banken sender brev til DES-klubben om at avslutning av DES-konto er foretatt.

· DES foretar selv oppdatering av sine medlemslister.

[ Til toppen ]


Viktige kontakter

Viktige kontakter for deg, DES-klubben og borettslagene finner du her som PDF-fil.

[ Til toppen ]

 
Nyheter

For medlemmer er leilighet til salgs i Høststubben Borettslag,
Sommerstubben 10,
fra d.d. 2018.04.25
Innhold: Kjøkken, stue, 2 soverom, bad/wc, 2 boder, carport.
Eieform: Andelsleilighet. Byggeår: 2001. Bra 86 m2.
Andel fellesgjeld: 691.812.00.- Felleskostnader: 5000.-
Innskudd inkl. omkostninger: 695.466.00.-

Søknad sendes innen fredag 11.05.2018 til:
Helge Norvalls, Nypevegen 16, 2209 Kongsvinger.
Epost: helge-no@online.no

 


De Eldres Boligspareklubb
DES Kongsvinger

GENERALFORSAMLING

Tirsdag 24. april kl. 1800 I Sanitetens hus i Fjellgata.
Saker som ønskes behandlet sendes pr epost til jner@online.no , og må være styret i hende Innen tirsdag 10. april.

Sakliste:
Åpning
Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 2 Valg av møteleder
Sak 3 Valg av sekretær
Sak 4 Valg av to personer til å underskrive protokollen
Sak 5 Årsberetning 2017
Sak 6 Regnskap 2017
Sak 7 Fastsetting av kontingent, styrehonorar og revisorhonorar 2018
Sak 8 Budsjettforslag 2018
Sak 9 Innkomne saker
Sak 10 Valg
Avslutning

Her kan du lese og/eller skrive ut alle Årsmøtedokumentene som PDF-fil.

 
Informasjon

Protokoll fra årsmøtet 2018 som PDF-fil


Salg av leilighet

I brev om oppsigelse til styreleder i De Eldres Boligspareklubb Kongsvinger (DES Kongsvinger) skal selger oppgi følgende

- eiers navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, borettslag, andelsnummer, og eventuell epost adresse

- oppsigelsesdato, som er dato for ny eiers overtakelse

- eventuelle fullmakter, hvis andre enn eier skal stå for salget

- verges navn – se merknad under

- skifteattest ved dødsbo

- leilighetens takstdokument ved nåværende eiers overtakelse

- oppgi hva som er blitt utført i leiligheten og som kan ha betydning ved fastsettelse av ny takst ved overdragelse til ny andelseier
Husk dokumentasjon/kvittering på hva som er utført.

Merknad: Hvis behov for oppnevnelse av verge, skal søknad sendes Vergeavdelingen ved Fylkesmannen i Hedmark

Etter at ny takst er utført av autorisert takstmann, og brev om oppsigelse er mottatt av styreleder i DES Kongsvinger, vil annonse bli satt inn på fredager i avisen Glåmdalen og på våre WEB sider (des klubben i kongsvinger)

Etter avholdt styremøte i DES Kongsvinger vil søker med høyest ansiennitet få et skriftlig tilbud om kjøp av leilighet. Etter mottak av skriftlig bekreftelse på kjøp og når alle formaliteter er i orden, skal selger sammen med kjøper møte hos Lise Eilertsen ved Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag (KOBBL) for inngåelse av kontrakt.

Ved all skriftlig kommunikasjon oppfordres det til å benytte epost for de som har tilgang til det.

Omkostninger for selger

- Kontrakt og oppgjør Kr. 12 500.-
- Hjemmelserklæring Kr. 430.-
- Grunnbokutskrift Kr. 398.-
- Eierskiftegebyr Kr. 5 125.-

Søknad og kjøp av leilighet

Etter annonsering om leilighet til salgs på fredager i avisen Glåmdalen og på våre WEB sider (des-klubben i Kongsvinger), skal søknad sendes skriftlig innen 14 dager til styreleder i De Eldres Boligspareklubb Kongsvinger (DES Kongsvinger).

Etter avholdt styremøte for vurdering av søknadene vil medlem med høyest ansiennitet motta et skriftlig tilbud om kjøp av leiligheten. Et skriftlig bekreftende svar må være styreleder i hende innen 1 uke. Ønsker man å trekke seg skal dette meldes skriftlig.

Etter at styreleder har mottatt skriftlig bekreftelse på kjøp og alle formaliteter er i orden, skal kjøper sammen med selger møte hos Lise Eilertsen ved Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag (KOBBL) for inngåelse av kontrakt.

Ved all skriftlig kommunikasjon oppfordres det til å benytte epost for de som har tilgang til det.

Omkostninger for kjøper

Hjemmelsoverføring kr 430,-
Pantedokument kr 430,-
Grunnboksutskrift kr 199,-
Gebyr til DES kr 5 000,-

[ Til toppen ]


Byggeplaner

[ Til toppen ]

Besøks-
teller:

statistics

Nyheter

Informasjon

Borettslag

Byggeplaner

Vedtekter

Innmelding

Styre

Adresser

Viktige kontakter

Historikk

DES-Norge

WEB-ansvarlig

[ Til toppen ] | Siden er sist oppdatert: 20.01.19 | [Hjem til DES-Norge]