Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Haugesund DEBO | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Nesbyen | Oppegård | Rælingen | Sande | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Tjøme | Ullensaker | Vadsø | Østensjø | Ål


DES-klubben i Kongsvinger

 
Historikk

De Eldres Boligspareklubb i Kongsvinger ble stiftet i samarbeid med Vinger Sparebank på et møte på Vinger hotell 12. mai 1986. Det ble der valgt et interimsstyre med Mikael Næss som formann.

Formålet var å hjelpe eventuelle medlemmer til å skaffe seg egnet bolig i alderdommen – boliger som var spesielt utformet med tanke på eldre menneskers praktiske og sosiale behov.

Dannelse og drift av DES-klubber er et godt supplement til eldreomsorgen og en økonomisk gevinst for kommunene.

[ Til toppen ]


Vedtekter

Vedtatt på Generalforsamling 28. april 1992

Revidert:
- Generalforsamling 29. april 2002
- Generalforsamling 28. april 2003
- Generalforsamling   4. april 2006
- Generalforsamling 19. april 2010
- Generalforsamling 24. april 2014
- Generalforsamling 21. april 2015

§ 1. Formål

Formålet for De Eldres Boligspareklubb-Kongsvinger er å sette medlemmene i stand til å skaffe seg bolig ved oppsparing av nødvendig egenkapital, og arbeide for å skaffe til veie slike boliger.

§ 2. Medlemskap

Tegning og opprettholdelse av medlemskap er begrenset til personer som er bosatt i, eller har en særskilt tilknytning til Kongsvinger kommune. Ektepar i fellesskap og enslige personer kan tegne medlemskap i De Eldres Boligspareklubb- Kongsvinger. Vilkåret for medlemskap er at enslige, eller den ene av ektefellene er fylt 40 år. Videre er det et vilkår for medlemskap at det blir innbetalt et visst månedlig minimumsbeløp på en rentebærende konto for medlemmet i den bank eller kredittinstitusjon som styret finner det gunstigs å ha en spesiell avtale med. Når særlige forhold foreligger, kan styret samtykke i at den månedlige sparing opphører for en viss periode uten tap av ansiennitet.

Avbrytes sparingen uten samtykke, suspenderes straks vedkommende medlemskap i klubben. Gjenopptas sparingen innen 6 måneder, oppheves suspensjonen forutsatt at de i mellomtiden forfalte spareterminer samtidig innbetales. Etter 6 måneders mislighold av spareplikten, kan styret underrette vedkommende om at medlemskapet er opphørt, og at innestående sparebeløp på kontoen kan disponeres fritt.

Spareplikten kan oppfylles gjennom forskuddsinnbetaling av samlet beløp for flere måneder. Uttak til andre formål enn hva som er beskrevet i § 1 kan – om medlemskapet skal beholdes – bare skje etter samtykke fra styret. I motsatt fall mister en automatisk medlemskapet.

Spareplikten gjelder ikke ut over 25 års medlemskap. Spareplikten opphører når et medlem er blitt tildelt bolig, men medlemskapet i klubben skal fortsette mot vanlig kontingent. Medlemskap i klubben kan ikke arves.

§ 3. Overtakelse/salg av bolig

Medlemskap i De Eldres Boligspareklubb er en forutsetning for å kunne overta en bolig, som er skaffet til veie gjennom klubbens virksomhet. Bolig tildeles av klubbens styre etter medlemsansiennitet. Ansienniteten bestemmes med utgangspunkt i innmeldingsdato som klubbmedlem. Enhver andelseier må godkjennes av borettslaget, og må ha fylt 60 år.

Ved førstegangs innflytting i nytt boligprosjekt kan aldersgrensen settes ned til 55 år. Dette kan bli aktuelt hvis det oppstår vanskeligheter med salg av nye boliger.

I vedtektene for de borettslag som De Eldres Boligspareklubb - Kongsvinger medvirker til opprettholdelse av, innarbeides regler som sikrer at leiligheter som blir ledige ved andelshavers fraflytting eller død, kan overtas av klubbens medlemmer etter innstilling fra styret.

Ved fraflytting eller død skal andelsleiligheten overdras gjennom styret i DES-klubben. Overdragelsesbeløpet for en andel skal ikke overstige opprinnelig kostpris (innskudd + andel av lån) justert med endringene i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra første gangs ervervelse ved nybygg til dato for avhendelse. Det tillegges varige påkostninger og andel av formue/disponible midler i borettslaget i henhold til årsmeldingen for andelen eller i henhold til avregnet verdier ifølge regnskap pr dato. Det skal gis fradrag for slitasje og elde, samt manglende vedlikehold og skader. Varige påkostninger, eventuelle fradrag og overdragelsesbeløpet fastsettes av sertifisert takstmann oppnevnt av DES- klubben i samråd med borettslagets styre. Salg av andelen skal bare skje ved forretningsfører eller annen godkjent megler/advokat som har bevilling og som er oppnevnt av DES- klubben i samråd med borettslagets styre.

§ 4. Styrets sammensetting/valgperioder

Styrets sammensetting i De Eldres Boligspareklubb-Kongsvinger består av 5 personer med 3 vararepresentanter. Styret velges for 2 år ad gangen. Første gang etter ett år hvor 2 styremedlemmer går ut etter loddtrekning. Vararepresentanter velges for ett år. Styrets leder velges ved særskilt valg for inn til 2 år ad gangen. Den til enhver tid sittende styreformann og ett styremedlem, alternativt 3 styremedlemmer, i fellesskap forplikter klubben med sin underskrift.

§ 5. Vedtektsendringer

Til vedtektsendringer kreves 2/3 av de fremmøtte på generalforsamlingen. Ektepar utgjør en stemme. Hver av de fremmøtte kan møte med fullmakt.

§ 6. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av april. Innkalling skal skje innen 4 uker før avholdelse. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 14 dager før avholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel, men skal være på minst tre dager. Saker som skal behandles skal være angitt i innkallingen.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Styrets beretning

2. Revidert regnskap

3. Fastsettelse av kontingent, styrehonorar

4. Innkommende forslag

5. Valg:

  • a. Leder
  • b. Styremedlemmer
  • c. Vararepresentanter
  • d. En revisor samt vararepresentant for 2 år
  • e. Valgkomité på 3 medlemmer med 1 vararepresentant for 1 år
  • f. Styrets representant med personlig vararepresentant til styrene i borettslagene i De Eldres Boligspareklubb-Kongsvinger

§ 7. Vedtekter i borettslag

Vedtekter i borettslag som dannes som medlem av De Eldres Boligspareklubb-Kongsvinger kan ikke stå i strid med de vedtekter som klubben til enhver tid har. Endringer i vedtektene i de enkelte borettslag er ikke gyldig uten samtykke fra styret i klubben.

PDF-fil for utskrift av vedtektene finner du her.

[ Til toppen ]


Styre
 

Leder

Johan Nersveen

Persvegen 5 – 2212 Kongsvinger, mob 905 46 855, e-post : jner@online.no

Nestleder

Arve Frydenlund

62 81 89 22 / 915 19 637 arfryd@online.no

Sekretær

Kari Isnes

971 83 571 kaisnes@online.no

Kasserer

Jorun Holtbakk

934 77 022 jholtbak@online.no

Styremedlem

Kjell Haget

62 81 71 48 / 900 54 058 kjell.haget@icloud.com

Vararepresentanter

Dagrun Nordli

977 36 369 dhnordli@online.no

 

Kjell Rogstadmoen

994 15 371 kje-rog@hotmail.com

 

Britt Belbo

901 58 752 britt.belbo@gmail.com

Revisor

Birger Duelien

922 53 568

Vararepresentant

Hans O.
Bjørnstadhaugen

62 81 36 10

Valgkomite

Egil Bjørkli leder

62 81 40 87

 

Unni Aarstad

62 81 61 90 / 481 03 795

 

Brit Bøhnsdalen

958 42 925

Vararepresentant

Leif Smestad

62 81 36 68

Styrets representant med personlig vararepresentant til styrene i borettslagene i De Eldres Boligspareklubb – Kongsvinger

Johan Nersveen med vararepresentant Arve Frydenberg

ajour 25. april 2017

 Til toppen ]


Borettslag

Lunden Borettslag

Borettslaget består av 14 boenheter og ligger i Skriverlunden 1 - 14 . Leilighetene ble bygget i 1990, og har en boligflate på 78 m2.


- Fra 1. januar 2013 er avdrag på boliglånet inkludert i felleskostnadene.

Lunden

 

Gullibrinken Borettslag


Svensrudhamna

Borettslaget består av 18 boenheter fordelt på 2 byggetrinn:

Gullibrinken 1 med 12 leiligheter i Nedre Badstuveg 22 -32 og Vinterstubben 4 – 14. Leilighetene ble bygget i 1991, og har en boligflate på 78 m2.


Svensrudhamna

 

Gullibrinken 2 med 6 leiligheter i Svendsrudhavna 6 -11. Leilighetene ble bygget i 2007, og har en boligflate på 85 m2.

Vinterstubben

Nedre Badstuveg


 Høststubben Borettslag


Høststubben

Borettslaget består av 51 boenheter fordelt på 4 byggetrinn:

Høststubben 1 med 15 leiligheter i Høststubben 1 – 15, og 3 leiligheter i Gullivegen 12 – 16. Leilighetene ble bygget i 2000, og har en boligflate på 85 m2.

Høststubben 2 med 7 leiligheter i Gullivegen 2 – 15, og 9 leiligheter i Sommerstubben 1 -10. Leilighetene ble bygget i 2001, og har en boligflate på 85 m2.

Høststubben 3 med 4 leiligheter i Vårstubben 1 -7, og 4 leiligheter i Gullivegen 3 – 9. Leilighetene ble bygget i 2002, og har en boligflate på 85 m2.

Høststubben 4 med 3 leiligheter i Gullivegen 18 – 22. Leilighetene ble bygget i 2004, og har en boligflate på 85 m2.

 


Vårstubben

 


Sommerstubben

 


Gullivegen


Sommerstubben

Vårstubben

Høststubben

Gullivegen

 

Fjellflokkvegen Borettslag

Borettslaget består av 18 boenheter fordelt på 2 byggetrinn:

Byggetrinn 1 med 12 leiligheter i Fjellflokkvegen 1 – 12. Leilighetene ble bygget i 2015, og har en boligflate på 85 m2

Byggetrinn 2 med 6 leiligheter i Ballblomvegen 1 – 6. Leilighetene ble bygget i 2015, og har en boligflate på 85 m2

 


Fjellflokkvegen

Fjellflokkvegen

Ballblomvegen

Ballblomvegen

 

Samtlige leiligheter er bygget på ett plan og har 2 soverom, 2 boder og carport. I felleskostnadene ligger nedbetaling av lån, forsikring utvendig hus, snørydding og grusing, renovasjon og Canal Digital kabel tv og bredbånd (ikke bredbånd i Lunden). Strøm, vann og kloakkgebyr kommer i tillegg. Samtlige boenheter er registrert som selvstendige borettslag ved Brønnøysundregisteret, og med hvert sitt valgte styre. Forretningsplan utføres i.h.t kontrakt av Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag A/L

[ Til toppen ]


Innmelding

Her kan du hente en innmeldingsblankett (Word-fil) for medlemskap i DES-klubben. Blanketten fylles ut og sendes styreleder per epost jner@online.no eller som brevpost til Johan Nersveen, Persvegen 5, 2212 Kongsvinger.

I henhold til DES-klubbens vedtekter må følgende kriterier oppfylles for å bli medlem:

  • - Medlemskapet er begrenset til personer som er bosatt i, eller har en særskilt tilknytning til Kongsvinger kommune.
  • - Man må ha fylt 40 år.
  • - Det skal innbetales et månedlig beløp på kr 200.- på en rentebærende konto i Sparebanken Hedmark.
  • - Det skal innbetales en medlemskontingent pr. år på kr 150.-

Avbrytes medlemskapet, står innbetalt kontobeløp til fri disposisjon for kontoinnehaveren.

Bolig tildeles av klubbens styre etter medlemsansiennitet som er innmeldingsdato, og under den forutsetning at medlemmet har fylt 60 år.

Søknad om medlemskap sendes til DES-klubbens styre ved leder. Søknaden skal inneholde søkers fulle navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, ev epost adresse, ektefelle/samboers fulle navn og fødselsdato. Hvis søkeren ikke bor i Kongsvinger kommune, men har en særskilt tilknytning til kommunen, skal grunnen oppgis.

Etter godkjent medlemskap avtales et møte for opprettelse av konto med en av våre kontakter i Sparebanken Hedmark.

[ Til toppen ]


Viktige kontakter

Kobbl

Lise Eilertsen Overdragelse av leilighet

958 39 773

Epost: le@bonooppgjor.no

 

Heidi Bjørnstad Økonomisjef

902 75 569

Epost: hb@kobbleiendom.no

 

Ada Bakken Regnskapskonsulent

924 24 503

Epost: ab@kobbl.no

 

Anne-Grethe Solheim Regnskapskonsulent

924 24 563

Epost: ags@kobbl.no

 

Cecilie Thinn Regnskapskonsulent

974 11 209

Epost: ct@kobbl.no

 

Karen M. T. Hansen Kunderådgiver

971 02 865

Epost: kth@kobbl.no

 

Sanitetens hus

Mary Johansen Lokalutleie

O. Schøyens veg 8

2213 Kongsvinger

952 24 541

 

Lunden Borettslag

Arne Pettersen Styreleder

Skriverlunden 8

2214 Kongsvinger

416 53 909

Epost: arneeiv@online.no

 

Høststubben Borettslag

Erik Holen Styreleder

Gullivegen 16

2208 Kongsvinger

911 71 179

Epost: eriholen@online.no 

Sparebanken Hedmark

Bente Ystenes DES kontakt

915 56 617

Epost: bente.ystenes@sparebanken-hedmark.no

 

Tore Gunnar Ramstad DES kontakt

918 14 478

Epost: tgr@sparebanken-hedmark.no

 

Nordbohus

Per Gunnar Gjermshus Leder

62 82 13 30 / 916 70 518

Epost: kongsvinger@nordbohus.no

 

DES Norge

Idar Furuseth WEB kontakt

64 86 35 33 / 907 90 856

Epost: idar.furuseth@gmail.com

 

Glåmdalen

Bjørg Neskvern Annonser

977 72 301

Epost: bjorg.neskvern@glomdalen.no

 

Taksering

Tore Lien DES takstmann

Winsnes gt. 47

2212 Kongsvinger

905 72 744

Epost: torelien@online.no

 

Gullibrinken Borettslag

Terje Hansen Styreleder

Nedre Badstuveg 26

2208 Kongsvinger

62819076 / 992 88 999

 

Fjellflokkvegen Borettslag

Arve Frydenberg Styreleder

Fjellflokkvegen 7

2208 Kongsvinger

915 19 637

Epost: arfryd@online.no

[ Til toppen ]

 
Nyheter

For medlemmer er leilighet til salgs i Lunden Borettslag,

 Skriverlunden 13, fra d.d., 2017.

Innhold: Kjøkken, stue, 2 soverom, bad/wc,2 boder og carport.

Eierform: Andelsleilighet. Byggeår: 1990. Bra: 74 m2.

Andel fellesgjeld: 328.060,00 kr.  Felleskostnader: 3988,00 kr.

Innskudd inkl. omkostninger: 864.934,00 kr.

Søknad sendes innen fredag, 8.sept., 2017 til:

Johan Nersveen, Persvegen 5, 2212 Kongsvinger

jner@online.no

Her kan du se plantegning av Skriverlunden 13 (PDF-fil)

 
Informasjon

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

(Styreperioden 26. april 2016 – 25. april 2017)

Styrets sammensetning:
Leder: Helge Norvalls Nestleder: Arve Frydenberg
Sekretær: Kari Isnes Kasserer : Jorun Holtbakk
Styremedlem : Kjell Haget Varamedlemmer :
Britt Belbo, Dagrun Nordli, Kjell Rogstadmoen

Øvrige tillitsvalgte: Revisor : Birger Duelien Vara : Hans Otto Bjørnstadhaugen

Endring i perioden : P.g.a. helsesituasjonen er Birger Duelien etter søknad til styret fritatt for verv i DES Kongsvinger.

Valgkomitè: Egil Bjørkli (leder) , Unni Aarstad, Brit Bøhnsdalen, Leif Smestad (vara). Endring i perioden : P.g.a. høy alder er Egil Bjørkli etter søkand til styret fritatt for verv i DES Kongsvinger.

Styrets repr. med personlig vararepres. til styrene i borettslagene i DES Kongsvinger: Helge Norvalls, Arve Frydenberg (vara)

Generelt : Siste generalforsamling ble avholdt 26. april 2016. Det er i løpet av året avholdt 4 styremøter og 1 felles kontakt- og informasjonsmøte for styrelederne i borettslagene med representanter for Sparebanken, KOBBL og ny takstmann.

Generalforsamling i DES Norge ble avholdt 2. mai 2016, og fra Kongsvinger deltok Kjell Rikardt Berget og Jorun Holtbakk.

I perioden har 2 DES-boliger skiftet eier : Høststubben 4 : 359 Turid Høiby, Sommerstubben 3 : 267 Birger Duelien

DES Kongsvinger har 540 medlemmer. 464 medlemmer er 60 år eller eldre, og fyller dermed kravet til å få tildelt DES-bolig. Av disse bor 101 i DES-boliger. 363 medlemmer er dermed potensielle boligsøkere.

Våren 2017 har styret hatt en rekke forberedende kontaktmøter med tomteiere, utbyggere, entreprenører og banker med målsetting å komme i gang med nye boligprosjekter. Når eventuelle prosjekter blir konkretisert, blir medlemmene informert gjennom omtaler på hjemmesiden til DES-Norge.no og i media, samt egne informasjonsmøter.

Året viser et overskudd på kr. 19.436,47 og en egenkapital på kr. 226.874,28

Kongsvinger 22. mars 2017.

Helge Norvalls Arve Frydenberg Kari Isnes

Kjell Haget Jorun Holtbakk

 

Salg av leilighet

I brev om oppsigelse til styreleder i De Eldres Boligspareklubb Kongsvinger (DES Kongsvinger) skal selger oppgi følgende

- eiers navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, borettslag, andelsnummer, og eventuell epost adresse

- oppsigelsesdato, som er dato for ny eiers overtakelse

- eventuelle fullmakter, hvis andre enn eier skal stå for salget

- verges navn – se merknad under

- skifteattest ved dødsbo

- leilighetens takstdokument ved nåværende eiers overtakelse

- oppgi hva som er blitt utført i leiligheten og som kan ha betydning ved fastsettelse av ny takst ved overdragelse til ny andelseier
Husk dokumentasjon/kvittering på hva som er utført.

Merknad: Hvis behov for oppnevnelse av verge, skal søknad sendes Vergeavdelingen ved Fylkesmannen i Hedmark

Etter at ny takst er utført av autorisert takstmann, og brev om oppsigelse er mottatt av styreleder i DES Kongsvinger, vil annonse bli satt inn på fredager i avisen Glåmdalen og på våre WEB sider (des klubben i kongsvinger)

Etter avholdt styremøte i DES Kongsvinger vil søker med høyest ansiennitet få et skriftlig tilbud om kjøp av leilighet. Etter mottak av skriftlig bekreftelse på kjøp og når alle formaliteter er i orden, skal selger sammen med kjøper møte hos Lise Eilertsen ved Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag (KOBBL) for inngåelse av kontrakt.

Ved all skriftlig kommunikasjon oppfordres det til å benytte epost for de som har tilgang til det.

Omkostninger for selger

- Kontrakt og oppgjør Kr. 12 500.-
- Hjemmelserklæring Kr. 430.-
- Grunnbokutskrift Kr. 398.-
- Eierskiftegebyr Kr. 5 125.-

Søknad og kjøp av leilighet

Etter annonsering om leilighet til salgs på fredager i avisen Glåmdalen og på våre WEB sider (des-klubben i Kongsvinger), skal søknad sendes skriftlig innen 14 dager til styreleder i De Eldres Boligspareklubb Kongsvinger (DES Kongsvinger).

Etter avholdt styremøte for vurdering av søknadene vil medlem med høyest ansiennitet motta et skriftlig tilbud om kjøp av leiligheten. Et skriftlig bekreftende svar må være styreleder i hende innen 1 uke. Ønsker man å trekke seg skal dette meldes skriftlig.

Etter at styreleder har mottatt skriftlig bekreftelse på kjøp og alle formaliteter er i orden, skal kjøper sammen med selger møte hos Lise Eilertsen ved Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag (KOBBL) for inngåelse av kontrakt.

Ved all skriftlig kommunikasjon oppfordres det til å benytte epost for de som har tilgang til det.

Omkostninger for kjøper

Hjemmelsoverføring kr 430,-
Pantedokument kr 430,-
Grunnboksutskrift kr 199,-
Gebyr til DES kr 5 000,-

[ Til toppen ]


Byggeplaner

[ Til toppen ]

Besøks-
teller:

statistics

Nyheter

Informasjon

Borettslag

Byggeplaner

Vedtekter

Innmelding

Styre

Adresser

Viktige kontakter

Historikk

DES-Norge

WEB-ansvarlig

[ Til toppen ] | Siden er sist oppdatert: 23.08.17 | [Hjem til DES-Norge]