Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Haugesund DEBO | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Nesbyen | Oppegård | Rælingen | Sande | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Tjøme | Ullensaker | Vadsø | Østensjø | Ål


Informasjon fra DES-klubben i Oppegård

 
Nyheter

Denne plassen er forbeholdt klubbens nyeste informasjon: ledige leiligheter, årsmøter, osv.

[ Til toppen ]


Informasjon

Litt om arbeidet vårt

Vi bor i en kommune hvor tilgang til sentrale tomter for seniorer har vært en mangelvare i svært mange år. DES-klubben, som altså drives på høyst frivillig basis, har arbeidet og arbeider ”tett på” politikere og administrasjonen i Oppegård kommune for å legge til rette for DES-boliger.

Boligtilbud. Medlemmer over 50 år gis rett til å kjøpe/overta bolig. Pr. 01.01.2016 finnes det i kommunen 67 seniorleiligheter hvor du som medlem automatisk får tilbud når leiligheter utlyses for salg: Tonevangen Borettslag 33 leiligheter, Kornmoenga Borettslag 18 leiligheter, og Hareveien 7 og Sameiet Hareveien 7 16 leiligheter. Sameiet Hareveien 7 er ikke tilsluttet DES-klubben, men medlemmene har forkjøpsrett.

[ Til toppen ]


Borettslag

Tonevangen (Tonevangen Borettslag) De første leiligheten stod ferdig for innflytting 20.12.1984. Beliggenhet ca. 500m fra Kolbotn sentrum, 33 leiligheter, to - og treroms i størrelser fra 68 - 87m2, innendørs garasje i kjeller med heis, samt romslig utendørs parkering. Det er lokaler for fysioterapeut og frisør, og fellesrommet Tonestua – selskapslokale, møterom/bibliotek og hobbyverksted. Tonestua benyttes bl.a. til regelmessige hyggeaftener hver 14. dag.

Rekkehus plassert rundt et trivelig grøntareal.


Kornmoenga Borettslag
Den topp moderne blokken sto innflytningsklar i juni 2012, og har 18 leiligheter i tre ulike størrelser: 49, 94 og 95 m2 - 2, 3 eller 4 roms. Heis. Høy standard. Parkett i alle rom, flislagt bad. Romslig kott/garderobe. Leilighetene på 95m2 har i tillegg eget gjestetoalett. Oppvarming/ varmtvann fra fjernvarme. Varmekabel(elektrisk) på bad. Hver leilighet har en bod i tilknytning til den romslige syd/vestvendt terrasse, samt en sportsbod i kjeller. TV/radio/internett via fellesanlegg. Parkering i kjeller. De største leilighetene har to p-plasser. Fellesrom i underetasjen. Vaktmestertjenester.


Klikk på bildet for å se en større versjon

Ca. 200m til Tårnåsen senter med bl.a.: matvarer, klær, sko, blomster, apotek, postkontor, legesenter, tannlege, frisør, spisesteder, velværeklinikk. Ellers finnes i området Tårnåsen aktivitetssenter og Øståsen kirke. Buss-stopp for reisende retning Oslo, Kolbotn og Greverud hver ½ time.
Knappe 150m fra blokka ligger Sør-marka med flotte tur- og sykkelveier, stier, skiløyper og lysløype.

[ Til toppen ]


Byggeplaner

[ Til toppen ]


Vedtekter

Vedtekter for Oppegård Boligspareklubb for Eldre
Stiftet 24. november 1981- vedtektene sist endret og godkjent av årsmøtet 2015.

§ 1 Formål

Formålet for Oppegård Boligspareklubb for eldre (Boligspareklubben) er å sette medlemmene i stand til å skaffe seg seniorbolig ved oppsparing av egenkapital – og å arbeide for fremskaffing av slike boliger.

§ 2 Medlemskap

Vilkår for medlemskap er at vedkommende er fylt 40 år og er, eller i lengre tid har vært, bosatt i Oppegård kommune. Styret gis fullmakt til å avgjøre om kriteriet for medlemskap etter denne bestemmelsen er oppfylt. For ektefeller eller samboere er det tilstrekkelig at den ene part er medlem. Ved død går medlemskapet automatisk over på gjenlevende ektefelle/samboer. Hvert medlem opprettholder sin ansiennitet ved skilsmisse eller oppløsning av samboerskap. Videre er det et vilkår at medlemmet sparer et visst månedelig minimumsbeløp på en rentebærende konto for medlemmet i den bank eller kredittinstitusjon styret finner det gunstig å inngå en spesiell avtale med.

Sparing skjer med kr. 2.400,- pr. år. Spareplikt opphører når saldo på sparekonto overstiger kr. 50.000,-. Uttak til andre formål enn boligkjøp og som reduserer saldoen til under kr. 50.000,-, kan bare skje etter samtykke fra styret. I motsatt fall mister man automatisk medlemskapet. Spareplikten opphører når medlemmet er tildelt bolig.

Medlemskapet må opprettholdes så lenge medlemmet bor i medlemsbolig

§ 3 Boligtildeling

Medlemmer som er over 50 år gis rett til å kunne overta bolig som er skaffet tilveie gjennom Boligspareklubbes virksomhet. Bolig tildeles av Boligspareklubbens styre etter medlemsansiennitet. Ved lik ansiennitet skal alder være avgjørende – slik at eldre går foran yngre.

I vedtektene for de borettslag som boligspareklubben medvirker til opprettelsen av, innarbeides regler som sikrer at leiligheter som blir ledig ved fraflytting eller død, kan overtas av Boligspareklubbens medlemmer etter innstilling av styret. Blir leiligheten solgt i det «åpne markedet» må kjøper melde seg inn i Boligspareklubben før leiligheten kan overtas. Overtagelsesprisen for boligen skal ikke overstige opprinnelig kostpris justert med endringer i byggekostnadsindeksen(SSB) fra erverv til avhendelse, med tillegg for varig påkostninger, og med fradrag for slitasje og elde samt manglende vedlikehold og skade. Boligklubbens styre skal godkjenne takstmann.

Barn av medlem kan (uansett ansiennitet) overta boligen ved arv etter avdøde foreldre under forutsetning av at arveberettigede er medlem av Boligspareklubben og er over 50 år.

Framleie av boligen kan kun skje med samtykke fra Boligspareklubbens styre, og normalt ikke ut over ett år.

§ 4 Styret

Styret i Boligspareklubben består av 5 – fem - medlemmer med 3 – tre - varamedlemmer.

Styremedlemmene velges av generalforsamlingen for 2 – to - år ad gangen.

Styrets leder velges ved særskilt valg.

Varamedlemmene velges for en periode på 1 – ett – år.

§ 5 Valgkomitè

Valgkomiteen består av 3 – tre – medlemmer med 1 – ett – varamedlem som velges av generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal i god tid før generalforsamlingen sende styret forslag til kandidater til de verv som skal besettes på generalforsamlingen. Valgperiode 1 – ett – år.

Valgkomiteen velger selv sin leder.

§ 6 Generalforsamlingen

Til generalforsamlingen, som holdes hvert år innen utgangen av mars måned, blir medlemmer i Boligspareklubben innkalt med 14 dagers varsel.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes skriftlig til styret innen utgangen av februar måned.

På generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

1. Styrets beretning

2. Regnskap

3. Fastsettelse av kontingent

4. Valg av styremedlemmer med varamedlemmer, 2 – to - revisorer og valgkomitè med
    varamedlem.

5. Innkomne forslag

6. Eventuelle vedtektsendringer

§ 7 Vedtektsendringer

For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de fremmøtte på generalforsamlingen.

23.03.2011

[ Til toppen ]


Innmelding

Medlemskap.
For å være medlem i DES-Klubben må en ha fylt 40 år, og årskontingent er p.t. kr. 200,-. Medlemskapet opprettes ved å ta kontakt med styres leder:

                        Rolf Arnesen, mobil  90923164 eller via email: rolarn2@online.no

                        Ved innmelding skal du oppgi: Fullt navn, fødselsdato og adresse.

Hvorfor DES-medlemsskap? – se www.des-norge.no

Kontaktpersoner/styret
Rolf Arnesen, Tårnåsen - styreformann telefon 909 23 164, e-mail: rolarn2@online.no

Bjørn Engebertsen, Oppegård - kasserer, telefon 66 99 34 78, e-mail: boenge@broadpark.no

Øvrige styremedlemmer:
Jan Halvorsen, Sofiemyr, Gunnar Larssen og Berit Scheen, begge Kolbotn

Varamedlemmer til styret:
Svein Aarset, Kolbotn

[ Til toppen ]


Styre

Styret
Rolf Arnesen, Tårnåsen - styreformann telefon 909 23 164, e-mail: rolarn2@online.no

Bjørn Engebertsen, Oppegård - kasserer, telefon 66 99 34 78, e-mail: boenge@broadpark.no

Øvrige styremedlemmer:
Jan Halvorsen, Sofiemyr, Gunnar Larssen og Berit Scheen, begge Kolbotn

Varamedlemmer til styret:
Svein Aarset, Kolbotn

[ Til toppen ]

 

 
Historikk

Oppegård Boligspareklubb for Eldre
(DES-klubben)
stiftet 24. november 1981 har som formål å sette medlemmene i stand til å skaffe seg seniorbolig ved oppsparing av egenkapital, – og å arbeide for fremskaffing av slike boliger. Klubben ledes av et styre som på frivillig basis arbeider for å finne tomtemuligheter og samarbeidspartnere som kan gjennomføre prosjektering og bygging av slike i Oppegård kommune.

Ved årsskiftet 2011 hadde klubben 159 medlemmer.

Oppegård Boligspareklubb for Eldre er medlem av DES–Norge, som på landsbasis representerer 25 spareklubber. DES-Norge samarbeider bl.a. med, Kommunenes Sentralforbund, Husbanken og Kommunaldepartementet.

[ Til toppen ]

[ Til toppen ] | Siden er sist oppdatert: 15.03.16 | [Hjem til DES-Norge]