Samarbeidende
  DES-klubber
 i Norge

 Medlems-klubber: Bygdøy | Bærum | Eidsvoll | eksempel | Geilo | Gjøvik | Gol | Haugesund DEBO | Kongsberg | Kongsvinger | Larvik | Moderklubben | Nesbyen | Oppegård | Rælingen | Sande | Sandefjord | Skedsmo | Ski | Tjøme | Ullensaker | Vadsø | Østensjø | Ål

 

DES-Norge
Spørsmålene er mange når det gjelder DES-Norge og hva organisasjonen står for. Her vil vi forsøke å gi opplysninger og svar på enkelte aktuelle spørsmål.

MÅLGRUPPE:
“40-åringer tar fremtiden i sine egne hender”. Vi sakser fra Oslo & Vi som utkom for noen år siden. “ Mens landets sosialpolitikere har besøkt andre land og blitt nyfrelste for ideen om at eldre bør bo lengst mulig i egne hjem, har norsk virkelighet allerede lenge innrettet seg mot dette. Vi sikter mot å klare oss meste mulig selv. Vi vil bygge og eie våre eldreboliger selv. Normen må bli at de fleste eldre kan hjelpe seg selv”
Virkemiddelet: De eldres boligspareklubber.

DE ELDRES BOLIGSPAREKLUBBER:
Hensiktmessige, rimelige boliger bygget i privat regi har utviklet seg til et viktig supplement til offentlige eldre- og omsorgsboliger. Ideen med opprettelse av DES-klubbene som først ble lansert i Oslo på 70-tallet, har over tid spredt seg over hele landet.
Hensikten var å fremskaffe boliger for eldre. Tilpasset pensjonistenes behov funksjonelt og ikke minst sosialt. I de fleste tilfeller er DES -klubbene stiftet på humanitært grunnlag, ved at “noen” kommer sammen og ser behovet for denne type boliger, og derved oppretter egne borettslag og stor frivillig innsats utfører en lite påaktet samfunnstjeneste til beste for fremtidens pensjonister.

ULEMPER FOR DES:
Etter at prisloven ble opphevet omkring midten av 90 tallet, oppdaget våre andelseiere at der ble mulig å sammenligne denne type bolig med omsetning/formidling med priser etter tilbud og etterspørsel.
Fram til i dag er der brukt mye resurser og til dels store beløp for å avklare hva som skal praktiseres ved omsetning av leiligheter innenfor DES-familien, og hvilke avtaler/regler som den enkelte DES-klubb skulle forholde seg til. Vedtektene for de enkelte DES-klubber har ikke vært godt nok samordnet for å ivareta alle sider ved salg/overføring av andeler etter at borettslaget ble registrert.

SAMARBEIDENDE DES - KLUBBER I NORGE:
Den første samling for DES-klubber ble holdt i 1999 etter innrykk av en annonse i Aftenposten i januar samme år. Det møtte representanter fra 15 klubber, og det ble vedtatt å sette ned et utvalg som skulle forberede stiftelsen av DES-Norge.

DES - NORGE STARTET OPP I 2000.
Formålet for arbeidet er “Å samle De Eldres Boligspareklubber og tilsvarende organisasjoner som skal arbeide for å løse felles problemstillinger.” (§ 2 - Formål)

HVORDAN HAR VI LØST OPPGAVEN?
Vi har et effektivt sekretariat som raskt behandler spørsmål fra DES-klubbene og som kommer på besøk når dette er ønskelig. Etter ønske stiller også vår advokat Knut Lyngtveit opp for å løse oppgaver.
Vår kontakt med Kommunaldepartementet gir oss anledning til å fremme spørsmål om DES-klubbenes arbeid. Dette ble svært viktig for oss når det gjaldt utformingen av den nye lov om borettslag fra 2005. I skriv fra departementet heter det blant annet når det gjelder DES-klubbenes arbeid:

Laget kan vedtektsfeste særlige vilkår for å bli andelseier. En boligspareklubb for eldre (DES-klubb) kan ved stiftelsen for eksempel fastsette i vedtektene:

“at andelseierne må være medlem av DES-klubben,
“at andelseierne skal være over en viss alder,
“overdragelsessummen skal være prisregulert og
“at reglene for ansiennitet må følges.

VÅR ØKONOMI.
I 2002 fikk vi en bevilgning fra departementet på kr. 50 000.- til oppstarten og utgivelse av en egen brosjyre.
I 2005 fikk vi en ny bevilgning på kr. 100 000 til et informasjonsprosjekt for årene 2005/2007 og i 2009 /2011 kr. 100 000 til det samme formål.
Etter søknad høsten 2011 er DES-Norge på nytt bevilget kr. 150 000 til vårt arbeid for årene 2012/2014.
I 2009 ble der inngått en Samarbeidsavtale mellom DES-Norge og Husbanken.
Formålet med avtalen er å styrke samarbeidet mellom DES-Norge og Husbanken. DES-Norge vil kunne tilføre Husbanken et viktig brukerperspektiv på eldres interesser inne boligsektoren, samt bidra til at det fokuseres på universelt utformede boligprosjekter.

DES - NORGE -” EN PARAPLYORGANISASJON. “
DES-Norge er en organisasjon som har som mål å skape et forum for alle boligspareklubber for eldre i Norge. Målet for arbeidet er:

En effektiv organisasjon på landsbasis, starte opp nye DES-klubber og
gi støtte og hjelp til nye klubber. DES-Norge skal være et talerør for boligspareklubbene rettet mot statlige organer og bistå klubbene med råd og veiledning.
DES-klubbenes formål er å skaffe rimelige boliger for eldre. For å nå dette målet har styret helt fra starten reist rundt og avholdt møter for potensielle medlemmer.

SAMHOLD GIR OSS STYRKE!
Vi ønsker at flere spareklubber for eldre melder seg inn i DES-Norge. Vår kontakt med departementet, Husbanken og kommuner forteller oss at vi kan nå nye mål ved økt oppslutning.
Vi har ved denne informasjonen gitt et svar på hvorfor din klubb bør melde seg inn i DES-Norge. Den årlige kontingenten er kr. 30.- for hvert medlem - en beskjeden kostnad for klubben.

INFORMASJONSHEFTER FRA DES-NORGE!

DES-Norge har utgitt flere hefter om arbeidet i DES-klubbene. Her følger en oversikt over disse:

  1. Bygging av tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunal økonomi v/forsker Ivar Brevik (Nr. 1 - 2008)

  2.  Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag. Under revisjon. (Nr. 2 - 2009)

  3.  Spørsmål om utøvelse av stemmerett i klausulerte borettslag tilknyttet DES-klubbene ( Nr. 1 - 2010)

  4.  Start av DES-klubb (Nr. 3 - 2010)

 

DES-Norge:

Bankgiro:       1607 44 31226
Organisasjonsnr: 990 753 903

E-post: post@des-norge.no

PowerPoint presentasjon

[ Til toppen ]   Siden er sist oppdatert: 02.12.17

Besøksadresse: Nedre Slottsgate 4,  0157 OSLO
Telefon: 970 46 157 eller 900 70 300 (styret)

E-postadresse:  post@des-norge.no
Post: 
DES-Norge, Lyngtveit & Co,
Nedre Slottsgate 4,  0157 OSLO

Bankgiro:  1607 44 31228
Organisasjonsnr: 
990 753 903