Velkommen Info fra historielaget

Forside=startside

Styret og komiteer

Kalendere

Vedtekter

Lokalhistoriske opplysninger knyttet til ulike områder av Ski kommune Kartside

Lokalhistoriske opplysninger knyttet til ulike temaer fra Ski kommune Temaside

Steinalder-boplassen på Stunner - 9 500 år Stunner

Historielagets natur- og kulturstier Kultursti

Historielagets "Turbok for Ski" ført i pennen av Alfred Gustafson Turbok

Bøler gård på Langus i Ski utarbeidet av Arne Fjeld

Rullestad gård gjennom tusen år Christian J. Sundby

Bieltvedt gård i Kråkstad av Johs. Bieltvedt

Follo Avis Lokalhistorie www.folloavis.no

Ski kommune: Lokalhistorisk  fotoarkiv

Ski kommune: Lokalhistorisk  digitalkart

Ski Slektshistorielag med sitt nettsted  URL: www.skislekt.no

Kortfattet sammendrag av Skis historie Ski blir til

Informasjon fra Ski Historielag til gamle og nye medlemmer:

 Siden er sist oppdatert: 04.01.18

Innkalling til årsmøte i Ski Historielag

Dato: torsdag 1. mars 2018 kl 19.00

Sted: servicesenteret Kirkeveien 3 i peisestuen

Vedtektenes paragraf 5 setter rammen om årsmøtet:  

Årsmøtet er Ski Historielags øverste myndighet. Medlemmene avholder årsmøtet i løpet av første kvartal hvert år og innkalles av styret med 3 ukers varsel. Innkallingen med dagsorden og dato for frist til innsending av saker til behandling sendes medlemmene til kjente e-postadresser eller pr post.

Sammen med innkalling til årsmøtet følger styrets innstilling til årsmelding, saker til behandling som foreligger, adresse til valgkomiteen og historielagets vedtekter.

Valgkomiteens innstilling, regnskaper og revisjonsberetning omdeles på årsmøtet.

Dagsorden på årsmøtet:

1. Åpning av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner.

3. Styrets innstilling til årsberetning.

4. Regnskap og revisors beretning.

5. Saker til behandling.

6. Valg av styre, revisor, valgkomitè og andre komiteer og utvalg.

Årsmøtedokumentene følger vedlagt her som PDF-fil:

   -     Årsmelding fra styret for perioden fra 2. mars 2017 frem til årsmøtet  1. mars 2018. 

    · Allerede innkomne saker til behandling (dagsordens pkt 5): 3 saker.

    · Vedtekter.

Frist for mottak av saker til behandling på årsmøtet settes til 16. februar 2018. Saker til behandling sendes på e-post eller ringes til styret ved Knut Falla telefon 928 40 244 e-post knfal@online.no eller til Marianne J. Myrbraaten telefon 901 70 883 e-post majoh@mattilsynet.no

Mottatte saker til behandling blir om mulig distribuert på e-post og foreligger på møtet.

Fint om du har forslag til valgkomiteen, kanskje du selv har lyst til å delta i noe av lagets arbeider, ta kontakt og snakk med Sidsel Kandahl telefon 995 00 545, Hilde Simarud telefon 905 79 005, eller Jan Sjølli telefon 480 70 928.

Forslag på kandidater kan selvfølgelig også fremmes direkte på årsmøtet under valg.

Regnskaper og valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling vil være klar før årsmøtet og blir sammen med styrets regnskaper omdelt på selve møtet.

Denne innkallingen går til medlemmer med betalt kontingent 2017 og nye medlemmer fra 2018.

 Hilsen  Ski Historielag   

Ski, 7. februar 2018,  for styret, Knut Falla / styreleder og Marianne J. Myrbraaten / sekretær

 

Hallo til medlemmer i Ski Historielag

Velkommen til medlemsmøte mandag 12. februar kl 19 i Rådhusteatret i Ski

Vi skal til den sagnomsuste tiden – Forbudstiden i 20-årene for sprit

En tid med en eventyrlig oppblomstring av en ny stor næring - smugling!

Knut Falla i historielaget skal guide oss gjennom utrolige hendelser og årsaker 100 år etter forbudet

Mange tjente seg ”søkkrike” på denne smuglernæringen og til andres ergrelser og frustrasjoner. Veterinærer skrev ut tusenvis av resepter på konjakk til hester og kuer selv for høner skal det ha vært en legende styrkemedisin i en tung stund.

Kampen og oppfinnsomheten for å omgå forbudet var mage. En lege ble straffet for å ha skrevet ut over 45000 spritresepter til syke og sterkt trengende. Bygging av hurtiggående motorbåter ble en blomstrende industri. Politi og tollvesenet fikk travle tider. Kreativiteten og innsatsen for å få de edle dråpene i land og frem til glassene var mange. Er noe forbudt – blir det ekstra nødvendig.

Hvordan kunne dette med forbudstid for alkohol komme i stand i et land som vårt, og som til de grader har vært tuftet på hjemmebrenning og ølbrygging. La oss låne kongens ord på 1800-tallet der han ble oppfordret til å stanse hjemmebrenningen  – hjemmebrenning vil jeg ikke forby i Norge, det er jo den eneste lokalindustri de har. 

Mange tragiske skjebner over flere 10-år lå nok til grunn for forbudet, dette skal vi komme nærmere inn på og kanskje flere overraskelser, 100 år etter forbudet.

Det manglet ikke på argumentasjoner ved folkeavstemningen i 1926, se plakaten.

Litt humor: Det blir ikke smaksprøver denne gang – slik som på kulturminnedagen i 2015.

Obs. pga låsesystemet med dørene i Rådhusteatret er det viktig
at vi er gjennom dørene mellom kl 18:30 og kl 19:05.

Ja selvfølgelig blir det sikringskost med kringle og kaffe i pausen kr 40.

Kirkeveien – reguleringsplan med konsekvenser for viktige fornminner.

Etter pausen kommer Lokalhistorisk utvalg med noen momenter om reguleringsplanen for Kirkeveien. En reguleringsplan som griper inn i mange fornminner og byr på utfordringer med trafikkløsninger opp i mot folks hus og hjem. Historielaget er bekymret. Det er Lokalhistorisk utvalg med leder Lil Gustafson som i historielaget er høringsinnstans for offentlige og private reguleringssaker og lignende.  

En utrolig – men velmenende hendelse:

Magasinleieren – Ski vest
er under utvikling med stor interesse for leiligheter i prosjektet Magasinparken. Utbygger er Solon Eiendom, en utbygger med solide erfaringer. Utbygger har laget fine kataloger på området og leilighetene, og salget har til nå nærmest vært 100 prosent. Kun to leiligheter er nå ”ledige”.

Så til saken: Knut Falla / styreleder i historielaget ble intervjuet av Solon Eiendom om Magasinleierens historie, og det står på trykk i katalogene. Det gikk bra, noen forviklinger ble det, men korrigert i gjennomlesing – men – men - neida. Under intervjuet forklarte jeg at Glommalinjen var Norges forsvarslinje mot Sverige gjennom noen hundre år. Utbyggingen på slutten av 1890-årene var nok mest betydningsfull som følge av stridigheter med svenskene. På dette tidspunktet ble Magasinleieren etablert i Ski som følge av transportkapasiteter med toget fra Ski sydover, østover og nordover med artilleriutstyr. Samtidig som Ski ligger ”bak” forsvarsaksen til Oscarsborg som strekker seg fra Hobøl/Ås – Oscarsborg – Hurum til Svelvik.

Kuriositeten jeg fortalte journalisten var at flere steder ble fortifikasjonene ved Glommalinjen og Oscarsborg bygget av nettopp svenske murere. Svenske murere kunne slikt arbeide, her til lands hadde vi ikke de samme erfaringene. Dette klarte journalisten, til tross for korrektur, å få på trykk i katalogene som at det var svenskene dvs den svenske staten som bygget Glommalinjen! (Jeg har ironiserte litt over dette, og Solon Eiendom er lei seg, samtidig som jeg kanskje ikke var tilstrekkelig påpasselig med å følge opp).

Alle katalogene er nå delt ut til mulige kjøpere og det kommer nå et nytt opplag av katalogene med ny korrektur siden videre byggetrinn er avklart som følge av stor etterspørsel.

Slik feilaktig trykk i katalogene vil nok fremover bli en svøpe for historielærere i Ski der elevene henviser til katalogene. I katalogen ble det også til at kronprins Carl Johan var sønn av svenskekong Karl XIII !  

Historiebeskrivelsene i katalogene for å ”historiebefeste” Magasinleieren er så absolutt velment, vi i historielaget må bare ta forviklingene humoristisk. Vi kommer sannsynlig vis ikke helt tomhendt ut av dette …

Etter kaffepausen tar vi en liten revy på dette og momenter til kommende årsmøtet 1. mars.

Årsmøte 1. mars kl 19 blir i servicesenteret i Kirkeveien, Ski.

Årsmøtedokumentene er ferdige og skal behandles siste gang på kommende styremøte onsdag. Deretter skal de distribueres på e-post til medlemmene – dvs til deg. Valgkomiteens innstilling foreligger på årsmøtet sammen med lagets regnskaper. Vi løfter litt på sløret: Styret fremmer forslag på to nye æresmedlemmer.  Etter årsmøteforretningene blir det kringle og kaffe og en fotorevy fra Ski med en type fotominner som tidligere ikke er vist i historielaget, men mange vil trolig kjenne seg gledelig igjen.

Vi sees – hilsen Ski Historielag  / styret

  Ski historielag skal fotografere gårdene i Ski (se mer ...)

 

 

Godt nytt år!

Vi møtes til mange nye og

spennende opplevelser i 2018!

Tilbake til dagens Siste nytt

Siste nytt fra 1. halvår 2018

Siste nytt fra 2. halvår 2018

Siste nytt fra 1. halvår 2017

Siste nytt fra 2. halvår 2017

Siste nytt fra 1. halvår 2016

Siste nytt fra 2. halvår 2016

Siste nytt fra 1. halvår 2015

Siste nytt fra 2. halvår 2015

Siste nytt fra 1. halvår 2014

Siste nytt fra 2. halvår 2014

Siste nytt fra 1. halvår 2013

Siste nytt fra 2. halvår 2013

Siste nytt fra 1. halvår 2012

Siste nytt fra 2. halvår 2012

[ Til toppen

Laget ble stiftet i 1974 og har eget møterom i Ustvedthuset (se foto øverst til høyre). Ustvedthuset ble bygget i 1740 og er senere flyttet til Waldemarhøy kultursenter. I godkjent arkivrom i kjelleren tar laget imot lokalt og privat arkivmateriale.

Nye medlemmer ønskes velkommen (310 kr per år og familiemedlemskap 340 kr)
ski.historielag@gmail.com

Kjøp årets Kalender fra Ski Historielag!
Den inneholder mange lokalhistoriske opplysninger.
 Eldre utgaver får du kjøpt for 25 kr + porto.

Ski Historielag er interessert i bilder fra alle kanter av kommunen.
Vi kommer gjerne hjem til deg for å notere opplysninger om bildene dine og låner med disse for avfotografering.
Ta kontakt med oss, så blir vi enige om en dag det passer.

De fleste bildene i våre kalendere finnes i fotoarkivet til Ski Historielag.
Hvis du har lyst på en kopi av et bilde, kan du henvende deg til ansvarlig for fotosamlingen.

Mange av bildene er tilgjengelig i lokalhistorisk arkiv v/Ski Bibliotek.
Søk gjerne her på internett eller kontakt
Hovedansvarlig for fotosamlingen: Bjørn Myrvoll, tlf.64 87 45 41

Tidligere års kalendere kan fås ved henvendelse til: Per A. Krogstie, 64 87 32 43

Takk!
Vi takker alle som har hjulpet oss med bilder og opplysninger til våre kalendere.
 Takk også til alle som hjelper oss med å selge kalendere.

Etterlysning: E-postadresser.

Ved hjelp av e-postmeldinger skal vi holde flest mulig medlemmer orientert
om historielagets forskjellige aktiviteter og tilbud som kommer inn.
En viktig forutsetning er at du sendes oss
 en e-post til knfal@online.no eller ski.historielag@gmail.no eller Alf tel:64 86 85 56
Husk å oppgi navn og adresse i e-posten

 

     Ski historielag, Postboks 435, 1401 SKI 

  Stiftet 1974      

  Bankkonto:  1612 60 35946    

[Melding til WEBsnekker]