Folkets hus 
ved krysset Gamleveien / Gauselveien, ble innviet 18. oktober 1918. Ideen til å reise et Folkets Hus ble "født" i den Sosialdemokratiske Arbeiderforening, som den gang var en driftig forening i Ski. Et arbeidsutvalg ble nedsatt, og det bestod av urmaker Olsen, Carl Christoffersen, Johan Østereng, Kristian Bjerklund og Ole Brenna. Daværende lensmann Colbjørnsen var behjelpelig med å finne en passende tomt. Den lå den gang langt fra stasjonen, hvor det bare var noen få hus og forretninger. Denne beliggenhet ble valgt av frykt for bråk ved etablissementet.
Ut mot Gamleveien var det kjøkken og et lite møtelokale, og i andre etasje to leiligheter. Festsalen ble benyttet til kinodrift helt fram til 1961.
Folkets Hus har også en historie som 'revyteater'. Arbeiderbevegelsens idrettslag 'Fremad' og Arbeidernes Ungdomslag 'Tram-gjengen' var flittige bidragsytere. Ski Idrettslag, Ski Damekor og Ski Mannskor førte også opp noen revyer her. Se mer: ØB 29.06.2004 s33
Herfra begynte 1. mai-arrangementene gjennom mange år med folketog ned til Ski sentrum. Willy Brandt har holdt flere kåserier i Folkets Hus. Ut mot Gamleveien står trappa som Tram-gjengen til Ski Arbeiderungdomslag underholdt fra. Trappa ble utvidet, og de fleste noe eldre Ski-borgere husker sikkert hvilken kamp det var om å stå først i køen for å komme inn på kinematografens barneforestilling.
Utedoen og kinorommet ble revet i 1962.
I 1976 kunne Folkets Hus Forening ta i bruk et tilbygg i 3 etasjer, bestående av fest- og møtelokaler, kontorer, garderobe, toaletter og miniatyrskytebane. Et foto fra ombyggingen i 1976.
Martin Huse og Odd Nesbakken ble den 8. mai 2004 hedret for sine 40 år som tillitsvalgte i Folkets Hus Forening Ski. Folkets Hus var 85 år i 2004.
Se mer: Kalender 1992 mai og juni, Kalender 2002 omslaget, jubileumsskriftet "Folkets Hus 75 år", Kalender 2002 omslaget,  ØB 11.10.2003 s37 (Gamleveien med Folkets Hus i Ski 1925)
Monsrud
var i sin tid kirkegods under Hovedøya kloster, men etter reformasjonen ble den krongods. Enken Juliane Rasmusdatter på Monsrud, gnr. 137, solgte i sin tid grunnen til selve stasjonsanlegget. Det bodde bare gamle folk på Monsrud, og i 1897 ble resten av gården solgt til Artilleriregiment nr. 1 i Fredrikstad.
En tilspissing av forholdet til Sverige på slutten av 1800-tallet førte til at depotet til Andre Artillerikorps i Fredrikstad lå for utsatt til, og dermed ble stasjonen i Ski etablert i 1897. Samme høst ble det bestemt at Andre Korps Standkvarter skulle flyttes fra Fredrikstad til Christiania med "Depotplads" i Ski. I 1902 overtok Forsvarsdepartementet eiendommen. Forsvaret hadde da allerede bygget Magasinleiren.
I sin tid var Depotet den største arbeidsplassen i Ski. Der arbeidet mange håndverkere: skreddere, salmakere, vognmakere, hjulmakere og i tillegg mange magasinbetjenter. Det har vært tre leirer på området: Magasinleiren, som er den eldste, så kom Monsrud leir, og i 1940 bygget tyskerne Nordre leir. Den besto av karakteristiske tyskerbrakker. Under andre verdenskrig var Ski magasinplass tysk forsyningsleir. I 1946 flyttet standkvarteret for AR1 fra Oslo til Fredrikstad, men var i årene 1958-86 igjen på Ski. Artilleriregiment 1 ble flyttet til Fredrikstad i 1985, og leiren nedlagt i 1996, - etter 99 års drift. Riksantikvaren bestemte at ni av bygningene skulle vernes. 
De første husene er allerede revet, og i dag går veiforbindelsen Nordbyveien / Åsveien over området. Nordre leir og Monsrud leir er regulert til bolig- og næringsområder. 
AR1 hadde tidligere major Torben Gamst som sjef. Han ble senere direktør for Forsvarsmuseet.
Her et utsnitt av et postkort fra Åge Pålsruds samling som viser Ski Depotplads (AR1) rundt 1900.
Se mer: Kalender 1994 februar, Kalender 1997 omslaget, Follominne 2006 s 64-70, Lokalavisen Ski s6-7, Øb 25.11.2006 s21-23
Ski nye kirke [logo]
er en vakker teglsteinskirke i Birkelunden ved Ski sentrum. 
Ved hovedinngangen ligger en svær kampestein. Den er hentet fra muren rundt Ski (gamle) kirke. Steinen har en ring, som kirkefolket i gamle dager tjoret hesten til når de kom til kirken. 
Grunnsteinen ble lagt ned 29. november 1987, og kirken innviet 27. november 1988. Kirken har 460 sitteplasser, derav to menighetssaler. Totalentreprisen har Block Watne Yrkesbygg fra Fredrikstad hatt, og med Ola Ulset som arkitekt. Tor Lindrupsen er bildekunstneren som har laget alterutsmykningens hovedparti (foto). Veggtepper, prekestolklede og seil over kirkeskipet er laget av veversken Rigmor Bové. Keramikeren Karin Eie har laget utstyret vi finner på alteret. Orgelet er levert av Robert Gustafson i Härnösund i Sverige. Det er bygget av naturmaterialer: metall, tre og skinn, som gir vakre toner fra de atten orgelstemmer.
Finstad N [foto]
Finnstadir = "Finns bosted". Det ligger tre kjente gravhauger rundt gården. Mange løsfunn av flint og steinredskaper er gjort, - 4000 år gamle. Det er funnet kokegroper og stolpemerker etter hus fra ca år 500 S for gangveien til gården. En gravhaug ved gården tyder på at det her lå en gård før Svartedauden. I 1791 var det registrert en husmannsplass med navnet Ødegården på eiendommen.
Finstad ble skilt ut fra Sanner i vikingtiden (800 - 1000). Gården har aldri vært kirkegods, men investeringsobjekt for velstående kjøpmenn. Gården var udelt fram til 1823. Da ble nordre Finstad skilt fra hovedbølet (Søndre Finstad). Østre Finstad ble fradelt i 1900, og er nå Finstadtunet (psykiatrisk institusjon). Våningshuset på N Finstad brant i 1870. Det nye våningshuset ble en typisk sveitserstilsbygning som stod ferdig i 1883. I 1911 kjøpte Jacob Fredrik Strand gården. Han var kjøpmannssønn fra Kristiania. Sønnen, Arne Fredrik Strand, overtok gården i 1959. Det var 5 husmannsplasser under Finstad: Ødegården, Berget, Rendimellom, Sandbakken og Midtskog. Rundt 1960 var det planer om å legge landsfengslet til N Finstad på Ski, men ble heldigvis? lagt til Ullersmo. I dag er det planer om nytt sykehus på området. Tegning av hovedbygningen utført av Olav Skogseth i ØB.
Se mer: Kalender 2004 juli
Follo Landbruksskole
lå ved dagens avkjøring til Folloveien og ble opprettet i 1922 av Wilhelm Dietrichson (1880-1949) fra S Finstad. Dette var en vinterlandbruksskole som i de tre første årene leide lokaler i den da nye Samfunnsbygningen. Sommeren 1925 flyttet skolen inn i egen skolebygning på Finstads grunn. Dietrichson feiret sølvbryllup på skolen i 1933. Dietrichson døde i 1949. Per Tuft var i mange år fast lærer ved skolen. Skolen var i drift til 1961, men lokalene ble senere brukt til industriell virksomhet og lager. 
Et utsnitt av foto tatt av fotograf Nilsen ca 1930 viser Follo Landbruksskole i Ski.
Skolen feiret i 1980 sitt 50-årsjubileum. Her et foto av de staute jubilanter.
Se mer: Follominne 1983 side 52-79, Bygdebok (Østlid 1929) s474, ØB 26.02.2003 s33 (gamle minner ...), Kalender 1997 februar
Site Meter [ Til toppen] Site Meter Siden er sist oppdatert: 07.01.08 << Tilbake