Waldemarhøy 
   bygde- og
   kultursenter

Waldemarhøy
bygde- og
kultursenter


  Hjem til 
  startsiden
  for Ski
  historielag

Ski
Historie-
lag


      gravhaug
      ved
      Løkenveien

gravhaug
ved
Løkenveien


    Se mer om:
   Ustvedthuset 
   fra 1740

Ustvedt-
huset
fra 1740

gamle Kontra gård
I 1740 brant alle husene på Rullestad, og klokkeren, Nicolai Behmer, fikk da bygd opp igjen husene mot at han fikk skattefrihet for gården i noen år. Han benyttet da også anledningen til å bygge Kontra på Rullestads grunn. Sannsynligvis stod våningshuset på Kontra ferdig i 1744.  gamle Kontra
Var tidligere både skysstasjon og klokkergård. Contra=(lat.) imot, dvs. ligger mot Ski kirke. Stedet er også kalt Gjestgivergården. Da Behmer solgte Kontra i 1748, ble gården drevet som gjestgiveri. Gjestgiveriet flyttet i 1820 til (gamle) Ski Nordre. Fra 1870 var det poståpneri her, som i 1879 ble flyttet til den nye stasjonsbygningen.
I 1885 ble det besluttet at sognet måtte skaffe seg eget skolehus, lærerbolig og lærerjord. Ski sogn, som til da hadde leid lokaler fra 1855 hos kirkesangeren på Kontra, kjøpte gården med hus og 50 mål jord. Huset fikk påbygd en 2.etg som stod ferdig på nyåret i 1889. Bygningen rommet to klasserom og en lærerbolig, hvor lærer, kirkesanger og ordfører Oskar Opsand d. y. bodde med familie og tjenerskap. Opsand underviste de to klassene i storskolen. Den nyansatte lærerinnen Kari Nordbø på 22 år tok all undervisning av de tre klassene i småskolen. Håndarbeidsundervisningen ble overlatt til innleide timelærere.
Ved utgangen av 1900 hadde skolen 109 elever, og ved utgangen av 1910 hele 200 elever. Det ble behov for en ny og større skole. Den nye Kontra skole vest for kirken ble reist i mur og innviet i 1912. Her et foto av gamle Kontra slik den var for noen år siden. Ski kommunale musikkskole holdt til her i flere år. 
Stedet eies i dag av Frimurerlosjen. 
Les mer i "50 hus i Follo" (s34) Av Olav Skogseth, ØB 07.07.2003 s33 (elever 1910), 02.10.2003 s37 (elever 1910)
Ski kirke  
"Hilsen fra Follo" (s45) Av Birger Løvland. Ski kirke (foto) er bygget av stein i slutten av 1100-tallet i senromansk stil. Denne perioden omtales ofte som folkekirkens tid - noe vi ser på antall kirker reist i disse årene.  I tidlig høymiddelalder ble det bygget steinkirker i samtlige hovedbygder i Follo, Nesodden, Ski, Kråkstad og Ås.  Den ble reist på dugnad av hele bygda omkring 1150. Bare døpefonten i kleberstein og en 1600-talls messinglysekrone er igjen av middelalderkirkens inventar. 

Den første bebyggelsen man kjenner til i Ski, lå på den moreneryggen der hvor Ski middelalderkirke har ligget siden midten av 1100-tallet. På det mest sentrale stedet i bygda valgte de å bygge kirken.
I hedensk tid har det sannsynligvis ligget et gudehov på samme sted.
Senere ble den gamle kongeveien lagt forbi kirken.

Opprinnelig besto kirkebygget bare av kor og skip. Det sparsomme lyset kom fra vinduer på sørveggen, mens nordveggen manglet vinduer. Det var få sitteplasser i kirken, og det var jordgulv.

Da reformasjonen kom til Norge i 1537, ble kirken lagt inn under staten. I 1723 solgte staten en rekke kirker med tilhørende eiendommer, og Ski kirke ble solgt til major Hansteen, Haga i Kråkstad. Først i 1850 ble kirken overtatt av kommunen. Da var den i så dårlig stand at den ble vurdert revet. Men herredstyret bestemte seg for å restaurere kirken, og den fikk da tårn og vinduer i nordveggen.

I middelalderen var både Ski og Kråkstad sognekirker, men etter reformasjonen Ble Kråkstad hovedkirke med Ski som anneks. Etter å ha vært i privat eie en rekke år, solgte daværende eier, Holm Dahl, kirken til kommunen i 1851. 
I 1860 ble det utført et både nødvendig og svært omfattende restaureringsarbeid. Da ble vesttårnet bygget, - med tårnfot av stein og den øvre del av tre. Bygningen er fredet. Se foto av Ski kirke.
I 1934 ble det nye sakristiet av naturstein oppført øst for koret. Året etter gjennomgikk kirken sin andre store ombygging. Prekestolen fra 1860 ble erstattet med en ny og flyttet over til sørsiden. (telthus, eksersisplasser V og Ø for kirken)
I kirken står en døpefont av kleberstein som skriver seg fra kirkens middelalderinventar, ca 1150.  Døpefonten har ornamenter innhogd øverst og avløpshull for vannet i bunnen.
Res. kap. Hans Ihlen Nistad måtte i 1952 ha sine gudstjenestelige møter i Menighetshuset mens orgelbygger Jørgensen monterte nytt orgel i kirken.
Våren 1976 fikk Ski kirke en ny grønn messehagel av Ski Bondekvinnelag. Gaven ble mottatt av res. kap. Torstein Fjeldstad.
Før jul 2004 ble det nye kirkeskipet "Martha" vigslet, en fullrigget tremaster bygget av Teddy Andersen i Grimstad.

Se mer: ØB 04.12.2004 s16-17
Les mer i "50 hus i Follo" (s46) Av Olav Skogseth, Hilsen fra Follo (s66) Av Birger Løvland, ØB 27.01.2003 s33 (konfirmanter 1905), 08.03.2003 s41 (konfirmanter 1929), 17.02.2003 (konfirmanter 1930), 06.11.2002 (gamle minner ... konfirmanter 1905), 07.02.2003 (gamle minner ... konfirmanter 1949), Kalender 2008 desember (konfirmanter 1932), Se ØB for 18.09.2010 s21-25 for mer stoff om kirkens 850-årsjubileum.

[Til toppen]     Siden er sist oppdatert: 26.09.10   << Tilbake en side   Site Meter
 

Ski historielag, Postboks 435, 1401 SKI 

Stiftet 1974

Bankkonto:  1612 60 35946

[Melding til WEBsnekker]